Bible Gateway - အဖတ္အမ်ားဆံုးက်မ္းပိုဒ္၅ခု

1. Jeremiah 29:11 ေယရမိ ၂၉း၁၁

တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား၊ ငါသည္ သင္တို႔ကုိ အက်ဳိးနည္းေစျခင္းငွါ၊ ၾကံစည္ေသာ အၾကံမဟုတ္ဘဲ၊ သင္တို႔သည္ ေျမာ္လင့္ေသာ အက်ဳိးကုိ ရမည္အေၾကာင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ေစျခင္းငွါသာ၊ သင္တို႔အဘုိ႔ ၾကံစည္ေသာအၾကံတို႔ကုိ ငါသိ၏။
“For I know the plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.” (NIV)


2. John 3:16 ေယာဟန္ ၃း၁၆

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (KJV)


3. Philippians 4:13 ဖိလိပၸိ ၄း၁၃

ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏။
I can do all things through him who strengthens me. (ESV)4. Proverbs 3:5-6 သုတၱံ ၃း၅-၆

ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ္ဥာဏ္ကို မမွီမျပဳႏွင့္။ သြားေလရာ၌ ထာဝရ ဘုရား ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။
Trust in the LORD with all your heart;
don’t rely on your own intelligence.
Know him in all your paths,
and he will keep your ways straight. (CEB)5. Romans 8:28 ေရာမ ၈း၂၈
ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ဳိးကိုခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကိုငါတို႔သိၾက၏။
We know that all things work together for the good of those who love God: those who are called according to His purpose. (HCSB)

 

Top Five Bible Verses in 2010
John 3:16
Jeremiah 29:11
Romans 8:28
Philippians 4:13
Genesis 1:1

 

Related posts:

  1. Top Five Passages From Our Top Ten Cities
  2. The Top 10 Most-Searched Bible Verses: What’s Missing?
  3. Five Bible Passages to Read When You’re Doubting God
  4. The top 25 Bible passages of 2009
  5. Read the New Testament (or the whole Bible) in 2011 with our Bible reading plans

 


ဘုရားသခင္ကို သံသယ၀င္လာခ်ိန္တြင္ ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္မ်ား

ဆာလံ ၉၁ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၏ကြယ္ကာရာ ဌာနေတာ္၌္ ေနေသာသူသည္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၏ အရိပ္ကုိ ခိုရလိမ့္မည္။  ထာဝရဘုရားသည္ ငါခုိလံႈရာ၊ ငါ၏ရဲတိုက္၊ ငါကိုးစားေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ငါေျပာဆို၏။ ဆက္လက္ဖတ္ရန္

ဆာလံ ၂၇း၁၃-၁၄ အကယ္စင္စစ္ အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ ေနရာ တြင္ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါေတြ႔ျမင္မည္ဟု ယံုမွတ္စဲြလမ္းျခင္း ရွိ၏၊၊ ၁၄ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္ လင့္ေသာ၊အားယူ၍ ရဲရင့္ေသာ စိတ္နလံုးရွိေလာ့၊၊ ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္လင့္လ်က္ေနေလာ့၊၊

ေဟရွာယ ၅၄း၁၆-၁၇ မီးကိုမႈတ္၍၊ မိမိအလုပ္တည္းဟူေသာ လက္နက္ကိုလုပ္တတ္ေသာ ပန္းပဲကို၄င္း၊ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ ဖ်က္ဆီးေသာသူကုိ၄င္း ငါဖန္ဆင္း၏။ သင့္တဘက္၌ လုပ္ေသာလက္နက္ တစံုတခုမွ် အထမေျမာက္ရ။ သင့္ကိုတရားေတြ႔ေသာသူ မည္သည္ကား၊ အရႈံးခံရလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္တို႔သည္ ထုိသို႔ေသာ အေမြကိုခံရ၍၊ ငါ့အေၾကာင္းေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ဟုု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္။

သုတၱံက်မ္း ၃း၅-၇ ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ္ဥာဏ္ကို မမွီမျပဳႏွင့္။ သြားေလရာ၌ ထာဝရ ဘုရား ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။ ငါသည္ ပညာရွိ၏ဟု ကိုယ္ကို မထင္ႏွင့္။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔၍ ဒုစရိုက္ကိုေရွာင္ေလာ့။

အညႊန္း။  Bible Gateway
http://www.biblegateway.com/blog/2012/01/the-top-five-bible-verses-of-2011/