သင္ခန္းစာ (၂၇) က်မ္းစာအရ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္း (Bible Separation)


နိဒါန္း

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ မိမိတို႔အသက္တာတြင္ ခရစ္ေတာ္အမွန္ပင္အသက္ရွင္ ေနသည္ဟုသိရေသာအခြင့္ရၿပီးသူတိုင္း ဘုရားသခင္၏ အသစ္တစ္ဖန္ျဖစ္ပြားေစျခင္းကိုခံရၿပီးသူတိုင္းတို႔ သည္၊ ဤေလာက၌၀ိညာဥ္အေမွာင္ထုျဖင့္ အသက္ရွင္ေနရေသာ္လည္း မိမိသည္ဤေလာကႏွင့္မသက္ဆိုင္ ေၾကာင္းသိထားၾကပါသည္။ ေယာ၊ ၁၅း၁၉။ ဤေလာကမွေရြးခ်ယ္ေခၚထုတ္ျခင္းခံရၿပီး ေယာ၊ ၁၅း၁၆။ ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္၌ေလာကအရာမ်ားကို ႐ုိက္ထားလ်က္လက္၀ါးကပ္တိုင္အားျဖင့္ေလာက ႏွင့္ခြဲျခားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိထားၾကပါသည္။ ဂလ ၆း၁၄။ ေဟ၊ ၁၀း၁၀။ ခရစ္ယာန္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၌ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစၿပီး (ဘုရားသခင္အတြက္သီးသန္႔ထားၿပီး) ဟုသမၼာက်မ္းစာက မွတ္ယူထားပါသည္။ ၁ ေကာ၊ ၁း၂။ ထို႔ျပင္ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ အျပစ္၊ အျပစ္သား၊ ခရစ္ယာန္လုပ္စားသူ (ခရစ္ယာန္ကဲ့သို႔အသက္ မရွင္လိုသူ) ဤေလာက၏ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းႏွင့္ မက္ေမာဘြယ္ရာမ်ား၊ အတူအေယာင္ဆရာမ်ား၊ ဘာသာေရး အယူလြဲမွားမႈမ်ားမွလည္းမိမိကိုယ္မိမိသီးသန္႔ထားရန္တိုက္တြန္းထားပါသည္။

ျပႆနာမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ တသီးတျခားေနရမည့္သူမ်ားေလာ။ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္လံုး၀မဆက္ဆံဘဲေနရမည္ေလာ။ ဖာရိရဲွမ်ားကဲ့သို႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုသူမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ဆိုၿပီး၀ါႂကြားေနမည္ေလာ။ ခရစ္ေတာ္သြန္းေတာ္မူေသာအေသြးေတာ္ႏွင့္ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားပကတိကိုျငင္းပယ္ေနေသာခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္လုပ္စားသူႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔သေဘာထားရ မည္နည္း။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကိုေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ သမၼာတရားကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္သင္၏အသက္တာႏွင့္စိတ္ႏွလံုးသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ပိုမို၍သီးသန္႔ ခြဲျခားထားေသာအရာျဖစ္ႏိုင္ပါေစ။ ေယာ၊ ၁၇း၁၇။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

အခ်ိဳ႕ေသာခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ပညတ္တရား၏ေအာက္၌ရွိေနေသးသကဲ့သို႔အခ်ည္အေႏွာင္ျဖင့္ေနၾကပါ သည္။ သူတို႔ေဖာ္ျပေသာသီးျခားသီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းသည္ ဖာရိရွဲတို႔နည္းတူတရားဥပေဒဆန္လွပါသည္။ အျခား သူမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မွ ႏွလံုးသား၌ထည့္သြင္း ေပးထားေသာ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ ျခင္းကိုသိရွိခံစားၾကရပါသည္။ ထိုျခားနားမႈႏွစ္ရပ္ကိုေကာင္းစြာသိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁ ေယာ၊ ၂း၁၅-၁၇ အရေလာကႏွင့္ ေလာက၌ရွိေသာအရာတို႔ကို မခ်စ္ရန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားတိုက္တြန္းထား လ်က္၊ ေရာ၊ ၁၂း၂ အရေလာကီပံုသ႑ာန္ကို မေဆာင္ရန္တိုက္တြန္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ေလာကီဆန္ ေသာအမႈမ်ားသည္ အသင္းေတာ္၌ပါ၀င္ေရာစပ္စိမ့္၀င္ေလ့ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိေသာအရာ သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္၍ ေလာကီဆန္ေသာအရာသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကြဲျပားစြာသိရွိထားရန္ လည္းအေရးႀကီးပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဘာသာေရးဆန္ဆန္၊ ဘုရားတရားၾကည္ညိဳသည့္အသြင္မွ်သာေဆာင္ေသာအရာမ်ားကို စြန္႔ပစ္ေရွာင္ရွားရန္ (၂ တိ၊ ၃း၁-၅) တိုက္တြန္းထားသည့္ၾကားမွပင္ခရစ္ယာန္လုပ္စားသူမ်ားသည္ မိမိအလို သုိ႔လိုက္ေသာအုပ္စုတြင္ပါလ်က္ထိုအုပ္စုကိုေထာက္ခံျခင္း၊ လမ္းလြဲေနေသာအသင္းေတာ္မ်ား၌ ဆက္လက္ ပါ ၀င္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလ်က္သာရွိေနပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ စိတ္သေဘာထားရမည္ကို သိရွိ ထားရန္လိုအပ္လွပါသည္။

သင္ခန္းစာ

၁။         ဘုရားသခင္သည္ မိမိအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူတို႔အားေလာကႏွင့္ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာလူသား တို႔ထံမွခြဲျခားထားပါသည္။

(က)      ရွင္ေပါလုအားျဖင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း။ ဂလ၊ ၁း၁၅-၁၆။ “ငါ့ကိုအမိ၀မ္းထဲကပင္ေရြးခ်ယ္ထား၍ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ေခၚေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သည္---”

(ခ)        ေယရမိအားျဖင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း။ ေယ၊ ၁း၅။ “သင့္ကိုအမိ၀မ္းထဲ၌ငါမဖန္ဆင္းမီ သင့္ကိုငါသိၿပီ၊ မဘြားမီကပင္ သင့္ကိုငါသန္႔ရွင္းေစ၍----”

မွတ္ခ်က္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္အသံုးျပဳေသာ “godesh” ႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဂရိ ဘာသာ စကား “haqios” တို႔ကိုသန္႔ရွင္းသည္၊ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစျခင္း၊ သန္႔ရွင္းရာ၌ ခန္႔အပ္သည္၊ သန္႔ရွင္း ေသာအရာစသည္ျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးဘာသာျပန္ထားပါသည္။

