သင္ခန္းစာ (၂၈) အသင္းေတာ္


နိဒါန္း

ဓမၼသစ္က်မ္းရွိၾသ၀ါဒစာက်မ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာခရစ္ေတာ္၏ “ကိုယ္ခႏၶာေတာ္” “သတို႔သမီး” တို႔ကို ေဒသႏၲရအသင္းေတာ္ကဲ့သို႔ သြန္သင္ေဟာေျပာေသာ သင္းအုပ္ဆရာ၊ ဧ၀ံေဂလိဆရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ တြင္ ေဒသႏၲရအသင္းေတာ္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း အသင္းေတာ္ႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ား တို႔ သည္မ်ားစြာကြာျခားလွပါသည္။ ထိုအသင္းေတာ္ကို “အျခားကာလတို႔၌လူမ်ိဳးတို႔အားေဖာ္ ျပေတာ္မမူ”ခဲ့ပါ။ ဧ၊ ၃း၅။ ခရစ္ယာန္ဟုေခၚျခင္းကို ခံယူသမွ်ေသာသူအားလံုးတို႔သည္ ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္အသီသီး၏ အသင္းသား ျဖစ္ၾကေသာ္ လည္းကယ္တင္ျခင္းကိုရရွိထားေသာသူမ်ားသာလွ်င္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏ အဂၤါအစိတ္ အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာကိုျပင္ဆင္ရာတြင္ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္ local church ႏွင့္တပါတည္းေသာအသင္းေတာ္ (universal church) ၏ကြာျခားမႈကိုသာေဖာ္ျပရန္မဟုတ္ပါ။ ထိုအသင္းေတာ္ႏွစ္ပါးလံုး၏မူလဇစ္ျမစ္၊ တန္ဘိုးႏွင့္ရည္ ရြယ္ခ်က္တို႔ကို ေဖာ္ျပလ်က္ “မိမိအေသြးႏွင့္၀ယ္ေတာ္မူေသာအသင္းေတာ္” (တ၊ ၂၀း၂၈) ၏အနာဂတ္ကာလအ တြက္ဘုန္းသေရေတာ္ကိုပါေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု။

ဘုရားသခင္သည္ “ထာ၀ရအႀကံေတာ္ႏွင့္အညီ၊ ေကာင္းကင္အရပ္၌အထြဋ္အျမတ္အာဏာစက္တို႔သည္၊ ဘုရားသခင္၏ထူးဆန္းေသာပညာေတာ္ကိုအသင္းေတာ္အားျဖင့္ သိေစျခင္းငွာအလိုေတာ္ရွိေၾကာင္းသိထားရန္အေရး ႀကီးလွပါသည္။ ဧ၊ ၃း၁၀-၁၁။ အကယ္၍သင္သည္အသစ္တဖန္ေမြးဖြားေပးျခင္းကိုခံရသူျဖစ္လွ်င္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေစ့စပ္ ထားေသာ“သတို႔သမီး”တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိထားရန္အႀကီးပါသည္။ ၂ေကာ၊ ၁၁း၂။ ထိမ္းျမားမဂၤလာပြဲက်င္းပရန္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ဧ၊ ၅း၂၇။ ေလာကသားတို႔သည္ လူတို႔ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေလာကအဖြဲ႕အစည္းကိုသာျမင္ရၿပီးထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္လည္းပ်က္စီးျခင္း၊ ၿပိဳလဲျခင္းႏွင့္သာမၾကာခဏရင္ဆိုင္ပါ သည္။ “မရဏာႏိုင္ငံ၏တန္ခိုးတို႔သည္မႏိုင္ရာ” (မ၊ ၁၆း၁၈)။ ဟူေသာအသင္းေတာ္၏တပါးတည္းျဖစ္မႈႏွင့္ေအာင္ပြဲခံမႈ ကိုမျမင္ႏိုင္ၾကပါ။ သင္သည္ဤေလာကရွိအသင္းေတာ္တပါးႏွစ္ပါးတင္ပါ၀င္သည္သာမကအေသြးေတာ္အားျဖင့္ေဆး ေၾကာျခင္းခံရေသာသန္႔ရွင္းသူအေျမာက္အျမားတို႔ပါ၀င္သည့္အသင္းေတာ္ (universal church) တြင္ပါ၀င္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရွိရန္မွာအေရးႀကီးလွပါသည္။ ဧ၊ ၅း၂၅။

ေရာမကာသိုလစ္အသင္းေတာ္ႏွင့္အျခားေသာဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ သာစစ္မွန္ေသာအသင္းေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းအသားယူေနၾကပါသျဖင့္၊ သို႔ေသာ္စစ္မွန္ေသာအသင္းေတာ္သည္ မည္ သည့္အရာျဖစ္၍သမၼာက်မ္းစာကမည္ကဲ့သို႔သြန္သင္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကိုသိရွိႏိုင္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

သင္ခန္းစာ။

၁။         အေျခခံအယူအဆ၊ အေျခခံအဓိပၸါယ္။

က။         “အသင္းေတာ္” ဟူေသာစကားလံုး“ဓမၼသစ္က်မ္းစာပါအဓိပၸါယ္ကိုဂရိဘာသာအားျဖင့္ (၂)မ်ိဳး ေတြ႕ရပါသည္။

(၁)        kuriakon “သခင္ဘုရားပိုင္ဆိုင္ေသာအရာ” သ႐ုပ္ျပ-၁ ေကာ၊ ၁၁း၂၀။ “သခင္ဘုရား၏ပြဲ ေတာ္” ေရာ၊ ၁၄း၈။

သခင္ဘုရားအဘို႔အလို႔ငွာ---သခင္ဘုရားဆိုင္၏။

(၂)        Ekklesia (ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ၁၁၁ႀကိမ္သံုး) EK= out of အထဲမွေရြးထုတ္ျခင္း၊ Kaleo = to call ေခၚယူသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ- “မွေရြးထုတ္ေခၚယူထားေသာ”

(က)      သန္႔ရွင္းသူ (တဖန္ျဖစ္ပြားေစျခင္းခံရၿပီးသူ၊ ယံုၾကည္သူမ်ား) သည္ေခၚေတာ္မူ ေသာသူျဖစ္သည္။ ေရာ၊ ၈း၃၀။ ၂ ေကာ၊ ၆း၁၇။

(ခ)        တပါးေသာအသင္းေတာ္တြင္ဤေလာကမွေခၚေတာ္မူျခင္းခံရၿပီးသူယံုၾကည္ သူမ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။ တ၊ ၂း၄၇။

ေယာ၊ ၁၅း၁၉။

ခ။         ဓမၼသစ္က်မ္းမေပၚမွီကပင္ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ “ekklesia” ေ၀ါဟာရကိုၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာၿမိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျပည္သူတို႔၏အေရးကိုေဆြး ေႏြးတိုင္ပင္ရန္ပံုမွန္က်င္းပေသာအစည္းအေ၀းမ်ားကိုရည္ၫႊန္းလ်က္ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားကအသံုးျပဳၾကပါသည္။ တ၊ ၁၉း၃၈-၃၉။ ဘုရာသခင္၏လူမ်ိဳးေတာ္၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးစုကိုရည္ၫႊန္းရန္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မ်ားကအသံုးျပဳထားပါသည္။ တ၊ ၇း၃၈။

ဂ။         ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ထိုစကားလံုးကိုအသံုးျပဳရာတြင္မိမိတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာဒီမိကရက္တစ္အဖြဲ႕ အစည္းကိုရည္ၫႊန္းပါသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ထိုစကားလံုးသည္ ေကာင္းကင္အရွင္ဘုရင္ ဘုရားသခင္အုပ္စိုးေသာဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ႔အစည္းကိုရည္ၫႊန္းပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ထိုစာ လံုးကိုအသံုးျပဳရာ၌တိက်ေသာအဓိပၸါယ္ကိုေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကိုယံုၾကည္ ေသာသူမ်ားျဖစ္လ်က္၊ မိမိတို႔ရရွိထားေသာလြတ္လပ္မႈသည္သခင္ေယ႐ႈအားနာခံျခင္းအားျဖင့္သာ ျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ၾကေသာသူအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သျဖင့္ Theocratic – democracy သခင္ခရစ္ ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာဒီမိုကေရ စီစနစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ - EKKLESIA အသံုးျပဳထားပံု။

က။        မူလအားျဖင့္ ekklesia သည္ ေခၚယူစုေ၀းထားေသာအဖြဲ႔အစည္း ၊အစည္းအေ၀း၊ ဥပမာ ၿမိဳ႕ေတာ္ အစည္းအေ၀းကဲ့သို႔အသံုးျပဳထားပါသည္။ တ၊ ၁၉း၄၁။ ထိုနည္းတူဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအားအီဂ်စ္ ျပည္မွေခၚထုတ္လာလ်က္ေတာတြင္း၌စုစည္း “စည္းေ၀း” ထားပါသည္။ တ၊ ၇း၃၈။ septuagent ေခၚဂရိဘာသာသုိ႔ျပန္ဆိုထားေသာသမၼာက်မ္းစာတြင္ “ဣသေရလလူစုအေ၀း” ကို ekklesia ဟုဘာသာျပန္ထားပါသည္။

ခ။         ဣသေရလသည္ “အသင္းေတာ္” တစ္ပါးသာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၄း၁၃၊ အရအစုအေ၀း တစ္ရပ္၊ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္သန္႔ရွင္းေသာလူမ်ိဳးျဖစ္ရန္ေခၚထုတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀တ္၊ ၁၁း၄၄။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ထိုသေဘာမေဆာင္ေတာ့ပါ။

ဂ။         “အသင္းေတာ္” ဟုဆိုရာတြင္အေဆာက္အဦး၊ ဗိမာန္ေတာ္၊ ခႏၶာေတာ္၏သတို႔သမီးစသည္ျဖင့္မွတ္ ယူထားသင့္ပါသည္။ ထိုအယူအဆမ်ားသည္ ဓမၼေဟာင္းေခတ္တြင္မွတ္ထားလ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးကာလ၌၀ွက္ထားလ်က္ရွိေသာထိုအေၾကာင္းအရာကိုတမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါ လုအားျဖင့္အနက္ဖြင့္ေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဧ၊ ၃း၃-၁၀။ “ေရွးကာလပတ္လံုး၀ွက္ထားၿပီးလွ်င္ ယခု မွာထင္ရွားသည္ျဖစ္၍ ” ေရာ၊ ၁၆း၂၅-၂၆။” ဖန္ဆင္းေတာ္ေသာဘုရားသခင္၌ေရွးကပ္ကာလပတ္ လံုး၀ွက္ထားလ်က္ရွိေသာထိုနက္နဲေသာအရာႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသသနာ” စသည္ျဖင့္-

၃။         ဓမၼသစ္အသင္းေတာ္၏တိုက္ျမစ္။

က။        “အသင္းေတာ္” ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းကုိ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ မ၊ ၁၆း၁၈ ၌ ပဌမ ဦးဆံုးေတြ႔ရွိရပါ သည္။ အသင္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗ်ာဒိတ္ေပးလ်က္ထိုအသင္းေတာ္တံခါးတို႔ ကို “မရဏႏိုင္ငံတံခါးတို႔သည္ မႏိုင္ရာ” ဟုခရစ္ေတာ္က သတိေပးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ။         ထိုဗ်ာဒိတ္ထားခ်က္ႏွင့္ကတိျပဳခ်က္တို႔သည္ တမန္၊ ၁-၂း၄တြင္ျပည့္စံုလာခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုး ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္သည္မည္ကဲ့သို႔အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းစြာေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၌အမွန္လာေရာက္စတင္တည္ေထာင္လာသည္ကိုေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

ဂ။         မႆဲ၊ ၁၆း၁၈ ကို အနက္ဖြင့္ရာတြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနလ်က္၊ မဆံုးႏိုင္ေတာ့ေသာသေဘာကြဲလြဲမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

(၁)        ေပတ႐ုအေပၚအသင္းေတာ္တည္ေဆာက္လ်က္ေပတ႐ုလံုး၀မမွားႏိုင္ေတာ့သည္သာမက၊ ေပတ႐ုသည္အျခားေသာတမန္ေတာ္မ်ားထက္ျမင့္မားေစရန္ခရစ္ေတာ္ခ်ီးျမင့္ထားေတာ္မူသည္ဟုေရာမကာသိုလစ္အသင္းေတာ္ကလက္ခံထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ေပါလုသည္ ေပတ႐ုေရွ႕မွာ၌ရပ္လ်က္ သူ၌အျပစ္တင္စရာအခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္----ဆီးတားခဲ့ရ၏။ (ဂလာ၊ ၂း၁၁) ထို႔ျပင္ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ရွိအသင္းေတာ္၌ေပတ႐ုမဟုတ္ဘဲယာကုပ္သည္သာ ၾသဇာအာဏာရွိေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ တမန္၊ ၁၅း၁၃-၂၇။ သမၼာက်မ္းစာတြင္မည္ သည့္ေနရာ၌မွ်ပင္ေပတ႐ုကိုဆက္ခံရသူသို႔မဟုတ္ ပုဒ္ရဟန္းမင္းမ်ားရွိေၾကာင္းမေတြ႔ရွိ ရပါ။

(၂)        အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားသည္ ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍၊ အသံုးျပဳထားေသာဂရိဘာသာ စကားအေပၚဖလွယ္ရန္ႀကိဳးစာခဲ့ၾကပါသည္။ “သင္သည္ေပတ႐ု Peters ေသးငယ္ေသာ ေက်ာက္တံုးျဖစ္၏။ ဤေက်ာက္ေပၚမွာ Petra ။ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီး၊ ေက်ာက္ကမ္းပါးႀကီး ခရစ္ေတာ္ ငါ့အသင္းေတာ္ကို ငါတည္မည္၊ ေဆာက္မည္စသည္ျဖင့္----ဤေနရာတြင္ ေပတ႐ု။ ေက်ာက္ခဲႏွင့္တူေသာခိုင္မာသည့္ယံုၾကည္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္မႈကို ေထာက္ခံလ်က္၊ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီးျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္အေပၚ၌အသင္းေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ ေၾကာင္းခံယူခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ၁ ေကာ၊ ၃း၁၁ ကိုယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာခ်လ်က္ရွိေသာ တိုက္ျမစ္ မွတပါးအျခားေသာတိုက္ျမစ္ကိုအဘယ္သူမွ်မခ်ႏိုင္။

(ခ)        ၁ ေပ၊ ၂း၄-၈ တြင္၊ မႆဲ ၁၆း၁၈ တြင္ပါေသာခရစ္ေတာ္၏စကားကိုျပန္လည္ သတိရလ်က္ေပတ႐ုသည္ခရစ္ေတာ္အား “အသက္ေက်ာက္ျမတ္”တိုက္ေထာင့္ အျမစ္ေက်ာက္ထိမိ၍လဲစရာေက်ာက္၊ မွားယြင္းစရာေက်ာက္ဟုေခၚေ၀ၚထားပါ သည္။

(ဂ)        ေဟရွာ ၂၈း၁၆ တြင္ ခရစ္ေတာ္အားအျမစ္ေက်ာက္ဟုေခၚထားပါသည္။

(ဃ)      ၁ ေကာ၊ ၁၀း၄ တြင္ ထိုေက်ာက္ကားခရစ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။

(၃)        WORD STUDIES IN THE NEW TESTMENT

စာအုပ္တြင္ A.T.Robertson ကခရစ္ေတာ္သည္ ေပတ႐ုအားမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ရာတြင္ ထို ေခတ္ ထိုေဒသသံုးစကားျဖစ္ေသာ Aramaic ဘာသာစကားျဖစ္၍ ထိုစကားတြင္ေလာ Petera ေလာ သဲသဲကြဲကြဲမရွိလွေၾကာင္းခံယူထားပါသည္။ အသင္းေတာ္ကို တည္ ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္သည္အေျခခံအားျဖင့္ ေပတ႐ုမဟုတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေမရွိယ၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္ က ေပတ႐ုအား ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ေပတ႐ုသည္ ရဲရင့္၀မ္းေျမာက္စြာ ၀န္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္သည္ ထို၀န္ခံခ်က္အေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေနာင္တြင္ ထိုယံုၾကည္ခ်က္သည္ ၀န္ခံေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ထို အသင္းေတာ္၏ထာ၀ရ အသင္း သား အျဖစ္ထားရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေယာ၊ ၂၀း၃၁၊ တမန္ ၁၆း၃၁။ ႏွင့္ ေယာ၊ ၈း၂၄တို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲဖတ္ပါ။

(၄)        ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ Albert Barne / Barnes Notes the New Testament / ကဲ့သုိ႔ ေသာအယူအဆမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ေရာမကာသိုလစ္အသင္းေတာ္ယူဆထားသကဲ့သုိ႔ ေပတ႐ုအားအျခားတမန္ေတာ္မ်ားထက္ခ်ီးေျမႇာက္ရန္မဟုတ္ေသာ္လည္းထိုေက်ာက္စုဆိုရာတြင္ေပတ႐ု႐ုပ္ကိုပင္ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ေပတ႐ုသင္သည္ေက်ာက္တစ္လံုးျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးႏွင့္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားအၾကားတြင္အသင္းေတာ္၏တိုက္ျမစ္ကိုခ်ရေသာအ ခြင့္ကိုငါေပး၏။ ဟု႐ုိး႐ုိးေျပာျခင္းျဖစ္၏။ ဤဗ်ာဒိတ္ေပးခ်က္သည္ တမန္ေတာ္၊ ၂စး၁၄-၁၆၊ ၁၀တြင္တပါးအမ်ိဳးသားတို႔အားဧ၀ံေဂလိတရားကိုေဟာေျပာေပးျခင္းျဖင့္ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္ ပါသည္။

(၅)        စာေရးသူ၏သေဘာထား။ ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပထားေသာအယူအဆ (၃)မ်ိဳးတြင္မွန္ကန္မႈရွိ ႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၾကေသာယံုၾကည္သူအား လံုးတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းရပ္တည္တည္ေဆာက္ရာေက်ာက္ျဖစ္ရပါမည္။ ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ ေတာ္ျဖစ္သည္။ ေမရွိယျဖစ္သည္။ သခင္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။ သားေတာ္ျဖစ္သည္ဟု၀န္မခံေသာသူတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်အသင္းေတာ္၏ အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမျဖစ္ႏိုင္။ ေပတ႐ုအားဂ်ဴးလူမ်ိဳးႏွင့္တပါးအမ်ိဳးသားတို႔အားတံခါးကိုဖြင့္လ်က္ အသင္းေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ရေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူသည္မွာလည္းအမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သမၼာတရားအေပၚ၀မ္းေျမာက္လ်က္႐ွိေနၾကပါစို႔။ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာခံယူခ်က္၊ နည္းပညာခံယူခ်က္မ်ားကိုထားရစ္ၾကပါစို႔။

ဃ။        “ဤေက်ာက္ေပၚမွာငါ့အသင္းကိုငါတည္ေဆာက္မည္။ ထိုအသင္းကိုမရဏာႏိုင္ငံတံခါးတို႔သည္ မ ႏိုင္ရာ။”  အေတြးအေခၚ ၂ခုအေပၚအေျခခံႏိုင္ပါသည္။

(၁)        အသင္းေတာ္အားအေဆာက္အဦးကဲ့သုိ႔ျမင္ျခင္း။ ဧ၊ ၂း၁ဦ-၂၁။ ၁ ေပ၊ ၂း၄-၈။ ကိုဖတ္ပါ။

(၂)        “မရဏာႏိုင္ငံ၏တံခါးမ်ား” အသင္းေတာ္အားဆန္႔က်င္လ်က္ဆိုးသြမ္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ စစ္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ အသင္းေတာ္သည္လည္းထိုဖ်က္ဆီးတတ္ေသာစာတန္၏ အင္အားစု မ်ားအေပၚတားဆီးအႏိုင္ယူေၾကာင္းျဖင့္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသူအေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ မရဏာႏိုင္ငံသည္ ဂရိဘာသာ Hades ျဖစ္၍ ေဟၿဗဲဘာသာ Sheol ႏွင့္ထပ္တူျဖစ္ၿပီးေသလြန္ေသာသူတို႔၏ေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ hades ေသျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုမေအာင္ႏိုင္ရာဟူေသာအဓိကအေတြးအေခၚရွိသည္။ မရဏာ ႏိုင္ငံ၏တန္တိုင္းတို႔ကိုခရစ္ေတာ္သည္ခ်ိဳးဖ်က္၍ေအာင္ျမင္စြာထြက္ႂကြလာေတာ္မူသျဖင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔ စုေ၀းရာအသင္းေတာ္သည္ ေသျခင္းကိုမ ေၾကာက္ေတာ့ေပ။ မရဏာႏိုင္ငံ၏ေအာင္ျမင္ျခင္းတန္ခိုးကိုဖ်က္ဆီးေလၿပီ။ ခရစ္ေတာ္ သည္ငါတို႔အတြက္ေအာင္ျမင္ေတာ္မူၿပီ။ ေဟၿဗဲ၊ ၂း၁၄။ ၁ေကာ၊ ၁၅း၅၄-၅၇။

င။         ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိအသက္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသည္မွာအသင္းေတာ္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳရပါ မည္။ ဧ၊၅း၂၅။ အေသြးေတာ္အားျဖင့္၀ယ္ယူခဲ့သည္မွာလည္းအသင္းေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ တမန္၊ ၂၀း၂၈။

၄။         အသင္းေတာ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

က။        မႆဲ၊ ၁၆း၁၈ တြင္အသင္းေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမည္သည့္အခါမွ်ဆံုး႐ႈံးျခင္းရွိ မည္မဟုတ္ ေၾကာင္းကတိေတာ္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။

ခ။         မႆဲ၊ ၁၈း၁၅-၁၈ တြင္ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္အားရွင္သန္ေသာအသင္းေတာ္၊ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းလ်က္ေနေသာအသင္းေတာ္ မိမိအတြင္းပါ၀င္ေသာ အစ္ကိုမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားကိုထိန္း သိမ္းႏိုင္ေသာအသင္းေတာ္ျဖစ္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မွတ္ယူထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဂ။         မႆဲ၊ ၁၈း၂၀။ အသင္းေတာ္သည္လူႏွစ္ဦးသံုးဦးတို႔ခရစ္ေတာ္၏နာမစုေ၀းရမည့္ေနရာျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ၫႊန္းထားပါသည္။

ဃ။        တမန္၊ ၁း၁၅ မွ ၂း၄၆ တြင္ ပထမမူလအသင္းေတာ္တြင္အသင္းသားဦးေရ ၁၂၀ပါ၀င္လ်က္၊ ယုဒ၏ ေနရာတြင္မႆိကိုခန္႔ထားေၾကာင္းကတိထားေတာ္မူေသာတန္ခိုးေတာ္ကိုဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ေစာင့္ ေမွ်ာ္ေနေၾကာင္း (လု၊ ၂၄း၄၉၊ တ၊ ၁း၈) ေဟာေျပာသြန္သင္လ်က္၊ ေျပာင္းလဲလာသူတို႔အာ ဗတၱိဇံမဂၤလာေပးျခင္း၊ အစဥ္သျဖင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႔ႏိုင္ရန္မိမိတို႔ကိုဆက္ကပ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းပြဲ ေတာ္မဂၤလာခံယူျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

င။         ဤကနဦးအသင္းေတာ္ႀကီးမားလ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားမႈေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။ တ၊ ၁း၁း၁၅-၂၀။ တ၊ ၂း၄၁=၃၀၀၀ ထပ္၍၊ တ၊ ၄း၄=ေနာက္ထပ္ ၅၀၀၀။ တ၊ ၄း၃၂ ႏွင့္ ၅း၁၄ တြင္ထပ္မံ၍အေျမာက္ အျမားထပ္ျဖည့္ျခင္း။ ထိုသူမ်ားတို႔သည္ အသင္းေတာ္၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာလ်က္ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ေသာသူတို႔ကိုလည္းေန႔စဥ္မျပတ္သခင္ဘုရားသည္ သင္း၀င္ေစေတာ္မူ၏။ တ၊ ၂း၄၇။ သခင္ဘုရားသည္ သင္း၀င္ေစေတာ္မူေၾကာင္းသတိျပဳရပါမည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ အစစ္အမွန္ယံုၾကည္လ်က္အသစ္တဖန္ေမြးဖြားေစျခင္းကိုခံရေသာအခါထိုသူသည္ အသင္းေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္သုိ႔အလိုအေလ်ာက္ေရာက္ရွိသြားၿပီးဟုမွတ္ယူရပါမည္။ သူသည္အသင္း၀င္ရ မည္မ၀င္ရမည္ကိုေမးခြန္းထုတ္ရန္မဟုတ္ပါ။

စ။         လက္ေတြ႔အားျဖင့္အသင္းေတာ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္က်နျခင္းသည္တိုးတက္မႈႏွင့္ အညီတ ျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ တမန္၊ ၆း၁-၄ တြင္အသင္းေထာက္မ်ားကိုခန္႔ထားလ်က္တမန္ ေတာ္မ်ားသည္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလ့လာျခင္းကိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လာပါ သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္အသင္းေတာ္အသီးသီး၌ ဦးေဆာင္သူမ်ားခန္႔ထားလာပါသည္။ တမန္ ၁၁း၃၀ ႏွင့္ ၁၄း၂၃။

ဆ။        ဤကနဦးအသင္းေတာ္၊ အသင္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေနသည္ဟုမွတ္ယူထားေသာအသင္းေတာ္သည္ ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္စည္းေ၀းျခင္းအမႈကိုျပဳခဲ့ပါသည္။ အိမ္မ်ားတြင္၎၊ တ၊ ၂း၄၆။ ၁၂း၁၂။ အထက္ခန္းတြင္၎၊ တ၊ ၁း၁၃။ ဗိမာန္ေတာ္တြင္၎၊ တ၊ ၁၂း တရားဇရပ္တို႔၌၎၊ တ၊ ၁၃း၅။ စည္းေ၀းခဲ့ၾကပါသည္။

ဇ။         ဤကနဦးအသင္းေတာ္သည္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းခ်ိန္ရွိပါသည္။ ေန႔စဥ္၌၎ ၊တ၊ ၂း၄၆။ သခင္ ဘုရား၏ထေျမာက္ေတာ္မူရာေန႔မ်ားတြင္၎၊ တ၊ ၂၀း၇။ ဆုေတာင္းရန္အတြက္၎၊ တ၊ ၃း၁၊၁၀း၉။

စ်။         ကနဦးအသင္းေတာ္သည္မၾကာမီွမွာပင္ၫႇင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။ တ၊ ၈း၁။ သန္႔ရွင္းသူ မ်ားသည္ အရပ္ရပ္သုိ႔ကြဲခြင့္သြားၾကရပါသည္။ ေရာက္ရာအရပ္တြင္အသင္းေတာ္ထူေထာင္ၾကပါ သည္။ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕မွစ၍၊ ယုဒျပည္၊ ရွမာရိျပည္၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ျပန္႔ႏွံ႔သြားၾကပါသည္။ တ၊ ၁း၈။ ဆီးရီယားျပည္အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႕သည္တပါးအမ်ိဳးသားအသင္းေတာ္၏ဌာနခ်ုဳပ္ျဖစ္လာပါသည္။ တ၊ ၁၃း၁။ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအသင္းေတာ္၏ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ဆက္လက္ တည္တံ့ခဲ့ပါ သည္။ ၁၊ ၁၅း၂-၂၁။

၅။         ေဖာ္ျမဴလာ၊ အသင္းေတာ္တည္ေဆာင္ပံု။

က။        ေဒသအသင္းေတာ္မ်ားကိုအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္တည္ေထာင္ရသည္မွာရွင္းလင္းလ်က္ရွိပါ သည္။ ေပါလုသည္သာသနာျပဳခရီးစဥ္မ်ားထြက္ရာအသင္းေတာ္မ်ားကိုတည္ေထာင္လ်က္အဖြဲ႕ အ စည္းအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ထိုအသင္းေတာ္မ်ားကိုေကာရိႏၱဳၿမိဳ႕ရွိအသင္း ေတာ္၊ ဂလာတိအသင္းေတာ္၊ သက္သာေလာနိအသင္းေတာ္စသည္ျဖင့္ေခၚေ၀ၚလာပါသည္။

ခ။         ၁ ေကာ၊ ၁၂၊၁၄ ကိုၾကည့္လွ်င္အသင္းေတာ္မ်ားသည္၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မွျပဳလုပ္ရာတြင္ပံုစံရွိေန ေၾကာင္းေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ရွင္ေပါလုေရးထားေသာတိေမာေသသို႔ေပးစာ၊ တိတုသို႔ေပးစာမ်ားကိုေလ့ လာေသာအခါယံုၾကည္သူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနၿပီးေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

ဂ။         အသင္းေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းပံုကို႐ုိး႐ုိးေလးထားရွိေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

(၁)        ေပါလုသည္ဖိလိပၸိၿမိဳ႕အသင္းေတာ္သို႔စာေရးရာတြင္ ဖိလိပၸိၿမိဳ႕၌ရွိေသာသင္းအုပ္တို႔ႏွင့္ သင္းေထာက္တို႔မွစ၍၊ ေယ႐ႈခရစ္၏သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကိုၾကားလိုက္ပါ၏။ ဖိ၊ ၁း၁) ဟုေရးထားပါသည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္း သို႔မဟုတ္ သစၥာရွိညီ အကိုအေပါင္း စသည္ျဖင့္႐ုိး႐ုိးေလးပင္ေခၚေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

(က)      Bishop, သုိ႔မဟုတ္ Overseer, elder သို႔မဟုတ္ Presbyter သင္းအုပ္ဆရာ စသည့္အလုပ္မ်ားမွာအတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ တိတု၊ ၁း၅ ႏွင့္ ၁း၇ကိုယွဥ္ၾကည့္ ပါ။ တ၊ ၂၀း၁၇-၂၈ တြင္ Bishop ႏွင့္ သင္းအုပ္သည္အတူတူျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရ ပါသည္။ Bishop သည္လုပ္ေဆာင္ေသာအလုပ္ျဖစ္၍ Elder သည္လုပ္ေဆာင္ ေသာသူျဖစ္ပါသည္။ Prebytery ဆိုသည္မွာ Elders သို႔မဟုတ္ Pastors တို႔၏အစုအေ၀းျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼသစ္ေခတ္တြင္ အသင္းေတာ္တိုင္း၌သင္းအုပ္ ဆရာသို႔မဟုတ္ Elder တစ္ဦးထက္ပို၍ထားရွိေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ Elder ခန္႔ထားေရးအတြက္အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မႈကိုအေလးေပးထားပါသည္။ တ၊ ၁၄း၂၃။ တိ၊ ၁း၅-၉ ။၁ တိ၊ ၃း၁-၇။

ဃ။        အသင္းေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအားလံုးတို႔သည္ ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္၏ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳရပါ မည္။ (၁ ေကာ၊ ၁၂း၂၈။ ဧ၊ ၄း၁၁) အသင္းေတာ္၊ တေလာကလံုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာအသင္းေတာ္ Universal church မွာတမန္ေတာ္မ်ား၊ တ၊ ၁၄း၁၄။ ပေရာဖက္မ်ား၊ ဆုေက်းဇူးခံစားရေသာဧ၀ံေဂ လိဆရာမ်ား၊ ဆရာမ်ားတို႔ျဖင့္ျပဳစုထားေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ တ၊ ၁၃း၁။

င။         သင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ လူတို႔ လိုအပ္လာျခင္း၊ ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုပထမဆံုး တ၊ ၆း၁-၆ တြင္ေတြ႕ရွိရပါသည္။ စားပြဲ၌လုပ္ေကၽြးျခင္း “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုေလ့လာျခင္း” မ်ားေဆာင္ ရြက္ရန္ျဖစ္၍ထိုလုပ္ငန္းသည္လည္းသီးျခားျဖစ္လာပါသည္။

၆။         အသင္းေတာ္၏မိတ္သဟာယ (အသင္းသားမ်ား)။

အသင္းေတာ္ေဘာင္၀င္အသင္းသား (အဂၤါအစိတ္အပိုင္း၀င္) ျဖစ္ရန္ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားလိုအပ္ပါ သည္။

က။        ေနာင္တရၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ တ၊ ၂း၃၈။ ၃း၁၉။ ၁၁း၁၈။ ၁၇း၃၀။

ခ။         ခရစ္ေတာ္အားသခင္ေယ႐ႈခရစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံလ်က္၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ သားေတာ္၊ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံသူျဖစ္ရမည္။ တ၊ ၁၆း၃၁။ ေရာ၊ ၁၀း၉-၁၀။ မ၊ ၁၆း၁၆-၂၈။ ၁ ေယာ၊ ၄း၁၅။

ဂ။         ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လက္ခံေၾကာင္းလကၡဏာအျဖစ္လူတို႔ေရွ႕တြင္၀န္ခံလ်က္သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား ၏နာ္မေတာ္၌ေရတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေသာဗတၱိဇံမဂၤလာခံယူၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ တ၊ ၂း၃၈-၄၁။ မ၊ ၂၈း၁၉။ တ၊ ၁၀း၄၇-၄၈။ ေရာ၊ ၆း၃-၅။ တ၊ ၁၆း၃၃။ ၁၈း စသည္ျဖင့္။

ဃ။        အစစ္အမွန္ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားေစျခင္းကိုရရွိသူတို႔သာ အသင္းေတာ္၏အ သင္းသားျဖစ္ရပါသည္။ ေယာ၊ ၃း၃-၈။ တ၊ ၂း၄၇။ ထိုသူတို႔သည္ အသင္းေတာ္ေဘာင္သို႔မ၀င္မွီ သခင္ဘုရားသို႔၀င္ၾကရပါသည္။ တ၊ ၅း၁၄။ ၁၁း၂၄။ အထက္ပါအရည္ အခ်င္းမ်ားသာမကပဲ။ ကန ဦး အသင္းေတာ္ကိုၾကည့္လွ်င္ အသင္းသားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

က။        တမန္ေတာ္၏အဆံုးအမ၌တည္ေနၾက၏။ တ၊ ၂း၄၂။

ခ။         ထိုသူတို႔အား “သန္႔ရွင္းသူမ်ား” ဟုေခၚေ၀ၚလ်က္သန္႔ရွင္းေသာ၊ သီးသန္႔သီးျခားျဖစ္ျခင္း ကိုေတြ႔ရပါသည္။ တ၊ ၉း၁၃။ ေရာ၊ ၁း၇။ ၁၆း၂။ ဧ၊ ၂း၁၉။ ၄း၁၂။ ယုဒ၊ ၃ စသည္မ်ား။

ဂ။         ထိုသူတို႔အား “ခရစ္ယာန္” သို႔မဟုတ္ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္လိုက္မ်ားဟုသိထားေခၚေ၀ၚ ျခင္းခံရပါသည္။ တ၊ ၁၁း၂၆။ ၁၆း၂၈။

ဃ။        သူတို႔အား “ညီအစ္ကိုမ်ား” ဟုေခၚေ၀ၚပါသည္။ တ၊ ၁၁း၂၉။ ၁၂း၁၇။ ေရာ၊ ၁း၁၃။

င။         သူတို႔ထဲ၌အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈလံုး၀မရွိခဲ့ပါ။ မ၊ ၂၃း၈-၁၂။

စ။         ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေရာ၊ ၈း၃၃။ ၁ေပ၊ ၁း၂။ ေကာ၊ ၃း၁၂ စသည္----

၇။         အသင္းေတာ္၏ပံုပန္းသ႑ာန္။ (အသင္းေတာ္ကိုသိရေသာအသြင္အျပင္)

မွတ္ခ်က။          ။           Ordinance ဆိုသည္မွာေပးအပ္ထားေသာအမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ အသင္းေတာ္ တြင္က်င့္သံုးရန္ဘုရားသခင္ကေပးအပ္ထားေသာၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာမကာ သိုလစ္အသင္းေတာ္သည္ - Council of Trene မွစ၍၊ ေပးအပ္ထားေသာ Ordinance (၇)ပါးရွိေၾကာင္းေျပာပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ဓမၼသစ္က်မ္းစာ၌ (၂)ပါးသာေတြ႕ရွိရပါသည္။

က။        ဗတၱိဇံ။ မ၊ ၂၈း၁၉။ တ၊ ၈း၁၂။ ၁၀း၄၇-၄၈။

ခ။         ပြဲေတာ္။ မ၊ ၂၆း၂၆-၂၈။ ၁ ေကာ။ ၁၁း၂၃-၂၄။ တ၊ ၂၀း၇။

၈။         အသင္းေတာ္ထူးျခားေသာနာမမ်ား။

က။        အသင္းေတာ္အားနာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးထားပါသည္။

(၁)        တစ္ခုတည္းေသာခႏၶာကိုယ္အျဖစ္ျမင္ေတြ႕ထားပါသည္။ ေကာ၊ ၃း၁၅။ ဧ၊ ၄း၁၆။ ထိုခႏၶာတြင္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအမ်ားရွိၾကသည္။ ၁ ေကာ၊ ၆း၁၅။ ၁၀း၁၇။ ၁၂း၁၂-၃၁။ ဤသို႔အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္းႏွင့္လည္းေကာင္းအေရးပါအရာေရာက္စြာဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။

(၂)        ထိုတစ္ပါးတည္းေသာခႏၶာကိုယ္အား “ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္” ဟုေခၚပါသည္။ ဧ၊ ၁း၂၂-၂၃။ ေကာ၊ ၁း၂၄။ ထိုကိုယ္တြင္ခရစ္ေတာ္သည္ဦးေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ ဧ၊ ၁း၁၅။ ၅း၂၃၊ ေကာ၊ ၁း၁၈။ ဦးေခါင္းတည္းဟူေသာခရစ္ေတာ္သည္ခြန္အားတိုးပြားေစေသာသူ၊ ဧ၊ ၄း ၁၅၊ ၁၆။ အကာအကြယ္ေပး၍ကယ္တင္ေသာသူ၊ ေထာက္ပံ့သူ၊ လမ္းၫႊန္သူ ဧ၊ ၅း၂၃-၂၄။ ျပည့္စံုေစသူ၊ ဧ၊ ၁း၂၃ ျဖစ္လ်က္၊ ေကာ၊ ၂း၁၉၊ ႀကီးပြားေစေသာသူ လည္းျဖစ္ ပါသည္။

(၃)        အသင္းေတာ္အားအေဆာက္အဦးကဲ့သုိ႔သံုးႏႈန္းထားပါသည္။ ၁ ေကာ၊ ၃း၉၊ ၁၆၊၁၇။ ဗိမာန္ေတာ္အျဖစ္ ဧ၊ ၂း၁၉-၂၂၊ ၁ ေပ-၂း၄-၈။ တင္စားထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ တိုက္ျမစ္         ေက်ာက္ျမတ္ျဖစ္ပါသည္။ ၁ ေပ၊ ၂း၄-၈။ အုတ္ျမစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ၁ ေကာ၊ ၃း၁၁။ ထိုအုတ္ျမစ္ကိုတမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပေရာဖက္မ်ားကခ်ထားၾကပါသည္။ ၁ ေကာ၊ ၃း၁၀။ ဧ၊ ၂း၂၀။ ထိုအေဆာက္အဦးသည္ေလာကတြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိန္း ၀ပ္ေတာ္မူရန္အိမ္အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိထားပါသည္။ ဧ၊ ၂း၂၂။ ၁ ေကာ၊ ၃း၁၆။

(၄)        ထိုအသင္းေတာ္သည္ ယုဒလူႏွင့္တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကိုႏွစ္စုမျဖစ္ေစပဲ တစ္စုတည္းျဖစ္ေစ ေသာ “လူသစ္”အျဖစ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဧ၊ ၂း၁၅။

(၅)        အသင္းေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္၏သတို႔သမီး အျဖစ္႐ႈျမင္ထားပါသည္။ ၂ ေကာ၊ ၁၁း၂။ ဧ၊ ၅း၂၃-၂၅၊ ၃၂။ ခရစ္ေတာ္သတို႔သားအျဖစ္႐ႈျမင္ထားပါသည္။ ေယာ၊ ၃း၂၉၊ မ၊ ၂၅း၁၁။ ယံုၾကည္သူအားလံုးတို႔ကို အသင္းေတာ္တြင္ေစ့စပ္ထားပါသည္။ ၂ေကာ၊ ၁၁း၂။ “ခ်ီ ေဆာင္ျခင္းကာလ” တြင္ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိသူတို႔သမီးအတြက္လာေတာ္မူမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ၁ သက္၊ ၄း၁၁-၁၈။ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါႀကီးစြာေသာမဂၤလာ ေဆာင္ညစာစားပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ၊ ၁၉း၇-၉။

ခ။         အသင္းေတာ္၏ထူးျခားမႈတုႏႈိင္းမရသီးျခားျဖစ္မႈတို႔ကိုေအာက္ပါအတိုင္းအမည္မ်ားကေဖာ္ျပလ်က္ရွိ ပါသည္။

(၁)        အသင္းေတာ္ (တေလာကလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာအသင္းေတာ္) ကိုေဒသႏၱရအသင္းေတာ္ႏွင့္ မေရာေထြးသင့္ပါသည္။

(က)      ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္သည္လူတို႔ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အ သင္းေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေသာ သက္ရွိျဖစ္သည္။

(ခ)        ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္ကို မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ အသင္းေတာ္မွာ မျမင္ႏိုင္ ေသာ အရာျဖစ္သည္။

(ဂ)        ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္တြင္ နယ္နိမိတ္ရွိသည္ အသင္းေတာ္တြင္ နယ္နိမိတ္တို႔ မရွိစႀကၤ၀ဠာႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။

(ဃ)      တည္းခိုရိပ္သာတြင္ တည္းခိုသကဲ့သို႔ လူတို႔သည္ ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္သို႔ ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္ စင္စစ္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိထား သူမ်ား သာ။ တ၊ ၂း၄၇။ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္ေသာအသင္းေတာ္၏ အဂၤါရပ္အစိတ္ အပိုင္းအျဖစ္စုစည္းလ်က္။ ၁ ေကာ၊ ၁၂း၁၃။ သခင္ဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို သိကၽြမ္းေတာ္မူ၏။ ၂ တိ၊ ၂း၁၉။ အမည္ခံသူတိုင္း ပိုင္ဆိုင္သည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ နာမည္စာရင္းသြင္းသူတိုင္း သိုးငယ္၏အသက္စာ ေစာင္တြင္စာရင္းမ၀င္ပါ။

(င)        ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္ဆိုရာ၌မည္သည့္အရပ္ တေနရာ တြင္မဆိုရွိေနေသာ ယံုၾကည္သူျဖစ္လ်က္။ ၁ေကာ၊ ၁း၂။ အသင္းေတာ္ဟုဆိုရာ တြင္မည္သည့္အရပ္တြင္မဆို ေနရာတိုင္း၌ရွိေနၾကေသာယံုၾကည္သူအားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။ ၁ေကာ၊ ၁၅း၉။

(၂)        အသင္းေတာ္အား “ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္” ႏွင့္ မေရာေထြးသင့္ပါ။ သို႔မဟုတ္ “ခရစ္ ယာန္ေလာက” ကမၻာေပၚရွိခရစ္ယာန္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္လည္းမေရာေထြးသင့္ပါ။

(က)      အသင္းေတာ္သည္ “ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္” ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္ လည္း ယေန႔လူတို႔စုစည္းထားေသာ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းသည္ ခရစ္ေတာ္က မိမိခႏၶာကိုယ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားေသာအရာ တ၊ ၉း၅။ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ အေသခံေတာ္မူျခင္းမွာလည္းသူ႔အတြက္မဟုတ္ပါ။ ဧ၊ ၅း၂၅။ ေပါလုညႇင္းဆဲ ခဲ့ေသာအသင္းေတာ္လည္းမဟုတ္ပါ။ ၁ ေကာ၊ ၁၅း၉။

(ခ)        မႆဲ ၁၆း၁၈ တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူတည္ေဆာက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းသစ္၏ အမည္ကို ကိုယ္တိုင္အမည္ေပးခဲ့ရာ အသင္းေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လံုး၀မတူ ေၾကာင္းသိႏိုင္ပါသည္။

(ဂ)        တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားက စာေရးရာတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္” ဟူေသာ စကားလံုးကို သံုးတတ္ပါသည္။ ပင္ေတကုေတပြဲေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ဘုရားသခင္၏အေျခခံ အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာအမႈသည္ အသင္းေတာ္သို႔ ေခၚယူစုစည္းျခင္းျဖစ္ ၍၊ တ၊ ၁၅း၁၄။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။

(ဃ)      မႆဲ ၁၃ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာေတာ္၏ တိုင္းႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေကာင္း ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာသူတို႔ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ အသင္းေတာ္ သည္ သန္႔ရွင္းသူမ်ားႏွင့္သာ သီးသန္႔တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ တ၊ ၁း၆။

(၃)        အသင္းေတာ္အားဣသေရလလူမ်ိဳးႏွင့္မေရာေထြးသင့္ပါ။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေယ ေဟာ၀ါဘုရား၏ ေဖာက္ျပန္ေသာ “မယား” ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါေနာင္တ ရမည့္အျဖစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းခံရမည့္ေနရာေဟာင္းတြင္ ျပန္တည္ေစသည့္မယား၊ ဘုရား သခင္၏ေလာကမယားျဖစ္မည့္သူျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေရွ၊ ၂း၂၃။ အသင္းေတာ္သည္ သီလ ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ“သတို႔သမီးကညာ” ျဖစ္လ်က္ခရစ္ေတာ္တပါးတည္းႏွင့္သာေစ့စပ္ ထားပါ သည္။ ၂ ေကာ၊ ၁၁း၂။ ေကာင္းကင္တြင္သိုးသငယ္မဂၤလာေဆာင္ပြဲက်င္းပမည့္သတို႔ သမီးျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ၊ ၁၉း၅-၈၊ ေဟာေရွ၊ ၂း၁-၂၃၊ ေဟရွာ၊ ၅၄း၁-၁၀ ႏွင့္ ဧ၊ ၅း၂၅-၂၇။ ဖတ္ပါ။

(၄)        ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ၁ေကာ၊ ၁၀း၃၂တြင္ ယုဒလူ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားႏွင့္ အသင္းေတာ္ကို ခြဲျခားျပလ်က္ ဤေလာက၏အထူးျမတ္ဆံုးအလင္းေပးမည့္အရာ ျဖစ္ပါသည္။

၉။         အသင္းေတာ္၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

(ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ား၏ တာ၀န္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)။

က။        တမန္ေတာ္မ်ား၊ တမန္ေတာ္ဟုဆိုရာ၌ ပထမ (၁၁)ဦးကိုသာဆိုလိုျခင္းမရွိပါ။ (ေပါလုႏွင့္ ဗာနဗ ေရာ၊ ၁၆း၇) ေသာ္လည္းတမန္ေတာ္ျဖစ္ရန္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရားကို မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ တ၊ ၁း၂၂၊ ၂ ေကာ၊ ၉း၁။

(၁)        နိမိတ္လကၡဏာအံ့ဘြယ္ေသာ အမႈထူးဆန္းေသာတန္ခိုးမ်ားျပသႏိုင္ရမည္။ ၂ ေကာ၊ ၁၂း၁၂။

(၂)        ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္၏အမႈကိုေဆာင္ရန္ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေရြးေကာက္ ၍ခန္႔ထားျခင္း ခံရသူျဖစ္ရမည္။ ၁ ေကာ၊ ၁း၁၇-၉။ ၂ ေကာ၊ ၄း၁၊ ေကာ၊ ၁း၂၃။

(၃)        တရားေဟာသူ၊ သင္ၾကားပို႔ခ်သူျဖစ္သည္။ ၁ တိ၊ ၂း၇၊ ၂ တိ၊ ၁း၁၁။

(၄)        အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ သင္းအုပ္တို႔ကို ခန္႔ထားသည္။ တ၊ ၁၄း၂၃။

(၅)        အသင္းေတာ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္အထူးတာ၀န္ရွိသည္ျဖစ္သည္။ ၂ ေကာ ၁၁း၂၈။ အသင္းေတာ္တည္ေထာင္သူ။ တ၊ ၁၆း၅။ အသင္းေတာ္ကိုတည္ေစေသာသူျဖစ္သည္။ ၁၊ ၁၅း၄၁။

(၆)        ဤအလုပ္သည္  တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ဆက္လက္တည္ရွိျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

ခ။         ပေရာဖက္မ်ား၊  ဤအလုပ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးမဟုတ္ပါ။

(၁)        ဘုရားသခင္၏ အထူးေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းခံရမည္။ ဧ၊ ၃း၅။

(၂)        အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္မႈရွိေစရန္၊ ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာ သတင္းပို႔ေဆာင္သူျဖစ္ သည္။ ၁ ေကာ၊ ၁၄း၄-၂၂။

(၃)        အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ရန္တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ ဧ၊ ၂း၂၀။

(၄)        ဓမၼသစ္ပေရာဖက္မ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေရွ႕ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းအရာကို ေဟာေျပာ သူျဖစ္ရန္မလိုဘဲ အသင္းေတာ္၏ တည္ေထာင္မႈရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ေဟာေျပာျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၁ ေကာ ၁၄း၅။

(၅)        အသင္းေတာ္သည္ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္မ်ားအား အခြင့္အာဏာပိုမိုရရွိ သူမ်ား အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္းထင္ရွားပါသည္။

ဂ။         ဧ၀ံေဂလိဆရာ၊ ဆရာ။ ဧ၊ ၄း၁၁။

(၁)        ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းသူမ်ားအားၿပီးျပည့္စံုေသာအဆင့္္သို႔ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ ခရစ္ ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္ျခင္းရွိေစရန္ ဆုေက်းဇူးအထူးရရွိထားပါသည္။ ဧ၊ ၄း၁၂။ ေဟၿဗဲ ၅း၁၂ ႏွင့္ ၂ တိ၊ ၄း၅ ယွဥ္ဖတ္ပါ။

ဃ။        Bishop / Elders/ Pastors (ရာထူးတူမ်ား)

(၁)        အသင္းေတာ္အားလုပ္ေကၽြးရန္၊ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ တ၊ ၂၀း၁၇၊ ၂၈း၃၅၊ ၁ ေပ၊ ၅း၂။

(၂)        သူတို႔၏တာ၀န္မ်ားႏွင့္အရည္အခ်င္းမ်ားအတြက္ ၁တိ၊ ၃း၂-၈၊ ယာ၊ ၅း၄ ကိုၾကည့္ပါ။

င။         သင္းေထာက္မ်ား၊ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ရွင္းလင္းစြာျပတ္သားစြာေရးထားျခင္းမရွိ၍ျပည့္စံုစြာ မသိရွိရပါ။

(၁)        သူတို႔၌ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း။ ၁ တိ၊ ၃း၈-၁၃။

(၂)        သင္းအုပ္တို႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေဟာေျပာျခင္းအမႈကိုသာ ျပဳႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းထိုသူတို႔သည္  “စားပြဲ၌လုပ္ေကၽြးျခင္းအမႈ” ကို ျပဳၾကရပါသည္။ တ၊ ၆း၁-၄။

စ။         သန္႔ရွင္းသူမ်ား အသင္းေတာ္တစ္ရပ္လံုး။

(၁)        ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ထင္ရွားမည့္အေၾကာင္း သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာ၊ အျပစ္ တင္ခြင့္ႏွင့္ကင္းေသာအသက္တာကို အသက္ရွင္ၾကရမည္။ ဧ၊ ၁း၄-၆။

(၂)        ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္၌ႀကီးထြားလ်က္။ ၁ ေပ၊ ၃း၈၊ ခရစ္ေတာ္၏ျပည့္စံုျခင္းပမဏ အရပ္တည္းဟူေသာ ႀကီးရင့္ေသာလူအျဖစ္သို႔ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရၾကမည္။ ဧ၊ ၄း၁၃။

(၃)        ကမၻာေလာကႀကီးအား ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေစရပါမည္။ မ၊ ၂၈း၁၉-၂၀၊ တ၊ ၁း၈။ ၈း၄။

(၄)        ဘုရားသခင္ႏွင့္မတ္သဟာယဖြဲ႕လ်က္၊ အခ်င္းခ်င္းႏွင့္လည္းမိတ္သဟာယဖြဲ႕ရပါမည္။ ၁ ေယာ၊ ၁း၃-၇၊ တမန္ေတာ္တို႔၏အဆံုးအမကို ခံယူၾက၏။ တ၊ ၂း၄၂။

(၅)        အခ်င္းခ်င္းစိတ္သေဘာမျခားမနား၊ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္အံ့ေသာငွာ က်ိဳးစားအားထုတ္ရ ၾကမည္။ ဧ၊ ၄း၃၊ ၄း၁၃။

(၆)        အသင္းေတာ္မ်ားအား ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ေနရာေဟာင္း၌ ျပန္လည္တည္ေစျခင္းမ်ားျပဳရ ၾကမည္။ ၁ ေကာ၊ ၅း၅၊ ၂ ေကာ၊ ၂း၆။

(၇)        စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရၾကမည္။ မ၊ ၁၈း၁၈၊ ၁ ေကာ၊ ၅း၄-၅။

(၈)        အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရမည္။ တ၊ ၆း၃-၇။

(၉)        ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္မ်ားနာခံရမည္။ ၁ ေကာ၊ ၁၁း၂၀-၃၄။ မိမိတို႔အမႈအေရးကို စီရင္ၾကရမည္။ ၁ ေကာ၊ ၁၄း၄၀၊

(၁၀)      အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ရၾကမည္။ ၁ ေပ၊ ၁း၂၂၊ မ်ားမ်ားဆုေတာင္းရမည္။ တ၊ ၄း၃၂၊ ၁၂း၅၊ တကမၻာလံုးသုိ႔ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာရန္ဘုရားသခင္ခန္႔ထားေတာ္မူျခင္းခံရေသာအမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္ကိုရယူရမည္။ တ၊ ၁း၈၊ ၂ တိ၊ ၁း၇၊ ေယာ၊ ၁၅း၁၉။

၁၀။       အသင္းေတာ္၏အနာဂတ္

(က)      အသင္းေတာ္သည္ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူရွိရန္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကာလတြင္ ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူျခင္းခံရ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကာလသည္ သင့္မ်က္စိတမွိတ္၊ လ်ပ္တျပက္သာၾကာမည္ျဖစ္သည္။ ၁ သက္၊ ၄း၁၅-၁၈။

(ခ)        အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္၏အေမြစားအေမြခံအျဖစ္ခ်ီးေျမာက္ျခင္းခံရ မည္။ ေယာ၊ ၈း၁၆-၁၈။

(ဂ)        ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာ သူတို႔ထံျပန္လာသည့္ထေျမာက္ျခင္းကာလတြင္အသင္း ေတာ္သည္ “မ်က္စိတမွိတ္” အတြင္း၌ပ်က္စီးေဆြးေျမ႕တတ္ေသာအရာမ်ားကို ပယ္ရွားလ်က္မ ပ်က္မစီးတတ္ေသာအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁ ေကာ၊ ၁၅း၅၀-၅၇ ၏။

၁၁။       အက်ဥ္းခ်ဳပ္။

(က)      ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္ဓမၼသစ္က်မ္းအလိုအရခရစ္ယာန္ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းခံရေသာသူမ်ား ၏အဖြဲ႔အ စည္းျဖစ္လ်က္ေဒသတစ္စုတစ္ရပ္၀န္းတစ္ခုတြင္ေနထိုင္ၾကၿပီးကိုးကြယ္ရန္၊ ခ်ီးမြမ္းရန္၊ ဆုေတာင္း ရန္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလ့လာရန္၊ သက္ေသခံရန္၊ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ဗတၱိဇံေပးရန္၊ သခင္ဘုရား ၏ပြဲေတာ္မဂၤလာပါ၀င္ဆက္ဆံရန္ အသင္းသားမ်ားအားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္ ဧ၀ံေဂလိတရား ေတာ္ကို ကမၻာအႏွံ႕ေဟာေျပာရမည္ဟူေသာ သခင္ဘုရား၏မိန္႔မွာထားခ်က္ကို ျပည့္စံုေစရန္ ခရစ္ ေတာ္၏နာမ၌မွန္မွန္စုေ၀းတတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ တ၊ ၁၃း၁-၄၊ ၂၀း၇၊ မ၊ ၂၈-၁၉-၂၀၊ ၁ သက္၊ ၁း၈၊ ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၅၊ ဖိ၊ ၄း၁၄-၁၈၊ ၁ ေကာ၊ ၅း၄-၅၊ ၁၄း၁၆။

(ခ)        တစ္ပါးတည္းေသာအသင္းေတာ္ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ခႏၶာ၊ ခရစ္ေတာ္၏သတို႔သမီးသည္ပင္ ပင္ေတ ကုေတၱပြဲေန႔ႏွင့္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းေန႔အၾကားခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္၍တဖန္ျဖစ္ေစျခင္းကို ခံရေသာသူ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုယံုၾကည္သူအေယာက္တိုင္းအား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၌စုစည္းလ်က္ ဦ္းေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ခႏၶာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တေသြး တသားတလံုးတ၀တည္းျဖစ္လ်က္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေစ့စပ္ၿပီးေသာ သတို႔သမီးကညာအျဖစ္ခ်ီေဆာင္ ျခင္းကာလကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိရန္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၃၊ ၁ ေကာ၊ ၁၂း၁၂-၁၃၊ ဧ၊ ၁း၂၂-၂၃၊ ၅း၃၀-၃၁၊ ၂ ေကာ၊ ၁၂း၄၊ ၁ သက္၊ ၄း၁၅-၁၈၊

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         တေလာကလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာအသင္းေတာ္ universal church ႏွင့္ ေဒသအသင္းေတာ္ Local church တို႔၏ ျခားနားမႈကို သိရွိထားရန္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသနည္း။

၂။         ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ “အသင္းေတာ္” ဟူေသာစကားလံုး၏ အေျခခံအဓိပၸါယ္မည္သို႔နည္း။

၃။         ဓမၼသစ္ေခတ္မတိုင္မီ ဂ်ဴးႏွင့္ ဂရိမ်ားတို႔သည္ Ekklesia ဟူေသာ စကားလံုးကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ ဓမၼသစ္ေခတ္အသံုးအႏႈန္းသည္ မည္သုိ႔အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစပါသနည္း။

၄။         ဣသေရလသည္ မည္ကဲ့သို႔အသင္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ရပါသနည္း။

၅။         မႆဲ ၁၆း၁၈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားက တင္ျပေသာ အနက္ဖြင့္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ သင့္အေနျဖင့္မည္ကဲ့သုိ႔အနက္အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ခံယူပါသနည္း။

၆။         “မရဏႏိုင္ငံ၏တံခါးတို႔သည္ မႏိုင္ရာ” ဟုဆိုရာတြင္မည္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။ မႆဲ ၁၆း၁၈။

၇။         ကနဦးအသင္းေတာ္သည္ မည္သည့္အရပ္တြင္ စည္းေ၀းပါသနည္း။ ကနဦးအသင္းေတာ္အလ်င္အျမန္ႀကီး ထြားတိုးတက္လာပံုကို ရွင္းျပပါ။

၈။         ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကေၾကာင္းအေထာက္အထားခိုင္လံုေနသည္ ႏွင့္အညီေဒသႏၱရအသင္းေထာက္တစ္စု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုရွင္းျပပါ။ က်မ္းစာ အေထာက္အထားျဖင့္ျပသပါ။

၉။         ဓမၼသစ္ေခတ္အသင္းေတာ္တြင္ အသင္းသားျဖစ္ရန္လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းသံုးခုႏွင့္လကၡဏာ (၄)ရပ္တို႔ ကိုစာရင္းျပဳပါ။

၁၀။       အသင္းေတာ္မွလိုက္နာရန္ခရစ္ေတာ္မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည့္ ပညတ္ေတာ္မ်ား၏အမည္ကိုေဖာ္ျပ၍ ထိုပညတ္ တို႔ကိုလိုက္နာရန္ၫႊန္ျပထားေသာက်မ္းကိုလည္းျပပါ။

(၁)

(၂)

၁၁။       အသင္းေတာ္အားဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ေပးေသာထူးျခားသည့္ အမည္နာမ အနည္းဆံုးသံုးခုကိုေဖာ္ျပလ်က္၊ ထိုသူတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ က်မ္းၫႊန္းမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

၁၂။       ဤအမည္မ်ား ပံုသ႑ာန္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ျခားနားေၾကာင္းေဖာ္ျပပါ။

(က)      ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္

(ခ)        ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္

(ဂ)        ေယေဟာ၀ါ၏မယားဣသေရလ

၁၃။       အသင္းေတာ္မိသားစုကို ျဖစ္ေပၚေစေသာအရာရွိမ်ား၊ အသင္းသားမ်ား၏ အမည္စာရင္းျပဳလ်က္၊ ၎တို႔၏ တာ၀န္အနည္းဆံုးတစ္မ်ိဳးစီေဖာ္ျပပါ။

၁၄။       အသင္းေတာ္၏အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမည္သုိ႔ရွိသနည္း။

၁၅။       ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္၊ တပါးတည္းေသာအသင္းေတာ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးပါ။

အမည္၊   ____________________________                                   ရက္စြဲ     _____________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား