ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား၊ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ခံစားခ်က္မ်ား Lesson 1


ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား၊ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ခံစားခ်က္မ်ား
Facts, Faith, and Feelings
Practical Christian Living Lesson 1

 ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။   ။သင္တို႔သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးအားျဖင့္ ေျမာ္လင့္ျခင္းပါရမီႏွင့္ ၾကြယ္၀ေစျခင္းငွါ၊ ယံုၾကည္ေသာ စိတ္႐ွိ၍ ၀မ္းေျမာက္သက္သာျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ ေျမာ္လင့္ျခင္း၏အ႐ွင္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မ သနားေတာ္ မူပါေစေသာ။ (ေရာမ၊ ၁၅း၁၃) 

 ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊

                သင္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ယုံၾကည္ျခင္း ၾကီးဟန္တူျပီ၊ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ယုံၾကည္ျခင္း အားနဲ႕ဟန္ တူေၾကာင္း သင္ စဥ္းစား မိေနပါသလါး။ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းအားၾကီးလာေအာင္ မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို စဥ္းစားမိပါသလား။

                သင္၏ခံစားခ်က္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲျမန္သည္ကို စဥ္းစားမိပါသလား။ သင့္ခံစားခ်က္မ်ား အတြက္ သင္ဘာ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း စဥ္းစား မိပါသလား။

.

 

                ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၌တခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ဤသင္ခန္းစာမွာေတာ့ ဤေမးခြန္း မ်ားကိုၾကိဳးစား၍ ေျဖၾကားေပးပါမည္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ အေရးၾကီးဆုံးမူ၀ါဒမ်ားအထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေသာ-ျဖစ္ရပ္ မွန္၊ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ျဖစ္ရပ္မွန္၊ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ခံစားခ်က္မ်ား။

 

 ဤစာလုံးမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္အလြန္အေရးပါေသာ သြင္ျပင္လက္ၡဏာ စာလုံးသုံးလုံးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း တို႕ကို နားလည္ရန္ အေရးၾကီး ပါသည္။ ပို၍အေရးၾကီးသည္မွာ ဤစာလုံးမ်ားကို ေနရာမွန္၌ ထားရန္ျဖစ္ပါသည္။

                ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္(၁) ျဖစ္ရပ္မွန္၊ (၂) ယုံၾကည္ျခင္း၊(၃) ခံစားခ်က္မ်ား။ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ျဖစ္ရပ္ မွန္ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းအေပၚ၌ ယုံၾကည္ျခင္း ထပ္ဆင့္ကာ၊ ေနာက္ဆုံးမွ ခံစားခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။

  အခ်ိဳ႕ေသာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ခံစားခ်က္သည္ သူတို႕ဘ၀အတြက္ လမ္းညြန္ျဖစ္ျပီး တစ္ခုခုခံစားျပီးဆိုလွ်င္ အမွန္ ဟုထင္ၾကပါသည္။ သူတို႕မွာ ဘာမွခံစားခ်က္မ႐ွိလွ်င္ အမွန္မဟုတ္ဟု ထင္ၾကျပန္သည္။ သို႕ေသာ္ဤကဲ့သို႕ခံယူျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္အတိုင္း မဟုတ္ပါ။

                အျခားေသာသူမ်ားကလည္း ယုံၾကည္ျခင္းကိုေ႐ွ႕တန္းတင္သည္။ သူတုိ႕ကလည္း ယုံၾကည္ျခင္းအလုံအေလာက္ ႐ွိလွ်င္ ဘယ္အရာမဆို သူတုိ႕ လုပ္ႏုိင္ သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္လည္း ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မွာ ယုံၾကည္ျခင္း႐ွိဖို႕ အလို႐ွိသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထိုယုံၾကည္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚ အမွီျပဳေသာ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္ရမည္။ သို႕မဟုတ္ပါက အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ေပမည္။

 

                ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္သည္ အျမဲ တူေစသည္။ (၁)ျဖစ္ရပ္မွန္ (၂)ယုံၾကည္ျခင္း (၃)ခံစားခ်က္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ဆက္လက္၍ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ အေရးပါေသာ ဤအခ်က္တစ္ခ်က္စီကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏အသက္တာကို မည္ကဲ့သို႕ သက္ေရာက္ မႈ ႐ွိေၾကာင္း ပိုမုိနားလည္ႏိုင္လာပါလိမ့္မည္။

 

ျဖစ္ရပ္မွန္ဟူသည္ကား အဘယ္နည္း။

  ျဖစ္ရပ္မွန္ဟူသည္မွာ အမွန္တကယ္ပင္ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းကို ေခၚသည္။ ဥပမာဆိုပါစို႕။ ႏွစ္ႏွင့္နွစ္ေပါင္းေတာ့ ေလးႏွင့္ညီမွ် သည္။ ဤအခ်က္သည္ သခ်ာၤ၏ျဖစ္ရပ္မွန္ ျဖစ္သည္။ အျမဲတမ္းမွန္ခဲ့သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ျပီးမွန္ေနဦး မည္ျဖစ္သည္။ ဤတိုင္းျပည္ အတြက္ မွန္ေနသလုိကမၻာေပၚ႐ွိ ႏိုင္ငံတကာ အတြက္ မွန္ေနပါသည္။

                သင္၏ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ အမွန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးလုိက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကမၻာအ၀ွမ္းတြင္ အဘယ္သူမွ် မယုံၾကည္ ပါေလေစ မွန္ကန္ၿမဲ မွန္ကန္ေနပါသည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏စိတ္ႏွလုံးထဲတြင္ အခိုင္အမာခံယူထားဖုိ႕လုိပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ဟူသည္မွာ အစဥ္အျမဲ မွန္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို သင္ မယုံၾကည္လွ်င္လည္း မွန္ေနသည္။ မမွန္ဘူးဟု သင္ခံစားရလည္း မွန္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ဥပမာ။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အသက္႐ွင္ေတာ္မူေသာ ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံျပီး ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ သိၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာလုိ႕သိၾကသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤ အေၾကာင္းကို ယုံသည္ျဖစ္ေစ၊ မယုံသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ရပ္သည္ အစဥ္အျမဲ မွန္ကန္ပါသည္။

 

ယုံၾကည္ျခင္းဟူသည္ကား အဘယ္နည္း။

                ““ယုံၾကည္ျခင္း”” ဟူသည့္စကားလုံးကို သမၼာက်မ္းထဲတြင္ ႏွစ္ရာသုံးဆယ္ကိုးၾကိမ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္က ယုံၾကည္ျခင္းကို မည္မွ်အေလးထားေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ျပသေနပါသည္။

ယုံၾကည္ျခင္းဟူသည္ကား အဘယ္နည္း။

ယုံၾကည္ျခင္းဟူသည္မွာ ဘုရားသခင္ကို သူေျပာသည့္စကားအတိုင္း လက္ခံျပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘ ဘုရားသခင္က ေျပာခဲ့သည္။

‘ အကၽြႏု္ပ္ ယုံၾကည္သည္။

‘ ဤတြင္ ကိစၥ ႐ွင္းသြားျပီး။

                ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာအားလုံးသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ထံသို႕ေရာက္လာေၾကာင္း က်မ္းစာက ႐ွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ေစသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းမ႐ွိိလွ်င္ ဘုရားသခင္နွစ္သက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ေဟျဗဲ ၁၁း၆မွာ “ယုံၾကည္ျခင္း မ႐ွိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ႏိုင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္အထံေတာ္ သို႕ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ ႐ွိေတာ္မူသည္ ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ႐ွာေသာသူအား အက်ိဳးေပး ေတာ္မူသည္ ကို၄င္း ယုံၾကည္ရမည္”ဟု က်မ္းစာက ဆိုထားပါသည္။

                ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးသကဲ့သို႕ တစ္ခုတည္း မရပ္တည္ႏိုင္ပါ။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ရပ္အေပၚမွာ မွီေနရမည္။ ဤအေၾကာင္း ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အစဥ္ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚ အမွီျပဳေနရမည္။ သခင္ေယ႐ႈက “ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္သည္” ဟုဆိုပါသည္။

                ယခု ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ျပီး ယုံၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေလ့လာၾက ပါစို႕။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ မျမင္ရေသာ ကမၻာႏွင့္ ဆက္ဆံေနသည္။

  ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အမွန္ျဖစ္ျပီး မျမင္ရေသာအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလ်က္႐ွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို မျမင္ ႏိုင္ေပမဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို မျမင္ႏိုင္ေပမဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ အမွန္႐ွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ သိ႐ွိၾကသည္။က်မ္းစာက၊ ေဟျဗဲ ၁၁း၁မွာ““ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာအရာတို႕ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းျဖစ္၏။ မျမင္ေသး ေသာအရာတုိ႕ကို သိမွတ္စြဲလန္းျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏””ဟုဆို ထားပါသည္။

                ဆိုလုိသည္မွာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ မျမင္ရေပမဲ့ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ ကမၻာကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႕မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိၾကသည္။

 

ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ဘ၀အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၌ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သမၼာတရားမ်ား အမွန္ၿဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

                ကၽြႏု္ပ္တုိ႕နားလည္ထားရမည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ရပ္မွန္ကို အမွန္ကန္ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ယုံသည္ျဖစ္ေစ မယုံသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အျမဲမွန္ေနသည္။

 ကၽြနု္ပ္တုိ၏ယုံၾကည္ျခင္းက ဘာလုပ္သနည္း။ ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ အမွီျပဳေသာကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဘ၀ အေတြ႕ အၾကဳံမ်ား၌ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေစသည္။

                သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏အံ့ၾသဘြယ္ဂတိေတာ္မ်ားစြာ ပါ႐ွိသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ား ကိုယုံၾကည္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံေၾကျငာျခင္း မျပဳသ၍  ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အပိုင္ မျဖစ္လာပါ။

                ယခင္ေျပာခဲ့သည့္အတုိင္း ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အျပစ္အတြက္ အေသခံေပးဆပ္ခဲ့ျခင္းသည္ ၾကီးမားေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္သူတိုင္း ထာ၀ရအသက္ရေၾကာင္း ဘုရားသခင္ ဂတိျပဳထားသည္။ သို႕ ေသာ္သ႔ူကို ယုံၾကည္မႈ မ႐ွိသ၍ ေယ႐ႈသည္ သင္၏ကယ္တင္႐ွင္ မျဖစ္လာပါ။

                သင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္ အေသခံခဲ့ျပီး သင္၏ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္လက္ခံပါမွ ကယ္တင္ျခင္းကို သင္ ေတြ႕ၾကဳံ ခံစားရသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ သင့္အသက္တာ၌ အမွန္တကယ္ပင္ ကယ္တင္ျခင္းကို သင္ခံစားရျပီး““ အကၽြႏု္ပ္ ကယ္တင္ျခင္းရျပီး”” ဟု သင္ေျပာႏိုင္ပါသည္။

 

ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စိတ္ခ်သည္။

                ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းမညီညြတ္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး၌ပင္ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ခ်သည္။ အေကာင္းဆုံး ဥပမာအျဖစ္ အာျဗဟံကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။

                အာျဗဟံႏွင့္သူ၏ဇနီးစာရာတို႕ အိုမင္းရင့္ေရာ္ေနျပီး။ သူတုိ႕ကို သားတစ္ေယာက္ရမည္ဟု ဘုရားသခင္ ဂတိျပဳသည့္အခါ အာျဗဟံ ယုံၾကည္သည္။ တဆယ့္ငါးႏွစ္လြန္သြားေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ မျပည့္စုံေသးပါ။

                လူသားအေနျဖင့္ေျပာရလွ်င္ အာျဗဟံႏွင့္စာရာ သားရ႐ွိဖို႕အေၾကာင္း မ႐ွိပါ။ သုိ႕ေသာ္ အာျဗဟံသည္ ဘုရားကို ယုံျမဲယုံသည္။ အခ်ိန္တန္သည့္အခါ အာျဗဟံကို ဂတိထားသည္အတိုင္း သားေပးသည္။ က်မ္းစာက ေရာ ၄း၂၀-၂၁မွာ ““ ယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ကင္း၍ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ကို ေတြးေတာျခင္းမ႐ွိ၊ ယုံၾကည္အားၾကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ ကိုခ်ီးမြမ္း၍၊ ဂတိထားေတာ္မူေသာသူသည္ ဂတိေတာ္အတိုင္းတတ္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ကို စိတ္စြဲလမ္းေလ၏””ဟုဆို ထားပါသည္။

 

ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားစကားကိုု နာခံသည္

                ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္နာခံျခင္းသည္ ဒြန္တြဲလ်က္႐ွိသည္။ စစ္မွန္ေသာယုံၾကည္သူမ်ားသည္ နာခံသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ““အာျဗဟံသည္ အေမြခံရလတံ့ေသာ ျပည္သို႕ ထြက္သြားမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ေခၚေတာ္မူေသာအခါ၊ သူသည္ အဘယ္အရပ္သို႕သြားသည္ကို ကိုယ္တုိင္ မသိဘဲလ်က္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ နားေထာင္၍ ထြက္သြားေလ၏”” ေဟျဗဲ၁၁း၈။

 တစ္စုံတစ္ခုကို ယုံၾကည္သည္ဟုေျပာျပီး ထိုအတိုင္းမလုပ္ေသးပါက ယုံၾကည္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားကို စိတ္ခ်ျပီး ဘုရားစကားကို နာခံသည္။ ဘုရားစကားကို နာမခံေသာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အသက္႐ွင္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္း မဟုတ္ ပါ။ က်မ္းစာလာသည္ကား““အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္သည္ကို သိခ်င္သေလာ။”” ယာ ၂း၂၀။

 

ယုံၾကည္ျခင္း အားၾကီးလာေအာင္ မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

 သင္ေျပာေကာင္းေျပာေပမည္၊““အကၽြႏု္ပ္ ယုံၾကည္အား ပို၍ ၾကီးခ်င္သည္။ ယုံၾကည္အား ပိုၾကီးလာေအာင္ မည္ကဲ့သို႕လုပ္ ေဆာင္ ရမည္နည္း။””

 ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပေသာ တရားေတာ္အတုိင္း အစဥ္တစိုက္ သတိျပဳ နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ၾကီးထြား လာပါသည္။

                ၾကီးျမတ္ေသာဘုရားသခင္၏လူ D L Moody သည္ ယုံၾကည္ျခင္း ပို၍ပို၍ အားၾကီးလာဖုိ႕ထပ္ခါထပ္ခါဆု ေတာင္းခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္း တိုးလာဟန္မတူ။ တေန႕သူဖတ္မိေသာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္မွာ “ယုံၾကည္ ျခင္းသည္ ၾကားနားျခင္း အားျဖင့္ျဖစ္၏။” ေရာ ၁၀း၁၇။

                လွ်ပ္တပ်က္အတြင္း ဆရာၾကီး D L Moody ေတြ႕လုိက္သည္မွာ“ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရား၏စကားေတာ္မွရ၏” သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စတင္၍ ေလ့လာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘာေျပာ ေနသည္ကို တိတိက်က် သိျမင္ေအာင္ ေန႕စဥ္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ သူ ေလ့လာသည္။ ထိုစကားေတာ္ကို သူယုံၾကည္ျပီး လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္သည္႕ အခါ ရ႐ွိလာသည့္ ရလဒ္မွာ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္း သာ၍သာ၍ ၾကီးထြား လာေတာ့သည္။

 

ခံစားခ်က္ဟူသည္ကား အဘယ္နည္း။

 ခံစားခ်က္ဟူသည္ကား စိတ္လႈပ္႐ွားမႈတည္းဟူေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းနည္းျခင္း စသည္ တုိ႕ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ နားလည္ထားသင့္သည္မွာ ခံစားခ်က္ႏွင့္ မုခ်ျဖစ္ရပ္မွန္သည္ အေတာ္အတန္ကြဲျပားျခား နားသည္။ မုခ်ျဖစ္ရပ္မွန္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာ္လည္း ခံစားခ်က္မ်ားမွာ မူတစ္ခ်ိန္လုံးလုိလုိပင္ ေျပာင္းလဲမႈ႐ွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ခံစားခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္။ အျခား လူမ်ား ႏွင့္အ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခံစားခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္။ ရာသီဥတုအ ေျပာင္းအလဲပင္လွ်င္ ခံစားခ်က္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္။

  ဤပုံမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ေဘာလုံး၏သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ခံစားခ်က္ကို ခိုင္းႏိႈင္းထားရသလဲဟု သင္ေတြးေကာင္းေတြးမိေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းရင္းက ေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခံစားခ်က္သည္ အလြန္တရာမွ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္။ ဆို႐ုိးစကားတစ္ ခုက““သင္သည္ ေဘာလုံး မည္ကဲ့သို႕ ႐ုတ္တရက္ ဟိုခုန္သည္ခုန္မည္ ကို သင္မသိပါ””တဲ့။ သင္၏ခံစားခ်က္မ်ားလည္း ထို ကဲ့သုိ႕ပင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ခံစားခ်က္မ်ား မည္သို႕မည္ပုံ၊ ဒီေျပာင္း၊ဟိုေျပာင္း၊ ေျပာင္းလဲမည္ကို သင္ မသိႏုိင္ပါ။

                တေန႕မွာ သင္သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းးႏွင့္ျပည့္၀ေကာင္းျပည့္၀ေနၿပီး၊ ေနာက္တစ္ေန႕မွာေတာ့ အေၾကာင္းမ႐ွိဘဲ သင္သည္ ၀မ္းနည္း ျပီး စိတ္ဓါတ္က် ေကာင္းက်ေနမည္ျဖစ္သည္။ ခံစားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍အေရးတၾကီး သတိရေနရမည့္အခ်က္မွာ ခံစားခ်က္သည္ အင္မတန္မွ ေျပာင္းလဲလြယ္သည္။ ဤအေၾကာင္း ေၾကာင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ခံစားခ်က္အေပၚယံုၾကည္ခ်က္ မထားသင့္ပါ။

                ခရစ္ယာန္အမ်ိဳးသမီးၾကီးတစ္ဦးက မိန္းမငယ္ေလးတစ္ဦးကို ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း႐ွင္းျပဖုိ႕ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ကို အသုံးျပဳခဲ့ရာ မိန္းမငယ္ေလးမွာ စိတ္႐ႈပ္ေထြး သြားသည္။ သူမက““ကၽြန္မ ေယ႐ႈခရစ္ကို ယုံၾကည္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ခံစားခ်က္တစ္ခုခုခံစားရဒါမ်ိဳး (သို႕မဟုတ္)႐ုတ္တရက္ အလင္းေရာင္ျဖာထြက္ ဒါကိုျမင္ရဒါမ်ိဳး(သို႕မဟုတ္)တစ္ခုခုကို ေစာင့္စားရမယ္လို႕ထင္တယ္””ဟု ေျပာပါသည္။

                အမ်ိဳးသမီးၾကီးကႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွ က်မ္းပိုဒ္အခ်ိဳ႕ကိုျပျပီး““သင္လုိအပ္ေသာ အလင္းေရာင္အားလုံးဒီမွာ႐ွိတယ္””ဟု ေျပာလုိက္သည္။ မိန္းခေလးငယ္ သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚ သူယုံၾကည္လုိက္မွ သူ႐ွာေဖြေနေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျငိမ္သက္ျခင္းကို သူရ႐ွိေတာ့သည္။

                ခံစားခ်က္ မည္မွ်ပင္ ေျပာင္းလဲေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚသက္ေရာက္မႈမ႐ွိပါ။ ျဖစ္ရပ္မွန္ဟူသည္ကား အျမဲမွန္ ေနသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ၊ ထင္႐ွားေသာ ဥပေဒ႐ုံးမွ သင့္ထံသို႔ စာတစ္ေစာင္ပို႕လိုက္သည္ဆိုပါစို႕။ စာထဲတြင္ သင္ႏွင့္ေဆြမ်ိဳး ေတာ္စပ္သူ လူခ်မ္းသာ တစ္ဦးက သင့္အတြက္ ေငြမ်ားစြာ ခ်န္ထားခဲ့သည္။ ႐ုတ္တရက္ သင္သည္သူေဌး ျဖစ္သြားျပီး။ သင္ က ““အဲဒီပိုက္ဆံေတြက ငါရဲ႕ ေငြေတြလုိ႕ ငါမခံစားရဘူး။””ဟုဆိုေကာင္းဆိုမည္။ မဟုတ္မွေနေရာ၊ ၄င္းေငြသည္သင့္ ေငြသာ ျဖစ္သည္။

                ႐ုိး႐ုိးသားသားလူမ်ားစြာတို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းကို ႐ွာၾကေသာ္လည္း ၄င္းကိုမေတြ႕ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခံစားခ်က္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို သာ႐ွာေဖြ ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မွာလည္း ခံစားခ်က္႐ိွပါသည္။ သို႕ေသာ္ခံစားခ်က္သည္ ေ႐ွ႕ဆုံးက မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္း၏အေနာက္ဘက္မွ လုိက္ေနပါသည္။ က်မ္းစာလာသည္ကား““ သားေတာ္ကို ယုံၾကည္ေသာသူသည္ အတြင္းမွ သက္ေသရ၏။””

                အစီအစဥ္ကို အစဥ္လိုိက္ သတိျပဳပါ။ ပထမ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ယုံၾကည္သည္။ ေနာက္မွ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏စိတ္အတြင္း၌ သန္႕ ႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္သက္ေသရ၏။

 

သင္၏ခံစားခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ကိုင္တြယ္မည္နည္း။

                ခရစ္ယာန္တုိင္းမွာ စိတ္ဓါတ္က်၊စိတ္ပ်က္၊အားငယ္တဲ့အခ်ိန္႐ွိပါသည္။ တမန္ေတာ္္ၾကီး႐ွင္ေပါလုေတာင္မွ ဤကဲ့သို႕အခ်ိန္အခါမ်ိဳး ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။ ၂ေကာ ၁း၈ မွာ႐ွင္ေပါလုက““ညီအစ္ကိုတုိ႕၊ အာ႐ွိျပည္တို႕ခံရေသာ ဆင္းရဲျခင္းတည္းဟူေသာ အသက္ မလြတ္ႏုိင္ဟုထင္ရ၍မခံႏိုင္ေအာင္ အတိုင္းထက္ အလြန္ေလးေသာ ဆင္းရဲခံရ ေၾကာင္းကို သင္တို႕မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါတို႕အလိုမ႐ွိ။”” ဟု ဆိုထားပါသည္။

                သင္သည္ စိတ္ဓါတ္က်သည့္အခါ ဘာလုပ္သနည္း။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သုိ႕ ျပန္လွည့္ျပီး ဂ႐ုစိုက္ အာ႐ုံျပဳ ရန္ျဖစ္သည္။ အံ့ဘြယ္ေသာ ဆာ၂၃၊ေရာ ၈ႏွင့္ဖိ ၄ ကဲ့သို႕ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖက္ျပီး ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ပါ။ သင္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အာ႐ုံစိုက္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ယုံၾကည္မႈ အသစ္ရလာျပီး စိတ္အား တက္လာေပမည္။

 က်မ္းစာလာသည္ကား““ သင္တုိ႕သည္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္ ေျမာ္လင့္ျခင္းပါရမီနွင့္ႂကြယ္၀ေစျခင္းငွါ၊ ယုံၾကည္ေသာစိတ္႐ွိ၍  ၀မ္းေျမာက္သက္သာျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ႏွင့္ျပည့္စုံမည္အေၾကာင္း၊ ေျမာ္လင့္ျခင္း၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မ သနားေတာ္မူပါေစေသာ””ေရာ ၁၅း၁၃။

                ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္အညီ အသက္႐ွင္ရာတြင္ မိမိခံစားခ်က္ကိုလြန္ကဲစြာ ဦးစားေပးဖို႕ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ၏ခံစားခ်က္ ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း မရပါ။ ခံစားခ်က္ျဖင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ လုိက္ေလွ်ာက္ သက္႐ွင္ျခင္း၊ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အေပၚ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ အသက္႐ွင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀မ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း ခံစားရလွ်င္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျပီး၊ မခံစားရလွ်င္ လည္းဆက္လက္၍ ဘုရားသခင္အေပၚယုံၾကည္ျခင္းသည္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္၍ ေကာင္းၾကီးႏွင့္ျပည့္၀ေသာ အသက္တာသုိ႕ ေလွ်ာက္လမ္း ေသာလမ္းျဖစ္သည္။

 

ျဖစ္ရပ္မွန္၊ ယုံၾကည္ခ်က္နွင့္ ခံစားခ်က္၏ အဓိက မူစည္းမ်ဥ္းမ်ား

 

                ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ၾကီးျမတ္ေသာ မူစည္းမ်ဥ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုေတြ႕႐ွိျပီး။၄င္းမွာ ျဖစ္ရပ္ မွန္၊ယုံၾကည္ ျခင္းႏွင့္ခံစားခ်က္တုိ႕ ျဖစ္သည္။ မူစည္းမ်ဥ္းက ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ သင္ယုံၾကည္ျပီးမွ အလုိလို   ခံစားခ်က္မ်ား ေပၚလာပါေစ။

 

၁။ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ = အကၽြႏ္ုပ္၏ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္သည္။

၂။ ၄င္းကို အကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္ = ကၽြႏ္ု္ပ္၏ယုံၾကည္မႈျဖစ္သည္။

၃။ ဘုရားသခင္ကျပီးျပည့္စုံေစသျဖင့္ကၽြႏု္ပ္၀မ္းေျမာက္သည္ = ကၽြႏ္ုပ္၏ခံစားခ်က္ျဖစ္သည္။

 

ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္မွာအစဥ္အျမဲ ၁။ ျဖစ္ရပ္မွန္ ၂။ ယုံၾကည္ျခင္း ၃။ ခံစားခ်က္ျဖစ္သည္။

 

ရွာေဖြေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

 

 ျဖစ္ရပ္မွန္သည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ျပီး ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ထပ္ဆင့္ကာ ခံစားခ်က္က ေနာက္ဆုံးျဖစ္သည္။ အစဥ္အျမဲ သင္၏ယုံ ၾကည္ျခင္းကို ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ ထား႐ွိျပီး သင္၏ခံစားခ်ုက္မ်ား အလိုလို ျဖစ္ေပၚပါေစ။

 

 

 

ေမးခြန္း      

 

၁။ ျဖစ္ရပ္မွန္ဟူသည္ကား ...........................................................................

(က) ကၽြႏ္ုပ္ ယံုၾကည္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာ၊  တစ္ဦးဦးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာခဲ့ေသာအရာသည္ မွန္ကန္ရမည္။

(ခ ) ထို တစံုတခုေသာအရာ မွန္ကန္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။

(ဂ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ေသာ ဘယ္အရာမဆို အေပၚတည္ၿပီး ၄င္းသည္ မွန္ကန္ရမည္။

၂။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုေဖာ္ျပပါ။

(က)ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လိုခ်င္ေသာအရာ ဘယ္အရာမဆို ကၽြႏ္ုပ္၌ အၿမဲေပးလိမ့္မည္။

(ခ ) ေယ႐ႈခရစ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံျခင္း ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ အသက္႐ွင္ေတာ္မူေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္ရန္ တဖန္ ထေျမာက္ခဲ့၏။

(ဂ ) စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား သူတို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဘယ္ေသာအခါမွ် အထူး႐ုန္းကန္မႈ မျပဳရပါ။

၃။ ကၽြႏ္ုပ္၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ရပ္မွန္ကို အမွန္္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးသည္။

(က) မွန္ (ခ ) မွား

 

၄။ ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ ကၽြႏု္ပ္ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြွႏု္ပ္၏ဘ၀အသက္တာ၌ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာသည္။

(က) မွန္ (ခ ) မွား

 

၅။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္...............................................................................................အားျဖင့္ၾကီးထြားလာသည္။

(က) ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ တိက်စြာ ေဖၚျပခ်က္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို တသမွတ္တည္း ဂ႐ုတစိုက္ အေလးထားျခင္းျဖစ္သည္။

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္၌ ႀကီးစြာေသာယံုၾကည္ျခင္းကိုေပးရန္္ ဘုရားသခင္ ထံ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေတာင္းခံရမည္။

(ဂ ) ဘုရားေက်ာင္း သြားျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖင့္ ျဖစ္သည္။

 

၆။ ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ၌သာ အစဥ္ယုံၾကည္သင့္ျပီး ကၽြနု္ပ္တို႕၏ခံစားခ်က္မ်ားအလိုလုိ ထြက္ေပၚလာပါေစ။

(က) မွန္ (ခ ) မွား

 

၇။ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ဟူသည္မွာ........................................................

(က) ကၽြႏ္ုပ္၏ယံုၾကည္ျခင္း၊

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္၏ခံစားခ်က္မ်ား၊

(ဂ ) ကၽြႏ္ုပ္၏ျဖစ္ရပ္မွန္၊

 

၈။ အကၽြႏု္ပ္ယုံၾကည္သည္ = ဤအရာသည္ကၽြႏု္ပ္၏................................................

(က) ကၽြႏ္ုပ္၏ယံုၾကည္ျခင္း၊

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္၏ခံစားခ်က္မ်ား၊

(ဂ ) ကၽြႏ္ုပ္၏ျဖစ္ရပ္မွန္၊

 

၉။ ဘုရားကျပည့္စုံေစျပီး ကၽြႏ္ုပ္ကအားရေက်နပ္သည္ = ဤအရာသည္ကၽြနု္ပ္၏...................................................

(က) ကၽြႏ္ုပ္၏ယံုၾကည္ျခင္း၊

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္၏ခံစားခ်က္မ်ား၊

(ဂ ) ကၽြႏ္ုပ္၏ျဖစ္ရပ္မွန္၊

 

၁၀။အစဥ္အျမဲ သင္၏ခံစားခ်က္ကို ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚထား႐ွိျပီးသင္၏ယုံၾကည္ခ်က္ကအလိုလိုၿဖစ္ေပၚ လာပါေစ။

(က) မွန္ (ခ ) မွား

 

အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္။   ။သင္တို႔သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးအားျဖင့္ ေျမာ္လင့္ျခင္းပါရမီႏွင့္ ၾကြယ္၀ေစျခင္းငွါ၊ ယံုၾကည္ေသာစိတ္႐ွိ၍ ၀မ္းေျမာက္သက္သာျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ ေျမာ္လင့္ျခင္း၏အ႐ွင္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မသနားေတာ္မူပါေစေသာ။ (ေရာမ၊ ၁၅း၁၃) 

 

က်မ္းခ်က္ အလြတ္ က်က္မွတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စဥ္းစားဆင္ခ်င္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။