(ဂ)        ဧဖက္၊ ၁း၄။         ဤကမၻာမတည္ရွိမီ ငါတို႔ကိုခရစ္ေတာ္၌၊ ေရြးေကာက္ (သီးသန္႔ခြဲျခားထား) ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေမတၱာအားျဖင့္သန္႔ရွင္းလ်က္၊ အျပစ္ ကင္းလြတ္လ်က္ရွိမည့္အေၾကာင္း----”

(ဃ)      ေယာ၊ ၁၅း၁၉။     “သင္တို႔သည္ ေလာကီႏွင့္မဆက္ဆံ၊ ေလာကီထဲကငါေရြးေကာက္ (သီးသန္႔ခြဲ ျခားထားေသာ) ေသာလူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေလာကီသားတို႔သည္ သင္တို႔ကိုမုန္းၾက၏။

၂။         သမၼာက်မ္းစာတြင္အေျမာက္အျမားတို႔အားဘုရားသခင္အတြက္သီးသန္႔ခြဲျခားထားေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေစ ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းသည္ဟုသတ္မွတ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

(က)         သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ငါ့အဘို႔သန္႔ရွင္းေစေလာ့။ ထြက္၊ ၁၃း၂။

(ခ)           တဲေတာ္။ ၀တ္၊ ၈း၁၀။

(ဂ)           ယဇ္ပုေရာဟိတ္။ ၀တ္၊ ၈း၃၀။

(ဃ)         ဗိမာန္ေတာ္အားသန္႔ရွင္းရာဌာနဟုေခၚပါသည္။ မ၊ ၂၄း၁၅။

(င)           ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းသည္။ မ၊ ၂၅း၃၁။

(စ)           ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။ မ၊ ၂၇း၅၃။

(ဆ)         က်မ္းစာသည္ သန္႔ရွင္းသည္။ ေရာ၊ ၁း၄။

မွတ္ခ်က္။ အထက္ပါစာရင္းကိုမ်ားစြာ အက်ယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ပါေသးသည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစရန္ အမႈေတာ္ အတြက္သီးသန္႔ခြဲျခားထားျခင္း၊ အျပစ္ႏွင့္ခြဲျခား၍ ဘုရားသခင္အတြက္ သီးသန္႔ ထားျခင္း ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။         တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ပေရာဖက္မ်ားတို႔အားသန္႔ရွင္းသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္လ်က္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္အ တြက္ သီးသန္႔ခြဲျခားထားပါသည္။

(က)         လု၊ ၁း၇၀။ “မိမိသန္႔ရွင္းေသာပေရာဖက္တို႔ႏႈတ္ျဖင့္ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ”

(ခ)           တ၊ ၃း၂၁။ “သန္႕ရွင္းေသာပေရာဖက္ဆရာေတာ္တို႔ႏႈတ္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္ မူ ေသာ”

(ဂ)           ၂ေပ၊ ၁း၂၁။ “ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တိုက္တြန္းေတာ္မူ ျခင္းကိုခံရ၍ေဟာေျပာၾက၏။”

(ဃ)         ဧ၊ ၃း၅။ “ထိုနက္နဲေသာအရာကို သန္႔ရွင္းေသာတမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ပေရာဖက္တို႔အားယခုကလ၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူသည့္နည္းတူ”

(င)           ဗ်ာ၊ ၁၈း၂၀။ “ေကာင္းကင္မွစ၍သန္႔ရွင္းသူတမန္ေတာ္ပေရာဖက္တို႔သူ႔ကိုၾကည့္႐ႈ၍၀မ္းေျမာက္ ၾကေလာ့။”

(စ)           ဧ၊ ၄း၁၁။ “ထိုသခင္သည္ လူအခ်ို႕တို႔ကိုတမန္ေတာ္အရာ၌လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕တို႔ကိုပေရာဖက္ အရာ၌လည္းေကာင္း၊ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ (သီးသန္႔ခြဲျခားထား၏။)

(ဆ)         ေရာ၊ ၁း၄။ “ဧ၀ံေဂလိတရားကိုေဟာေစျခင္းငွာ၊ ေရြးခ်ယ္ခြဲထား၍တမန္ေတာ္အရာ၌ထားေသာ ေယ႐ႈခရစ္၏ ကၽြန္ငါေပါလုသည္----”

မွတ္ခ်က္။ “သန္႔ရွင္း” ဟူေသာစကားလံုးသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ “သီးသန္႔ ခြဲျခားထား သည္” ဟူေသာအဓိပၸာယ္ရွိေၾကာင္းသတိျပဳရပါမည္။ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ပေရာဖက္မ်ားတို႔အား ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ႏွင့္အမႈေတာ္အတြက္ သီးျခားခြဲျခားထား၍ ေရြးေကာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

၄။      ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္သည္ သန္႔ရွင္းလ်က္အျပစ္သားမ်ားထံမွသီးျခားခြဲျခားထားပါသည္။

(က)         လုကာ၊ ၁း၃၅။ “ထို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ထိုသန္႔ရွင္းေသာသားသည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏သား ေတာ္ဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္း”

(ခ)           ၁ ေပ၊ ၂း၂၂။ “ထိုသခင္သည္ဒုစ႐ုိက္ကိုမျပဳ။ ေဟ၊ ၄း၁၅ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ ေတာ္မူ၏။”

(ဂ)           ေဟ၊ ၇း၂၆။ “သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၍အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္ အျပစ္ရွိသူတို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံ၊ ေကာင္းကင္သားအေပါင္းတို႔ထက္ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္၍---”

မွတ္ခ်က္ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာမလုပ္ဘဲအျပစ္သားတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုရာတြင္ခရစ္ေတာ္သည္နမူနာျဖစ္ ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပုံသက္ေသျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။

၅။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ပါ (ကိုယ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ကိုးစားေသာ) ဘုရားသခင္၏လူတို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ထိုသူတို႔အားသန္႔ရွင္းသူမ်ားအျဖစ္သီးသန္႔ခြဲျခားထားရန္ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ဣသေရလ

(၁)        ၀တ္၊ ၁၁း၄၄-၄၇။ “ငါသည္သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္လည္း ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစ၍ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိၾကရမည္ ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းငွာ သင္တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွကယ္ ႏႈတ္ေသာထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိၾကရမည္။ ဤေရြ႕ကားစင္ၾကယ္၊ မစင္ၾကယ္---ရွိသမွ်ႏွင့္ ဆိုင္ေသာတရားျဖစ္သတည္း။ ၀တ္၊ ၁၀း၁၀။ ထြက္၊ ၁၁း၇။ ၀တ္၊ ၁၉း၂။ ၀တ္၊ ၂၀း၇ ကိုလည္းဖတ္ပါ။

(၂)        ၀တ္၊ ၂၀း၂၆။ “ငါထာ၀ရဘုရားသည္သန္႔ရွင္းသည္ျဖစ္၍ သင္တို႔ကိုငါအလိုရွိသျဖင့္အျခားေသာ အမ်ိဳးႏွင့္ခြဲျခားေသာေၾကာင့္ငါ့အဘို႔သန္႔ရွင္းျခင္းရွိၾကရမည္။”

(၃)        တရား ၇း၆။ “သင္သည္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားအဘို႔သန္႔ရွင္းေသာအမ်ိဳးျဖစ္၏။ ေျမေပၚမွာရွိသမွ်ေသာလူမ်ိဳးထက္သင္၏ ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားပိုင္ထိုက္ေသာအမ်ိဳးျဖစ္ေစျခင္း ငွာ သင့္ကိုေရြးခ်ယ္ေတာ္မူၿပီ။ ေတာ၊ ၁၄း၂။ ၂၆း၁၉။ ကိုလည္းဖတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။          ဘုရားသခင္သည္ေျမႀကီးမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ရွိသမွ်ေသာလူမ်ိဳးမ်ားအထဲမွ ဣသေရလလူမ်ိဳး ကိုမိမိဘုန္းကိုထင္ရွားေစရန္အတြက္သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ၊ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူေသာ ၊တစ္ သီးတစ္ျခားျဖစ္ေသာလူမ်ိဳး၊ ထူးျခားေသာလူမ်ိဳးအျဖစ္ခြဲျခားထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ဓမၼသစ္က်မ္း၌ယံုၾကည္သူတို႔သည္လည္းခြဲျခားျခင္းခံထားရပါသည္။

(ခ)        အသင္းေတာ္။

(၁)        ၁ ေပ၊ ၂း၉။ “သင္တို႔မူကား ေမွာင္မိုက္ထဲက အံ့ဘြယ္ေသာအသင္းေတာ္သို႔ေခၚသြင္း ေတာ္မူေသာသူ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကိုေဖာ္ျပေစျခင္းငွာ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အမ်ိဳးျဖစ္ၾက ၏။”

(၂)        ၁ ေပ၊ ၁း၁၅။ “သင္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူသည့္နည္းတူက်င့္ႀကံ ျပဳမူသမွ်တို႔၌သန္႔ရွင္းျခင္းရွိၾကေလာ့။”

(၃)        ဧ၊ ၁း၄။ “ သန္႔ရွင္းလ်က္၊ အျပစ္ကင္းလြတ္လ်က္ျဖစ္မည့္အေၾကာင္း၊ ဤကမၻာမတည္ရွိမီ ငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ” (ေရြးေကာက္၍သီးျခားခြဲထား ျခင္း။)

(၄)        ၂ သက္၊ ၂း၁၃။ “သင္တို႔သည္ စိတ္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ သမၼာတရားကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္စိမ့္ေသာငွာဘုရားသခင္သည္ ေရွးဦးစြာကပင္သင္တို႔ကိုေရြး ေကာက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍-----”

(၅)        ဧ၊ ၃း၁၁။ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ထာ၀ရအႀကံေတာ္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ေကာင္းကင္အရပ္၌အထြဋ္အျမတ္အာဏာစက္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ထူးဆန္းေသာ ပညာကိုအသင္းေတာ္အားျဖင့္ ယခုသိၾကရမည့္အေၾကာင္းတည္း။

မွတ္ခ်က။          အသင္းေတာ္ (သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကိုယံုၾကည္သူတိုင္း) သည္ ေရြးေကာက္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မူျခင္း၊ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစျခင္း (ဘုရားသခင္အတြက္သီးျခား) အားျဖင့္ျဖစ္ လ်က္သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္ပညာေတာ္ႏွင့္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ ျခင္းတို႔ကို ကမၻာေပၚတြင္ထင္ရွားေစရန္အတြက္သီးသန္႔ေခၚထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၆။         ဓမၼသစ္က်မ္းစာ၏အျမင္အရ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အတြက္သီးသန္႔ထားေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၊ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစေသာသူမ်ားျဖစ္လ်က္ မိမိတို႔ကို မိမိသန္႔ရွင္းျခင္းရွိရန္ (သီးျခားခြဲထားရန္) လည္းတိုက္ တြန္းထားပါသည္။

“                                   (က)      သန္႔ရွင္းသည္ဟုျမင္ရပံု။

(၁)        တ၊ ၂၆း၁၈။ “ငါတို႔ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္ေသာသူတို႔”

(၂)        ဧ၊ ၁း၃-၄။ “သန္႔ရွင္းလ်က္၊ အျပစ္ကင္းလ်က္ရွိမည့္အေၾကာင္း----ခရစ္ေတာ္၌ ေရြး ေကာက္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ။

(၃)        ၁ ေပ၊ ၂း၉။ “ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာအမ်ိဳး----သန္႔ရွင္းေသာလူမ်ိဳး။

(၄)        ၁ ေကာ၊ ၃း၁၇။ “ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းရ၏။ သင္တို႔သည္လည္းထို ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ၾက၏။”

(ခ)        သန္႔ရွင္းျခင္းရွိရန္ (သီးျခားခြဲထားရန္) တိုက္တြန္းျခင္း

(၁)        ေရာ၊ ၆း၁၉။ ကိုယ္ခႏၶာကို သန္႔ရွင္းျခင္းအလို႔ငွာေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၌သြင္း၍ကၽြန္ခံ ေစၾကေလာ့။

(၂)        ေရာ၊ ၁၂း၁။ “သန္႔ရွင္းျခင္းလကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ေသာလကၡဏာ ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ယဇ္ကိုသင္တို႔သည္ ပူေဇာ္၍ မိမိကိုယ္ခႏၶာကိုဘုရားသခင္အား (အသက္ရွင္ေသာယဇ္အျဖစ္) ဆက္သၾကေလာ့။

(၃)        ဧ၊ ၄း၂၂-၂၄။ “ ပုပ္ပ်က္ေသာလူေဟာင္းကိုခၽြတ္ပယ္၍-----သန္႔ရွင္းျခင္း ပါရမီအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူအမွ်ဖန္ဆင္းေသာလူသစ္ကိုယူတင္၀တ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္း။”

(၄)        ၂ ေကာ၊ ၇း၁။ ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႕၍သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီႏွင့္ျပည့္စံုၾကကုန္အံ့။

မွတ္ခ်က။          သင္သည္ဘုရားသခင္၏အျမင္၌သန္႔ရွင္းသူျဖစ္ၿပီးသန္႔ရွင္းေသာအသက္တာ၊သီး သန္႔ခြဲျခားေသာအသက္တာကိုအသက္ရွင္ေနရန္ဘုရားသခင္သည္သင့္အားအလို ရွိေတာ္ မူေၾကာင္းကိုသတိျပဳမိလ်က္သင္သည္ယံုၾကည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထားသင့္ပါသည္။ အထက္ပါက်မ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အျခားေျမာက္မ်ားစြာ ေသာက်မ္းခ်က္မ်ားကိုသေဘာေပါက္သည္အထိေလ့လာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

၇။         သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာသူမ်ားအျဖစ္သို႔မည္ကဲ့သို႔ေရာက္လာရပါသနည္း။

(က)      သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ အ တြက္ သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာသူအျဖစ္သို႔ ရာထူးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထာ၀ရကာလ၌လည္း ေကာင္းေရာက္ရွိၾကရပါသည္။

(၁)        ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၁၀။ “ထိုအလိုေတာ္ႏွင့္အညီေယ႐ႈခရစ္၏ကိုယ္ကိုတစ္ခါတည္းပူေဇာ္ေသာ အားျဖင့္ငါတို႔သည္ စင္ၾကယ္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။”

(၂)        ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၁၄။ “စင္ၾကယ္ေသာသူတို႔သည္ ထာ၀ရစံုလင္ျခင္းအက်ိဳးကိုရေစျခင္းငွာ တစ္ခါတည္းပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ျပဳေတာ္မူ၏။”

(၃)        ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၂၉။ “မိမိကို စင္ၾကယ္ေစေသာပဋိညာဥ္တရား၏အေသြး။”

(ခ)        ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္အားျဖင့္၊ ၁သက္၊ ၅း၂၃။ “ၿငိမ္သက္ျခင္း၏အရွင္ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ လည္းသင္တို႔ကုိအကုန္အစင္သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါေစေသာ။”

(ဂ)        ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္။ ေဟၿဗဲ၊ ၂း၁၁။ “သန္႔ရွင္းေစတတ္ေသာသူ (ခရစ္ေတာ္)ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေစအပ္ ေသာသူမ်ားတို႔သည္ တစ္ပါးတည္းေသာပကတိရွိၾက၏။”

(ဃ)      သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္။ ေရာ၊ ၁၅း၁၆။ “သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူ ေသာ” ၂ ေကာ၊ ၃း၁၈။ ၂ သက္၊ ၂း၁၃ ကိုလည္းဖတ္ပါ။

(င)        ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္။ ေယာ၊ ၁၇း၁၇။ ကိုယ္ေတာ္၏သမၼာတရားအားျဖင့္သူတို႔ကိုသန္႔ရွင္းေစ ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ပါ၏။ ဧ၊ ၅း၂၆-၂၇ ကိုဖတ္ပါ။

မွတ္ခ်က။          တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာအခါ ထိုယံုၾကည္သည့္ ခဏ၌ပင္ ထိုသူသည္ ခရစ္ေတာ္၌ဗတၱိဇံကိုရရွိပါေၾကာင္း ေသခ်ာစြာသေဘာေပါက္ထားပါ။

(၁ ေကာ၊ ၁၂း၁၃) ထိုသူကို “ခရစ္ေတာ္၌ရွိသည္” ဟုျမင္ပါသည္။ ဧ၊ ၁း၃၊၄။ ထို႔ေၾကာင့္ထိုေနရာ တြင္ပင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ “သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစျခင္း” အျပစ္ႏွင့္ခြဲျခားျခင္း၊ ဤကမၻာ ေလာက ေလာကီအရာမ်ားႏွင့္ခြဲျခားျခင္းကိုရရွိပါသည္။ ၁ ေကာ၊ ၁း၂။

မွတ္ခ်က။          ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအျပစ္မွလည္းေကာင္း၊ ေလာကီတရားမွလည္းေကာင္းခြဲျခားသီးသန္႔ထား မည့္အေၾကာင္းခမည္းေတာ္ဘုရားသည္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္လည္းေကာင္းခရစ္ေတာ္၏ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တို႔အားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူပါသည္။

၈။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ခြဲျခားေနရမည္နည္း။

(က)      အျပစ္။ ခရစ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ေလာကသို႔ႂကြလာေတာ္မူျခင္း၏ႀကီးမားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအျပစ္မွကယ္တင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဂလ၊ ၁း၄။ မ၊ ၁း၂၁။ ေဟ၊ ၉း၂၆။ ေဟ၊ ၁၀း၁၂ တို႔ကိုဖတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ ေအာက္ပါတို႔မွခြဲျခား၍သီးသန္႔ေနရန္အမိန္႔ေပးထားလ်က္ လိုက္နာ မည္ဟုလည္းေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။

(၁)        တစ္ခ်ိန္ကေလွ်ာက္ခဲ့ေသာေမွာင္မိုက္လမ္းခရီးမွခြဲထြက္လာရန္။ ဧ၊ ၅း၈။ တ၊ ၂၆း၁၈။ ၁ ေယာ၊ ၁း၇။

(၂)        “လူေဟာင္း” တည္းဟူေသာအျပစ္ကိုခၽြတ္ပယ္၍ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ “လူသစ္”ကို ၀တ္ဆင္ရန္။ ဧ၊ ၄း၂၂-၃၂။ ေကာ၊ ၃း၅-၁၁။

(၃)        အျပစ္ကိုေဘးဖယ္ထားရန္။ ေဟၿဗဲ၊ ၁၂း၁။ ၂ တိ၊ ၂း၁၉။

(ခ)        အျပစ္သားမ်ား။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ “သန္႔ရွင္း” သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေရွးယခင္ကေပါင္းေဖာ္ခဲ့ ရေသာေလာကီ၊ ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ေနျခင္း၊ အျပစ္ပါေသာဆက္ဆံမႈမ်ားမွမိမိကိုယ္မိမိဆြဲထုတ္ရန္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိပါသည္။

(၁)        ဧ၊ ၅း၇-၁၂။ “အက်ိဳးမဲ့ေသာေမွာင္မိုက္အပူတို႔ႏွင့္မဆက္ဆံသည္သာမက ထိုအမႈတို႔၏ အျပစ္ကိုျပၾကေလာ့။”

(၂)        ၂ ေကာ၊ ၆း၁၄-၁၇။ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔ႏွင့္တြဲဖက္၍ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ထမ္းပိုး ကိုမထမ္းၾကႏွင့္ သင္တို႔သည္ ထိုသူတို႔အထဲကထြက္၍သီးျခားေနၾကေလာ့ - ဟုထာ၀ရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

မွတ္ခ်က္။          အျပစ္ႏွင့္အျပစ္သားတို႔ထံမွ တစ္သီးတစ္ျခားေနျခင္းဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ အလိုေတာ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပထားခ်က္အား လံုးမွသီးသန္႔ခြဲျခား၍ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)        ေကာင္းစြာက်င့္ႀကံရန္ျငင္းဆိုေသာခရစ္ယာန္လုပ္စားသူမ်ားထံမွ။

(၁)        ၂ သက္၊ ၃း၆။ “ညီအစ္ကိုတို႔ ငါတို႔ထံ၌ခံေသာနည္းဥပေဒအတိုင္း မက်င့္ဘဲမတရားစြာျပဳ ေသာ ညီအစ္ကိုရွိသမွ်တို႔ကိုေရွာင္ၾကေလာ့။”

(၂)        ၂ သက္၊ ၃း၁၄။ “ဤစာ၌ငါတို႔ေရးထားေသာပညတ္စကားကိုတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူ သည္နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္ ထိုသူကိုမွတ္ၾကေလာ့။ ရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွာအေပါင္း အ ေဖာ္မလုပ္ၾကႏွင့္။”

၁ ေကာ၊ ၅း၁၁ ကိုလည္းဖတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။          ဤကမၻာတြင္ ခရစ္ယာန္လုပ္စားသူမ်ားမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္ အတိုင္းမလိုက္နာေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတို႔သည္ အဘယ္အလုပ္ကိုမွ်မလုပ္။ ခရစ္ယာန္တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိ။ ခရစ္ေတာ္မၾကာမီွႂကြလာေတာ့မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ ေသာေၾကာင့္ေလာမသိသို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကိုလက္ ေတြ႕ျပသျခင္းမရွိသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေကာရိႏၱဳၾသ၀ါဒစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာခရစ္ယာန္လုပ္စားသူမ်ားမွာ မတရားေသာ ေမ ထုန္၌မွီ၀ဲေသာသူ (မိန္းမလြတ္ႏွင့္လိင္တူ)၊ ႐ုပ္တုကိုးကြယ္ေသာသူ၊ ဆဲေရးကဲ့ရဲ႕ေသာသူ၊ ေသရည္ေသရက္ႏွင့္ယစ္မူးေသာသူ၊ အႏိုင္အထက္ လုယူစီးပြားျပဳသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔သေဘာထားရပါမည္နည္း။ ထိုသူတို႔ႏွင့္ထမင္း၀ိုင္း အတူမထို္င္ရ။ မေပါင္းေဖာ္ရ။ (၁ ေကာ၊ ၅း၁၁) ထိုသူတို႔ကို ေရွာင္၍ခရစ္ေတာ္ညီအစ္ကို ဟူ၍ပင္မမွတ္ရ။ (၂ သက္၊ ၃း၆) ထိုသို႔ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားကိုမွတ္သားထား၍ေပါင္းေဖာ္ျခင္း မျပဳရ။ (၂ သက္၊ ၃း၁၄) “သူသည္ ရွက္ေၾကာက္မည့္အေၾကာင္း” ခရစ္ယာန္မိႆဟာယ အားလံုးျဖတ္ေတာက္ရမည္။

မွတ္ခ်က္။          ထိုသူတို႔အားဒဏ္ေပး၍ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားေျပာၿပီး ပြဲေတာ္မဂၤလာျဖတ္ ေတာက္၍အသင္းမွထုတ္ပယ္ရန္မဟုတ္ပါ။ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတိုင္း အသက္မရွင္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကိုအျဖစ္အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ ေၾကာင့္သိရွိေစရန္သာျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)      ေလာကမွ။

“ဒီကမၻာႀကီးရဲ႕စနစ္ဟာစာတန္အုပ္စိုးတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လူေတြဟာ ဘုရားသခင္မပါဘဲ မိမိတို႔ဖာသာေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွိေရးအတြက္ရွာႀကံေနၾကပါသည္” ဓမၼသစ္က်မ္းပါေလာကဟူေသာစကား ကို (၃)မ်ိဳးဘာသာျပန္ေလ့ရွိပါသည္ -

(၁)        လူသားအားလံုးကို ရည္ၫႊန္း၍အသံုးျပဳထားပါသည္။

(မ၊ ၂၆း၁၃)

(၂)        ဖန္ဆင္းထားေသာကမၻာ (သို႔မဟုတ္) ေျမႀကီး။

(ေဟ၊ ၄း၃။ ၁၁း၃။ ဧ၊ ၁း၄)

(၃)        ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္းမျပဳေသးေသာလူမႈကိစၥမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး သည္စာတန္အုပ္စိုးႀကိဳးကိုင္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(၁ ေယာ၊ ၂း၁၅-၁၇။ ေယာ၊ ၁၅း၁၆-၁၉)။

ဤသင္ခန္းစာတြင္အသံုးျပဳေသာေလာကသည္ တတိယအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳေသာ စကားလံုး မွာ kosmos ျဖစ္ၿပီးအက်င့္စာရိတၱႏွင့္ပတ္သက္၍စာတန္အုပ္စိုးေသာပံုစံႏွင့္အညီ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ျခင္းမရွိေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကကိုယ္ကာယတပ္မက္ျခင္း၊ ေလာကီစည္းစိမ္ တပ္မက္ျခင္း၊ ၀ါႂကြားဘ၀င္ ျမင့္ျခင္း၊ တန္ခိုးအာဏာျပျခင္း၊ မိမိကိုယ္က်ိဳးကိုၾကည့္ျခင္းႏွင့္မနာလို၀န္ တိုျခင္းမ်ားျဖင့္သာေဆာင္ရြက္ေန ျခင္း ကိုရည္ၫႊန္းပါသည္။

(၁)        ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာကႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔မိန္႔ေတာ္မူပါသနည္း။

(က)      စာတန္အုပ္စိုးေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေယာ၊ ၁၄း၃၀။ ၁၆း၁၁။ ဧဖက္၊ ၂း၂။ ၂ ေကာ၊ ၄း၄။ ၁ ေယာ၊ ၅း၁၉ စာတန္သည္ေလာကီႏိုင္ငံကို အစိုးရထားပါသည္။ မ၊ ၄း၈-၉။

(ခ)        ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိပါသည္။ ေယာ၊ ၁၅း၁၈။ ၇း၇။ ၁၆း၃၃။

(ဂ)        ကိုယ္ကာယတပ္မက္ျခင္း၊ မ်က္စိတပ္မက္ျခင္း၊ ေလာကီစည္းစိမ္၌၀ါႂကြားျခင္းတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ၁ ေယာ၊ ၂း၁၆။

(ဃ)      ကုန္လံုႂကြယ္၀မႈမရွိသူ၊ ေတာင့္တသူ၊ အေရမရအဖတ္မရရွိေနသူ၊ အျပစ္ႏွင့္ႂကြယ္၀ေန ေသာလူ႕ႏွလံုးသားအတြက္မည္သည့္၀ိညာဥ္ေရးရာအႏွစ္သာရကိုမွ်မေပးစြမ္းေပ။

ေယာ၊ ၁၇း၁၄။ “ေလာကီသားတို႔သည္ သူတို႔ကိုမုန္းၾကပါ၏” ခရစ္ေတာ္ေနာက္သို႔လိုက္ ေသာသူတို႔အားေလာကီသားတို႔သည္ ေမတၱာမရွိမုန္းၾက၏။ ဘုရားသခင္၀ိညာဥ္ေတာ္ကို၊ ေလာကီသားတို႔သည္ မျမင္ႏိုင္၊ မၾကားႏိုင္၊ လက္မခံႏိုင္။ ၁ ေကာ၊ ၂း၉-၁၂ ကိုလည္း ဖတ္ပါ။

(၂)        ခရစ္ယာန္အေနျဖင့္ဤေလာကႏွင့္မည္ကဲ့သို႔သေဘာထားၿပီးဆက္ဆံရမည္နည္း။

(က)      ဤေလာကထဲမွ ေရြးေကာက္ေတာ္မူၿပီ။ ေယာ၊ ၁၅း၁၆။

(ခ)        ေလာကႏွင့္မသက္ဆိုင္။ ေယာ၊ ၁၅း၁၉။

(ဂ)        ေလာက၏ပ်က္စီးျခင္းထဲမွ အသစ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ “ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္” ၿပီးျဖစ္ သည္။ ၂ ေပ၊ ၁း၄။

(ဃ)      ေလာကကိုလက္၀ါးကပ္တိုင္၌အေသ႐ိုက္ၿပီးျဖစ္၏။ ေဟ၊ ၁၀း၁၀။ ဂလ၊ ၆း၄။

(င)        ေလာကသည္သူ႔ကိုမုန္း၏။ ေယာ၊ ၁၅း၁၉။

(စ)        သူသည္ေလာကိုမခ်စ္။ ၁ ေယာ၊ ၂း၁၅။

(ဆ)      သူသည္ေလာကႏွင့္မိတ္သဟာယမဖြဲ႕။ ယာ၊ ၄း၄။

(ဇ)        ေလာကထဲမွညစ္စြန္းျခင္းမရွိရန္ေန၏။ ယာ၊ ၁း၂၇။

(စ်)       ေလာကႏွင့္ေရာေထြးျခင္းမျပဳ။ ေရာ၊ ၁၂း၂။

(ည)      ေလာက႐ႈတ္ေထြးျခင္း၌ပါ၀င္ျခင္းမျပဳ။ ၂ တိ၊ ၂း၄။

(ဋ)        ေလာကကိုေအာင္မည္။ ၁ ေယာ၊ ၅း၄။

(င)        လြဲမွားေသာအယူႏွင့္ထိုအယူကိုသြန္သင္သူမ်ားထံမွ။

(၁)        လြဲမွားအယူ (မိစၦာတရား) ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

ခရစ္ေတာ္လူ႔ဇာတိကိုခံယူ၍ႂကြလာေတာ္မူျခင္းကိုျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ (၁ေယာ၊ ၄း၁-၄) ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ ေၾကာင္းႏွင့္အေသြးေတာ္ ကိုသြန္း၍ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းကိုျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ (၂ေပ၊ ၂း၁) ခရစ္ေတာ္ ကဲ့သို႔ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ႀကံေသာ္လည္းခရစ္ေတာ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း၏ တန္ခိုးကိုျငင္းပယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၂ တိ၊ ၃း၅။

မွတ္ခ်က္။            မိစၦာအယူ၊ လြဲမွားေသာအယူဟုဆိုရာတြင္ မသိ၍မွားေသာအမွားမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ (တ၊ ၁၉း၁-၆) စာတန္၏လွည့္စားမႈေၾကာင့္ဖမ္းမိျခင္းခံရေသာျဖစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ (၂တိ၊ ၂း၂၅-၂၆)

(၂)        မိစၦာပေရာဖက္မွားယြင္းေသာဆရာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

(က)      “ယားတတ္ေသာနားရွိ၍” သစၥာတရားကိုထားလ်က္ ပံုျပင္ကိုေျပာတတ္ သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (၂တိ၊ ၄း၃-၄ဒ

(ခ)        ၂ တိ၊ ၂း၁-၃။ ၁၀-၁၉။ တြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(ဂ)        ၁ တိ၊ ၄း၁-၃။ “ယံုၾကည္ျခင္းကိုစြန္႔ပယ္၍လွည့္ျဖားတတ္ေသာစိတ္၀ိညာဥ္တို႔ လည္းေကာင္း၊ နတ္ဘုရားတို႔ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာၾသ၀ါဒတို႔၌လည္းေကာင္းမွီ၀ဲ ဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္။”

(ဃ)      မ၊ ၇း၁၅-၁၆။ “သိုးေရကိုၿခံဳေသာေတာေခြ” ျဖစ္သည္။

(င)        မာ၊ ၁၃း၂၂။ ေရြးခ်ယ္ေသာသူတို႔ကိုပင္လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င္လွည့္ျဖားေလာက္ ေအာင္နိမိတ္လကၡဏာအံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကိုျပၾကလိမ့္မည္။

(စ)        ယုဒ၊ ၄၊ ၈၊ ၁၁-၁၃၊ ၁၆။ ဤထူးျခားေသာေဖာ္ျပခ်က္ကို ေလ့လာပါ။

(၃)        မစၦာအယူႏွင့္မိစၦာပေရာဖက္တို႔အေပၚခရစ္ယာန္သည္ မည္သို႔သေဘာထားရမည္နည္း။

(က)      ၂ ေယာ၊ ၁၀-၁၁။ “သူ႔ကိုသင့္အိမ္၌လက္မခံႏွင့္မဂၤလာ႐ွိေစေသာဟု မႏႈတ္ ဆက္ႏွင့္”

(ခ)        ေရာ၊ ၁၆း၁၇။ “သူတို႔ကိုမွတ္၍ေရွာင္ၾကေလာ့”

(ဂ)        ဂလ၊ ၁း၈-၉။ “ထိုသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစ။”

(ဃ)      ၂တိ၊ ၃း၅။ “ထိုသူတို႔ကိုေရွာင္ေလာ့။”

(င)        တိ၊ ၁း၁၄။ “ၾကပ္တည္းစြာဆံုးမျပစ္တင္ေလာ့”

(စ)        ၁ ေယာ၊ ၄း၁-၄။ စိတ္၀ိညာဥ္တို႔ကိုစံုစမ္းၾကေလာ့။ သမၼာတရားျဖင့္စံုစမ္းရမည္။

မွတ္ခ်က္။            မွားယြင္းေသာအယူအဆႏွင့္မွားယြင္းေသာအယူကိုသြန္သင္ေသာသူတို႔အား ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ထိုမိစၦာႏွင့္ပတ္ သက္၍တရားစီရင္ျခင္း (၂သက္၊ ၂း၁၀-၁၂။ ၂ေပ၊ ၂း၁၇၊၂၁) မွတစ္ပါးအျခား နည္းလမ္းမရွိပါ။ အကယ္၍သင္သည္မွားယြင္းေသာသြန္သင္မႈေအာက္တြင္ရွိေန ပါလွ်င္ - ထိုမွားယြင္းျခင္းထဲမွသင့္ကိုဆြဲထုတ္ကယ္တင္မည့္အခ်ိန္ကိုေမွ်ာ္လင့္ လ်က္ေနပါက မိုက္မဲရာက်ပါမည္။ ထိုမွားယြင္းေသာမိစၦာတရားမွစြန္႔လႊတ္ထြက္ ခြာရန္အမိန္႔ေပးထားပါသည္။

၉။         အဘယ္ေၾကာင့္သီးသန္႔ေနရပါမည္နည္း။

(က)      ခရစ္ေတာ္၏ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေဖာ္ျပေစျခင္းငွာ ၁ ေပ၊ ၂း၉။

(ခ)        ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ေသာအရာ၊ လက္ခံႏိုင္ဘြယ္ရွိေသာအရာ၊ စံုလင္ေသာအရာျဖစ္ ေၾကာင္းသက္ေသျပရန္။ ေရာ၊ ၁၂း၂။

(ဂ)        ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္မွ “သခင္အေနျဖင့္ေပးေသာ” ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံယူရရွိရန္။ ၂ေကာ၊ ၆း၁၇-၁၈။

(ဃ)      ခရစ္ေတာ္၌သစၥာခံေသာအားျဖင့္။ ေလာကသည္ခရစ္ေတာ္၏ရန္သူျဖစ္သည္။ ေယာ၊ ၇း၇။ ခရစ္ေတာ္၏အႀကီးဆံုးေသာရန္သူစာတန္သည္ ေလာကကိုအုပ္စိုးလ်က္ရွိသည္။ ၁ေယာ၊ ၅း၁၉။ ေယာ၊ ၁၄း၃၀။

(င)        အညစ္အေၾကးမွကင္းစင္၍အျပစ္၏အနာအဆာမျဖစ္ေစရန္ပ်က္စီးျခင္းကိုေရွာင္ရန္။ ယာ၊ ၁း၂၇။ ၂တိ၊ ၄း၁၀။ မ၊ ၁၃း၂၂။

(စ)        ခရစ္ေတာ္၏ျပည့္စံုလံုေလာက္ေနျခင္းကိုေဖာ္ျပရန္။ ေရာ၊ ၈း၃၂။ ဖိ၊ ၄း၁၉။

(ဆ)      အျခားသူတို႔ေကာင္းကင္သြားရာလမ္းကိုျပၫႊန္းႏိုင္ရန္။ မ၊ ၅း၁၆။

“သင္သည္ဤေလာကႏွင့္သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္းကိုလူတို႔သည္သင္၌ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါလွ်င္ ေနာက္တစ္ ဆင့္တက္၍ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။

၁၀။       သမၼာက်မ္းစာ၏ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္စဥ္းစားရမည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕။

(က)      သင္သည္ဤေလာကႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း သင္သည္ဤေလာက၏အထဲ၌ပင္ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ သင္၏အလင္းကိုေလာက၌လင္းေစရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ မ၊ ၅း၁၆။

(ခ)        ေလာကမွခြဲျခားေနျခင္းသည္ တစ္သီးတျခားေနျခင္း isolation မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အျပစ္ သားမ်ား၊ အခြန္ခံမ်ားတို႔ႏွင့္အတူစားေသာက္လ်က္ေနပါသည္။ မ၊ ၉း၁၁။ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူသြား လာလ်က္လူပရိသတ္တို႔အားမၾကာခဏျပဳစုလ်က္ရွိပါသည္။ ေယာ၊ ၆း၁-၁၄။ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုသည္ ေရာက္ေလရာအရပ္တြင္ေတြ႔ရေသာလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔ႏွင့္ေပါင္းေဖာ္ၿပီး “ခပ္သိမ္း ေသာသူတို႔၌ခပ္သိမ္းေသာအရာျဖစ္၏” (၁ ေကာ၊ ၉း၂၂) ဟုေျပာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

(ဂ)        သင္သည္ခြဲျခားေနရျခင္းအေၾကာင္းကိုေပၚလြင္ေစပါ။

ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ မိမိတို႔မည္သူ႔အတြက္အသက္ရွင္ေၾကာင္းကိုေပၚလြင္ေစရပါမည္။ သူတို႔ဆန္႔ က်င္ေသာအရာမ်ားျဖင့္ေပၚလြင္ရမည္မဟုတ္ပါ။

(ဃ)      ဖာရိရွဲကဲ့သုိ႔အျပဳအမူမ်ိဳးကိုေရွာင္ပါ။ သင္သည္၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္ကုန္းျမင့္လြင္ျပင္သို႔ေရာက္ေနဘိသကဲ့သို႔မျပဳပါႏွင့္။ သင္၏ခြဲျခားေန ျခင္းကို တရားဥပေဒ၀ါဒီမ်ား    ကဲ့သို႔ဘ၀င္ျမင့္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ေကာင္းေသာအမႈကိုမျပဳဘဲေနႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မရွိပါ။

(င)        သမၼာက်မ္းစာ၏ခြဲျခားျခင္းသည္ယံုၾကည္သူ၏စိတ္ႏွလံုးႏွင့္အသက္တာတစ္ခုလံုး၌ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း (ေဟ၊ ၁၀း၁၀၊၁၄) ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း။ ေယာ၊ ၁၇း၁၇။ ထုတ္စည္းထားလ်က္ရွိၿပီးသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မွက်င့္သံုး ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ေရာ၊ ၁၅း၁၆။ ၂ သက္ ၂း၁၃။

(စ)        ယံုၾကည္ပါ။ ထို႔ေနာက္လက္ေတြ႕က်င့္သံုးပါ။ သမၼာက်မ္းစာကို ယံုၾကည္ေသာယံုၾကည္သူအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ဘုရားကို ဂုဏ္ျပဳလ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီး၀ိညာဥ္ကယ္တင္ ျခင္းျပဳပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကျပဳလုပ္ေပးေသာခြဲျခားျခင္းသည္ ေအးတိ္ေအးစက္မဟုတ္ နည္း ဗ်ဴဟာမဟုတ္၊ ယႏၱယားလည္းမဟုတ္ ဥပေဒ၀ါဒလည္းမဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         “သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစသည္” ဟူေသာစကားစု၏အဓိပၸါယ္ကိုရွင္းျပပါ။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ႏွင့္အညီသီးသန္႔ခြဲျခားျခင္း ပံုေသအေျခခံယံုၾကည္ခ်က္နားလည္ထားရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသနည္း။

၂။         ဘုရားသခင္သည္ မိမိအတြက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူတို႔အားဤေလာကမွသီးသန္႔ခြဲျခားထားေၾကာင္းသ႐ုပ္ ေဖာ္ခ်က္ (၃)မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။

၃။         သမၼာက်မ္းစာတြင္ဘုရားသခင္အတြက္သန္႔ရွင္းေစသည္၊ သီးသန္႔ခြဲျခားထားသည္ဆိုေသာအရာ (၆)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပပါ။ က်မ္းၫႊန္းအတိအက်ျပပါ။

၄။         ပစၥည္းမ်ား၊ လူမ်ားကိုသန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစသည္ဆိုရာ၌မည္သုိ႔ဆိုလိုပါသနည္း။

၅။         ပေရာဖက္မ်ား၊ တမန္ေတာ္မ်ားတို႔သည္ သန္႔ရွင္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းၫႊန္း (၄)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အရာကိုေဖာ္ၫႊန္းေနေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

၆။         သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ မည္သို႔သူတစ္ပါးႏွင့္မတူထူးျခားစြာ စံျပျဖစ္လ်က္ထိုအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ စံနမူနာျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါ။

၇။         ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူတို႔အားသန္႔ရွင္းလ်က္အျခားသူတို႔ႏွင့္မတူသီးသန္႔ခြဲျခားထားရန္အၿၽမဲပင္ရည္ရြယ္ခဲ့ပါ သည္။ ဤအခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ဣသေရလလူမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းေတာ္သို႔ မဟုတ္ ဓမၼသစ္ေခတ္ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္းက်မ္းၫႊန္း (၂)ခ်က္စီေဖာ္ျပပါ။

ဣသေရလ          -           (က)

(ခ)

အသင္းေတာ္       -           (က)

(ခ)

၈။         ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာသူ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစၿပီဟု ေက်ညာ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူ၊ သန္႔ရွင္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာ က်မ္းၫႊန္းအေထာက္အထားအခ်ဳိ႕ျပပါ။

၉။         ခရစ္ယာန္မ်ားအား သန္႔ရွင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းထားေသာ က်မ္းခ်က္္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

၁၀။       ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေလာကီညစ္ညမ္းမူမ်ားႏွင့္ အျပစ္မ်ားမွကင္းစင္ေစျခင္းဌာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာ ပူေဇာ္သကၠာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းကို လိုရင္းတိုရွင္းေဖာ္ျပပါ။

၁၁။       ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယုံၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေလာကႏွင့္ကင္းေ၀းေအာင္ေနရန္ ဤသင္ခန္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားေသာအရာ (၅)မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၂။       ခရစ္ယာန္လုပ္စားသူမ်ားထံမွ ေရွာင္ရွားရန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “စည္းကမ္းမလိုက္နာသူမ်ား” ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကိုမနာခံသူမ်ား၏အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထားရွိရမည့္သေဘာထားသည္ မည္သို႔နည္း။

၁၃။       ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ “ေလာက” ဟူေသာ စကား၏အဓိပၸါယ္ (၃)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို(၃)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပလ်က္ ဤသင္ခန္းစာတြင္ အေလးေပးထားေသာ အခ်က္ကိုလည္းအမွတ္ျပထားပါ။

၁၄။       ဤေလာကလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဘုရားသခင္က (၄)မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္ကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။

၁၅။       ဤေလာကအေပၚ ထားရွိဆက္ဆံအပ္ေသာ အေနအထား (၁၁)ခုကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၆)ခုတို႔ကိုေဖာ္ျပလ်က္ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ျပပါ။

၁၆။       မိစၦာအယူမွားယြင္းေသာအယူ ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။ မိစၦာပေရာဖက္မွားယြင္းေသာသြန္သင္မႈကို ေပးေသာအရာမ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာ က်မ္းၫြန္းသံုးခုကို ျပပါ။

က။        မိစၦာအယူ            -

ခ။         မိစၦာပေရာဖက္      -

၁၇။       မိစၦာအယူႏွင့္ မိစၦာပေရာဖက္တို႔အေပၚခရစ္ယာန္တို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔သေဘာထားရမည္နည္း။ က်မ္းၫႊန္း အမ်ားေပးပါ။

၁၈။       သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာ အသက္တာရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အခ်က္ (၇)ခ်က္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာ မ်ားထဲမွာ သင့္စိတ္ႏွလံုးကို ထိေတြ႕ေသာအခ်က္ (၄)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၉။       သီးသန္႔ခြဲျခားေနျခင္းသည္ တစ္သီးတစ္ျခားေနျခင္း Isolation မဟုတ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါ။

၂၀။       သမၼာက်မ္းစာအရ သီးျခားခြဲျခားျခင္းကို အနက္ဖြင့္ပါ။

အမည္၊   ____________________________                       ရက္စြဲ     _____________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား