သင္ခန္းစာ အမွတ္ (9) ေယ႐ႈခရစ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း ၄င္း၏ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထား တန္ခိုးႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဆရာေအာင္ႏို္င္ (Bible Study)


“နိဒန္း”

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေကာင္းျမတ္ေသာအသက္တာေၾကာင့္ ေပၚလြင္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္၏ေကာင္းျမတ္ေသာအသက္တာသည္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း ေၾကာင့္ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္ျပည္သား … ေခၚဘုရားရွိ၊ မရွိသံသယရွိသူတစ္ဦးက “မင္းတို႔ခရစ္ယာန္ ေတြဟာအေလာင္းေကာင္မရွိေတာ့တဲ့သခ်ႋဳင္းဂူရဲ႕အနံ႔နဲ႔ အသက္ရွင္ေနၾကတာပဲ”ဟုေျပာဘူးပါသည္။ တမန္ေတာ္မ်ား ၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္ ဤအခ်က္၏စစ္မွန္မႈႏွင့္ ထူးျခားမႈကိုအေလးအနက္ထားၿပီးသေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာ ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။


ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

၁။         ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုစတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနိယာမမ်ားကို လြန္ဆန္ခဲ့သူ၏ ခႏၶာကိုယ္ အားျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းသည္ ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ထူးျခားမႈပင္ျဖစ္ ေပသည္။ အျခားဘာသာမ်ားကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားမွာမူ ဤသို႔ေျပာဆိုျခင္းပင္မျပဳခဲ့ၾကေပ။

၂။         ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လို အပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၁၀း၉)

၃။         ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကိုပိုမိုခိုင္မာေစပါသည္။

(က)      လူ႔ဇာတိကိုခံယူေတာ္မူျခင္း (ေဟ ၁၀း၅)

(ခ)        အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွေမြးဖြားျခင္း (မာ ၁း၁၈)

(ဂ)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အမွန္အေသခံေတာ္မူျခင္း (၁ေကာ ၁၅း၃။ ၂ေကာ ၅း၁၄-၁၅)

၄။         ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ သခင္ျဖစ္ ေတာ္မူေၾကာင္းကိုအတည္ျပဳပါသည္။ (၁ေကာ ၁၅း၅၇။ တ ၁၆း၃၁။ ေရာ၁း၄) ထိုသခင္၏ဘြဲ႕နာမေတာ္ျဖစ္ေသာ “သခင္ေယ႐ႈခရစ္”ကို ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း မရွိမီ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

၅။         ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မမူခဲ့ပါလွ်င္ သူသြန္သင္ခဲ့ေသာ အက်င့္စာရိတၱဆိုင္ရာေဒသ နာမ်ား (ေတာင္ေပၚေဒသနာမ်ား)သည္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္မႈရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

၆။         ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ ပင္ေတကုေတၱေန႔မွ အံ့ၾသဘြယ္ရာမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္မဟုတ္ေပ။ (ေယာ ၁၄း၁၇။ ေယာ ၁၆း၇။ တ ၁း၁-၂) သို႔ျဖစ္၍ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ သက္ေသခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ အသက္တာသစ္ကိုအသက္ရွင္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ (ဖိ ၃း၁၀။ တ ၁း၈။ ေရာ ၆း၄)

၇။         ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ဤအေၾကာင္းကို အေလးထား၍ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကိုၾကည့္လွ်င္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။

က။        သီးသီးသန္႔သန္႔အႀကိမ္ (၁၀၀)ထက္မနည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခ။         ဧ၀ံေဂလိက်မ္းေလးက်မ္းကိုေရးသားေသာ စာေရးဆရာမ်ားက အျပည့္အ၀ ေရးျပေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဂ။         တမန္ေတာ္၀တၳဳတြင္ တရားေဟာခ်က္အတို (၂၀)ခန္႔ရွိရာ ၄င္းတို႔အနက္ (၁၃)ခုသည္ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းကိုသာ ရွင္းျပေနပါသည္။

ဃ။        ရွင္ေပါလုေရးသားေသာ ၾသ၀ါဒစာမ်ား၏ အႏွစ္သာရသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ပါ သည္။

၈။         ရွင္ေပါလုက (ေကာ ၁၅း၁၂-၁၉)တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ၄င္း၏အေရးႀကီးမႈကိုသိသာေစႏိုင္ပါသည္။ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါလွ်င္ -

(က)      ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူ (အငယ္ ၁၃း၁၆)

(ခ)        တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားေဟာေျပာခဲ့သမွ်သည္ အဓိပၸါယ္မရွိ၊ အရာမေရာက္၊ သြားပုပ္ေလလြင့္သာ ျဖစ္မည္။ (ငယ္-၁၄)

(ဂ)        ေခတ္အဆက္ဆက္ သန္႔ရွင္းသူမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္တို႔မွာလည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္လ်က္၊ အက်ိဳးမဲ့ အဓိပၸါယ္မရွိျဖစ္ေပမည္။

(ဃ)      ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့ၾကေသာ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေဟာ ဆရာႀကီးမ်ားသည္ လူလိမ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္။ (ငယ္ -၁၅) (မွားယြင္းေျပာဆိုသူ။ လွည့္စားခံရသူ။ အညာမိသူသာ မဟုတ္ဘဲ လူလိမ္သာျဖစ္ပါမည္။)

(င)        တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္၍ မမွန္ေသာသက္ေသခံမ်ားသာျဖစ္ပါမည္။ (ငယ္-၅၅)

(စ)        သခင္ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လ်က္မိမိတို႔အသက္ကိုစြန္႔လႊတ္ကာ ေသလြန္ခဲ့သူအားလံုးသည္ ဘယ္ ေသာအခါမွ် ထေျမာက္ေတာ္မူမည္မဟုတ္ေပ။ (ငယ္ ၁၅-၁၈)

(ဆ)      ယံုၾကည္သူအားလံုး၏ ယံုၾကည္ခ်က္တို႔သည္ မိုက္မဲမႈသက္သက္သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (ငယ္-၁၇)

(ဇ)        ယံုၾကည္၍ ေသလြန္ၿပီးေသာသူတို႔သည္လည္း မိမိတို႔အျပစ္ႏြံထဲ၌ပင္ ေသၾကရလွ်င္၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး ျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ပါမည္။ (ငယ္ ၁၇-၁၈)

(စ်)       ခရစ္ယာန္တို႔သည္ အျပစ္မွကယ္လြတ္ျခင္းေက်းဇူးကိုမခံရဘဲ၊ အျပစ္ႏြံထဲ၌ပင္ ရွိေနေလဦးမည္ျဖစ္ ပါသည္။ (ငယ္ ၁၇)

(ည)      မည္သူအတြက္မွ် ေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိ၊ အနာဂတ္မရွိ၊ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမရွိ၊ သခ်ႋဳင္းသည္လူတို႔၏ ေနာက္ဆံုးလမ္းဆံုးပင္ျဖစ္ပါသည္။ (ငယ္ ၁၉)

(ဋ)        ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္လ်က္ ေလာကတြင္ဆံုး႐ႈံးမႈအႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ သနားစရာေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ပါမည္။ (ငယ္ ၁၉)

ခရစ္ေတာ္သည္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မမူခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အျခားရလဒ္မ်ား။

(က)      ခရစ္ေတာ္သည္သူ၏ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ခဲ့သူမ်ာအား လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားခဲ့သူျဖစ္ပါ မည္။

(ခ)        ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔သည္ စိတ္ကူးယဥ္ ေသာင္းၾကမ္းမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္ပါမည္။

(ဂ)        ခရစ္ယာန္တို႔၏ ေတြ႔ႀကံဳခံစားမႈမ်ားသည္လည္း မွားယြင္းေသာစိတ္ကူးမ်ားသာျဖစ္ပါမည္။

(ဃ)      သမၼာက်မ္းစာသည္ မဟုတ္မမွန္ အတုအေယာင္သာျဖစ္ၿပီး တင္စားခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။

(င)        အျပစ္အတြက္ အေျဖမရွိပါမည္။

(စ)        ကမၻာေလာကႀကီးသည္ ေမွ်ာ္လင့္ရာမဲ့ျဖစ္ပါမည္။

(ဆ)      ထာ၀ရကာလသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေမွာင္ထုသာျဖစ္ပါသည္။

 


သင္ခန္းစာ

၁။         ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေၾကာင္းသက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား

Proofs of the Resurrection

(က)      ခရစ္ေတာ္၏သခ်ႋဳင္းေတာ္၌ အေလာင္းမရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာတြင္ ၀ိညာဥ္သာရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာသည္ သခ်ႋဳင္းတြင္း၌ပင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္ဟု မွားယြင္းစြာသြန္သင္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာပါ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းခ်က္မ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္သည္ အထက္ပါအဆိုႏွင့္ လံုး၀ဆန္႔က်င္ ေနပါသည္။

(၁)        “သူသည္ဤအရပ္၌မရွိ”ဟူေသာ ေကာင္းကင္တမန္၏ သက္ေသခံခ်က္ (မ ၂၈း၆)

(၂)        မိန္းမတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေလာင္းေတာ္ကိုမေတြ႔ၾက (လု ၂၄း၃)

(၃)        မာဂဒမာရိသည္ အေလာင္ေတာ္ကိုမေတြ႔ ( ေယာ ၂၀း၁)

(၄)        ေပတ႐ုႏွင့္ ေယာဟန္တို႔သည္လည္း အေလာင္းေတာ္ကိုမေတြ႔ၾက ( ေယာ ၂၀း၃-၇)

(၅)        သခၤ်ဳိင္းေတာ္ကို ေစာင့္ေသာေရာမ စစ္သူရဲတို႔သည္ အေလာင္းေတာ္ကိုခိုးယူခြင့္ ျပဳမည္   မဟုတ္။

(၆)        သူခိုး ခိုးခံခဲ့ရပါလွ်င္ အေလာင္းေတာ္ကိုပတ္ရစ္ေသာ အ၀တ္ပုဆိုးကုိ ထိုကဲ့သို႔စနစ္တက် ထားခဲ့မည္မဟုတ္ေခ်။

(၇)        တပည့္ေတာ္မ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မွတ္မိလွ်က္ႏွင့္ကိုင္တြယ္ စမ္းသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏လက္၊ ေျခတို႔တြင္သံ႐ိုက္ရာဒဏ္ရာမ်ား ထင္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ ( ေယာ ၂၀း၂၅-၂၇)

(၈)        မိမိသည္ တေစၧမဟုတ္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္ကျငင္းပယ္ခဲ့ရပါသည္။ ( လု ၂၄း၃၉ )

(ခ)        ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ မ်ားစြာေသာ ကိုယ္ထင္ျပမူမ်ား (ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ထင္ ရွားစြာေဖာ္ျပျခင္း) The Fact of the many Christophene (Physical appearances of Christ) after the resurrection.

(၁)        မာရိအားထင္ရွားခဲ့သည္။ (ေယာ ၂၀း၁၄-၁၈)

(၂)        တပည့္ေတာ္ (၁၀) ပါးတို႔အားထင္ရွားခဲ့သည္။ (ေယာ ၂၀း၂၀)

(၃)        တပည့္ေတာ္ (၁၁) ပါးတို႔အားထင္ရွားခဲ့သည္။ (ေယာ ၂၀း၂၇-၂၉)

(၄)        ဧေမာက္ရြာတြင္ တပည့္ေတာ္ (၂) ပါးတို႔အားထင္ရွားခဲ့သည္။ (လု ၂၄း၁၃-၃၂)

(၅)        တံငါသည္တို႔အားထင္ရွားခဲ့သည္။ (ေယာ ၂၁း၁၂-၁၄)

(၆)        လူ (၅၀၀) တို႔အား (၁ ေကာ ၁၅း၁၆)။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ ရွင္ေပါလု ဤၾသ၀ါဒစာကို ေရးေနစဥ္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေနေသားသည္ျဖစ္၍ ရွင္ေါလု၏ ေရးသားခ်က္မမွန္ ခဲ့ပါ လွ်င္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

(၇)        ရွင္ေပါလုအား ဒမသတ္ၿမိဳ႕လမ္းေပၚတြင္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ( တ ၉ )

(၈)        သေတဖန္အား ေက်ာက္ခဲျဖင့္ ပစ္သတ္စဥ္ျမင္ရ၏။ ( တ ၇)

(၉)        ေပတ႐ု ထိုေယ႐ႈကို ဘုရားသခင္ထေျမာက္ေစေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သက္ ေသခံျဖစ္ၾက၏။(တ ၂း၃၂)

(၁၀)      ပတ္မူကၽြန္းေပၚတြင္ ရွင္ေယာဟန္အားထင္ရွားခဲ့သည္။ (ဗ်ာ ၁း၉-၁၈)

(၁၁)      လုကာ- အေသခံေတာ္မူၿပီးလွ်င္ တမာန္ေတာ္တို႔အား အရက္ေလးဆယ္ပတ္လုံး ကိုယ္ကို ျပ၍ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာရာတို႔ကို မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူလွ်က္ မိမိအ သက္ရွင္သည့္ အေၾကာင္ကို ခိုင္ခံ့ေသာသက္ေသအမ်ားျဖင့္ ျပေတာ္မူ၏ (တ ၁း၃)

၈။         က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ႏြယ္၍ ေပၚထြက္လာေသာျဖစ္ရပ္မ်ား

(၁)        သခင္ဘုရား၏ေန႔။ တ ၂၀း၇။ ၁ေကာ ၁၆း၂။ ဗ်ာ ၁း၁၀ စသည္တို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

(၂)        ဓမၼသစ္က်မ္း ေပါလုသည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရားကို ေတြ႔ ဆံု စကားေျပာရေသာေၾကာင့္ ၾသ၀ါဒစာမ်ားေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (တ ၉း၅-၁၅) တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေယာဟန္သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရားကို ကိုယ္တိုင္ၾကားလ်က္ မ်က္စိႏွင့္ျမင္လ်က္ ေစ့ေစ့ၾကည့္႐ႈ၍ စမ္း သပ္ခဲ့ၿပီးေသာေၾကာင့္ က်မ္းစာကိုေရးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (၁ေယာ ၁း၁-၄)တို႔ေၾကာင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း မရွိခဲ့ လွ်င္ ဓမၼသစ္က်မ္းသည္ ေပၚထြက္လာမည္မဟုတ္ေပ။ ကိုယ္ေတာ္၏အေၾကာင္းအရာမ်ား သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ သခ်ႋဳင္းတြင္း၌ ျမွဳပ္ႏွံလွ်က္သာရွိေနပါမည္။

(၃)        ေျပာင္းလဲၾကေသာ တပည့္ေတာ္မ်ား မ-၂၆း၅၆ ကို တ ၄း၂ ၈၊ ၁၃၊ ၃၁တို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါ။ သူရဲေပါနဲ၍ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ေသာ တပည့္ေတာ္မ်ား၏ဘ၀သည္ ရဲရင့္၍ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေသာ သက္ေသံမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၾကပါသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၄)        ပင္ေတကုေတပြဲေန႔ႀကီး။ ေယာ  ၁၆း၇ ႏွင့္ တ ၁း၅-၈ ကိုယွဥ္ဖတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈ ဤ ေလာကမွထြက္ခြါမသြားလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ မလာေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သခင္ ေယ႐ႈက အထင္အရွား မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုေစလႊတ္ရန္ ဂတိေပးခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းမရွိလွ်င္ ပင္ေတကုေတပြဲေန႔လဲ မရွိ တန္ခိုးလည္းရွိမည္မဟုတ္ေခ်။

(၅)        ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္။ အသင္းေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀) ကာလရွိၿပီးျဖစ္သည့္တိုင္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား၊ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းမ်ား၊ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံလွ်က္ရွိ ေနပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

၂။         ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတန္ခိုး The Powers of Resurrecttion

(က)      ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တတ္စြမ္းႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။ (ေရာ ၁း၄)

(ခ)        ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္း၌ အဆံုးသတ္ရမည္ဟူေသာ နိယာမတရားကို၄င္း၊ ကမၻာေျမႀကီး၏ ဆြဲျငင္ျခင္းနိယာမတရားကို၄င္း (တက္ႂကြေတာ္မူျခင္း) ေသျခင္းတရားကို၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အႏိုင္ရအုပ္စိုးေတာ္မူေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ (တ ၂း၂၄။ ၁း၉။ ဖိ ၃း၂၁။ ၁ေကာ ၁၅း၅၄-၅၇)

(ဂ)        အျပစ္ကိုဖယ္ရွားလ်က္ စာတန္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တန္ခိုးကို ေခ်ဖ်က္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကို အထံေတာ္သို႔ဆြဲယူရန္ တန္ခိုးရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ေလာကီသားတို႔အား အာမခံအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ (ေဟ ၉း၂၆။ ၁ေယာ ၃း၈။ ေဟ ၂း၁၄)

(ဃ)      ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ “ေကာင္းကင္ဘံု၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း စီရင္ပိုင္ေသာအခြင့္တန္ခိုးရွိသမွ်ကို ငါရၿပီ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ (မ ၂၈း၁၈)

၃။         ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ THE PURPOSE OF THE RESURRECTION

(က)      ယံုၾကည္လာမည့္သူမ်ားအား အသစ္ေသာအသက္တာႏွင့္ တန္ခိုးကိုေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ ယာန္အသက္တာသည္ စစ္မွန္၍ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁)        ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ၀ိညာဥ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေတြ႔အႀကံဳကိုရရွိၾကပါသည္။ (ေရာ ၆း၄။ ေကာ ၃း၁)

(၂)        ဘုရားသခင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကိုေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစေသာ တန္ခိုးကို ယံု ၾကည္သူတိုင္း ေတြ႔ႀကံဳခံစားႏိုင္ပါသည္။ (ဖိ ၃း၁၀။ ဧ ၁း၁၉း၂၀)

(၃)        ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ မိမိအထဲ၌ ခရစ္ေတာ္သည္ ကိန္း၀ပ္အသက္ရွင္ ေၾကာင္း ျပျခင္း။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွအသက္ရွင္ေၾကာင္း မိမိအားျဖင့္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        ယံုၾကည္သူအေပါင္းကို ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္လွ်က္ မဂၤလာရွိေသာထာ၀ရအသက္ ရွင္ျခင္းကို အာမခံခ်က္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ (၁ေကာ ၁၅း၂၀-၂၃။ ၁ေပ ၁း၃။ ေယာ ၁၁း၂၆။ ေယာ ၁၄း၁၉။ ၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၇)

(ဂ)        မိမိအျပစ္ကိုေနာင္တရ၍ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုယံုၾကည္လက္ခံေသာ သူတို႔အား ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေသာ အသက္တာကိုသာ မကဘဲ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္သည့္သခင္ကိုပါ ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ (ဗ်ာ ၁း၁၈။ ေယာ ၂၀း၂၉။ ေရာ ၁၀း၁၂။ တ ၁၀း၃၆။ ေရာ ၁း၄။ တ ၂း၃၆)

(ဃ)      ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေၾကာင္း အာမခံရန္ျဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၄း၂၅) ေဆာင္ရြက္ရ မည့္အမႈၿပီးျပည့္စံုၿပီေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကိုေသျခင္းမွထေျမာက္ ေစေတာ္ မူ ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္မ်ားအတြက္ အခကိုေပးေခ်ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေက်နပ္မႈရ ေလၿပီ။

(င)       အျပစ္သည္ အမွန္ပင္ရွိၿပီး လူတိုင္းသည္ မည္သည့္အရပ္တြင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ မိမိအျပစ္ကိုေနာင္တရ လ်က္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ လွမ္း၍ ထာ၀ရကာလအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း စြာ ေၾကညာရန္ျဖစ္ သည္။ (လု ၁၃း၃။ တ ၁၇း၃၀။ လု ၂၄း၄၆-၄၇။ တ ၂း၂၁။ ေရာ ၅း၁၂)

(စ)        ခရစ္ေတာ္ကိုျငင္းပယ္ေနၾကေသာ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားအား တရားစီရင္မည့္ေန႔ရက္သည္ လာေလဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေသအခ်ာသတိေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ (တ ၁၇း၃၁။ ေယာ ၅း၂၂၊ ၂၇။ ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၆း၂၇)

 


ေျဖဆိုရန္ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း၏ အဓိကအေရးႀကီးပံု (၈)ခ်က္ကိုေလ့လာၿပီး ေနာက္ သင္မွတ္မိသမွ်ထဲမွ အနည္းဆံုး (၄)ခ်က္ကိုေရးပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

၂။         သင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း သင့္စိတ္ထဲတြင္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆေသာအျခားအခ်က္ကို ေရးပါ။

က။

၃။         ၁ေကာ ၁၅း၁၂-၁၀ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မမူခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ (၁၀)ခ်က္ထဲမွ သင္မွတ္မိေသာ အခ်က္ (၆)ခ်က္ကိုေရးပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

င။

စ။

၄။         အေလာင္းေတာ္ မရွိေသာသခ်ႋဳင္းဂူအားျဖင့္ သက္ေသျပေသာအခ်က္ (၈)ခ်က္အနက္ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ဟုသင္ယူဆေသာ အခ်က္ (၅)ခ်က္ကိုေရးပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

င။

၅။         ကိုယ္ထင္ျပျခင္း (Christophany) ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

၆။         ခရစ္ေတာ္ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ကိုယ္တိုင္ထင္ရွားသည့္အႀကိမ္အနည္းဆံုး (၆)ႀကိမ္ ေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

င။

စ။

၇။         ဂ်ဴးဘာသာ၀င္တို႔၏ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရာေန႔သည္ စေနေန႔မွတနဂၤေႏြေန႔သို႔ အံ့ၾသဖြယ္ရာေျပာင္းလဲရျခင္း သည္အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

၈။         ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ေပၚထြက္လာေသာ အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ သင္မွတ္မိ ေသာအခ်က္ (၅)ခ်က္ကိုေရးပါ။

၉။         ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္ကို မည္သို႔ျပသခဲ့ေၾကာင္း အတိုခ်ဳပ္ေရး ပါ။

၁၀။       ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၆)ခုအနက္ပို၍အေရးပါအထင္ရွားဆုံးဟုယူဆေသာအခ်က္ (၄)ခ်က္ ေရးပါ။

၁၁။       တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ သင့္အတြက္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက မည္သို႔အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္း စာပုဒ္ကို တခုစာရွင္း လင္းေဖာ္ျပပါ။

 

မွတ္ခ်က္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ နံပါတ္(၁)အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးအဖို႔ ရုပ္ခႏၱာေသဆံုးေသာ္လည္း၊ ထာ၀ရအသက္၊ထာ၀ရအသက္ရွင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံျခင္း၊ အိုနာျခင္းမေျပာႏွင့္၊ ေသရမွာေၾကာက္စရာမလိုေတာ့သည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ မုရန္


LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

မွတ္ခ်က္။     စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား (အခန္း ၉) ျဖစ္ပါသည္။

Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing
http://www.mediafire.com/download.php?p2zfdh4gcf7b47e