မိိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ အားငယ္စိတ္ကို မည္ကဲ့သို႕ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္နည္း။ Lesson 4


ေစာေဂးလယ္ 
မိိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ အားငယ္စိတ္ကို မည္ကဲ့သို႕ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္နည္း။
How to overcome feeling of inferiority?
Practical Christian Living -  Lesson 4

 ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္ ။     ။   ေရာင့္ရဲေသာ စိတ္ပါလွ်င္၊ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ႀကီးစြာေသာ အက်ဳိးစီးပြားမွန္၏။  (၁ တိ၊ ၆း၆)         

 ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

     လူ႕ဘ၀မွာလူတိုင္းလုိလို တစ္ၾကိမ္တစ္ခါသို႕မဟုတ္တစ္ၾကိမ္မက ၾကဳံေတြ႕ရေသာ ခက္ခဲမႈျပႆနာမ်ား ႐ွိပါ သည္။ အခ်ိဳ႕ လူမ်ားအဘို႕ တစ္သက္တာလုံး ၾကဳံေတြ႕ရေသာ ေရ႐ွည္ျပႆနာျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအဖို႕ နာက်င္ ေ၀ဒနာ ျဖစ္ ျပီး ထိခိုက္နစ္နာလွပါသည္။ 

ဤကဲ့သုိ႕ ထိခုိက္နာက်င္နစ္နာေစသည့္ ျပႆနာကား အဘယ္နည္း။

 မိမိသည္ အျခားလူမ်ားေလာက္ မေကာင္းေၾကာင္း၊ မိမိသည္ အက်ဥ္းတန္၍အျခားသူမ်ားကဲ့သုိ႕ တပ္မက္ဖြယ္မေကာင္းျခင္း၊ မိမိသည္ႏုံအ၍ အျခားသူမ်ားက မိမိထက္လိမၼာပါးနပ္ထက္ျမတ္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ဆုံး႐ႈံးသူ၊႐ႈံးနိမ့္သူျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းကို မိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ အားငယ္စိတ္မ်ားဟုေခၚ သည္။

 

.

 

အဘယ္ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕မွာ မိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ အားငယ္စိတ္မ်ား ႐ွိေနၾကပါသနည္း။

 

မိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္စိတ္သည္ ေလာက၏မွားယြင္းေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚမွ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္မွားယြင္းေသာ ခံစားစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ေလ့လာျပီးျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္း အရာမွာ မွားယြင္းေသာခံစားစိတ္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ စိတ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

 

ေလာကမွ တန္ဖိုး အထားဆုံးေသာအရာကား အဘယ္နည္း။

               

 ေလာကမွတန္ဖိုး အထားဆုံးအရာ သုံးခု႐ွိပါသည္။ (၁) ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိေသာ႐ုပ္ရည္ (၂) အသိဥာဏ္၊ ဂုဏ္သတင္း (၃) ေငြေၾကးဥစၥာ တို႕ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားစုအထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားက ဤအရာသုံးမ်ိုဳးႏွင့္ ျပည့္စုံမွ မိမိကိုယ္ မိမိ ေက်နပ္ၾကသည္။

 

(၁)ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိေသာ႐ုပ္ရည္/တပ္မက္ဖြယ္ေသာ႐ုပ္ရည္။

 

ေလာကီအျမင္အရ လူတစ္ေယာက္၏ဥပဓိ႐ုပ္ရည္သည္ ထိုသူ႕အတြက္အေရးၾကီးဆုံး အခ်က္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ႐ုပ္ေခ်ာပါက တန္ဖိုး ႐ွိျပီး ႐ုပ္မေခ်ာပါက တန္ဖိုးသိပ္မ႐ွိဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္မႈလည္း ရႏုိင္မည္မဟုတ္ဘူးဟု ကမၻာၾကီး က ခံယူ ထားသည္။

                ဤအခ်က္သည္ စာတန္၏လိမ္လည္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ မွားယြင္းေသာ ခံယူခ်က္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လူအမ်ားက ယုံၾကည္လက္ခံ ထားျပီး သူတို႕အေပၚနက္႐ႈိင္းစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္မိမိ ႐ုပ္ရည္ အေပၚ ေက်နပ္မႈ မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ၾကည့္၍ မရ၊ မိမိကိုယ္မိမိ မုန္းတီးမိသည္။

                ““ ငါသည္ သူနဲ႕သာတူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္ေပ်ာ္လိမ့္မည္ ””ဟုစသည္ျဖင့္ ထင္ျမင္ေနသည္။ အကယ္စင္စစ္ ႐ုပ္ရည္ ေခ်ာေမာျခင္းက လူကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ။ နာမည္ေက်ာ္စိတ္ပညာ႐ွင္ တစ္ဦးမွ အလြန္ေခ်ာေမာလွပေသာ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမမ်ားအထဲမွ အခ်ိဳ႕တို႕၏ခံစားခ်က္ႏွင့္ သူတို႕၏အျခားသူမ်ားအေပၚ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ သုံးသပ္ရာတြင္ ထိုသူတို႕၌ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း၊ လုံး၀ေပ်ာ္ရႊင္မႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႕ကို အံ့ၾသရေလာက္ေအာင္ ေတြ႕ျမင္ သိ႐ွိခဲ့ပါသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားအျပင္႐ုပ္သ႑ာန္ကိုၾကည့္ျပီး လူကိုယ္ တန္ဖိုး မျဖတ္ေစလုိပါ။ သမၼာက်မ္းစာက ၁ရာ ၁၆း၇ ““ လူသည္ အဆင္းသ႑ာန္ကိုၾကည့္႐ႈတတ္၏။ ထာ၀ရဘုရားမူကား ႏွလုံးကို ၾကည့္႐ႈတတ္သည္”” ဟု ဆိုပါ သည္။

 

(၂) အသိဥာဏ္၊ ဂုဏ္သတင္း

     

 ေလာကအဆိုအရ၊““သင္သည္ ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္ပါက တန္ဖိုး႐ွိျပီး၊ မထူးခၽြန္ မထက္ျမတ္ပါက တန္ဖိုးသိပ္မ႐ွိပါ””

                ဤအခ်က္သည္လည္း စာတန္၏လိမ္လည္မႈ ေနာက္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သင္၏တန္ဖိုးသည္ သင္၏ေတာ္၊ တတ္မႈေပၚ မူမတည္ပါ။ အခ်ိဳ႕ လူငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းေနစဥ္ခ်ိန္ အျခားကေလးမ်ားကဲ့သို႕လြယ္ကူစြာ မသင္ယူႏိုင္ သျဖင့္ ခက္ခဲမႈၾကံဳေတြ႕ ရၾကပါသည္။ သူတို႕က မွားယြင္းေသာ အေျဖေပးသည့္အခါ အတန္းထဲ႐ွိ အျခားကေလးမ်ား ေလွာင္ေျပာင္သျဖင္ ့သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ႏုံခ်ာ၊အန၊သိမ္ငယ္သည္ဟု ခံစားလာေတာ့သည္။ 

                လူသည္႐ႈံးႏုိမ့္ေလေလ၊ စိတ္ဓာတ္က်ေလေလျဖစ္သည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္သူ႕ကိုယ္သူ လုံး၀႐ႈံးနိမ့္သူဟု ထင္ျမင္လာသည္။ သူဘာဘဲ လုပ္လုပ္ မမွန္ႏိုင္ပါ၊ မေကာင္းပါဟုထင္ျပီး လက္ေလွ်ာ့သြားႏုိင္သည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ပို၍သာမွားျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပို၍သာ နိမ့္က် သိမ္ငယ္သည္ဟု ခံစားလာသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်၊ သူ၏အသိဥာဏ္အားျဖင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ပါ။ သခင္ ေယ႐ႈသည္ သူ႕၏ တပည့္ေတာ္ မ်ားကို ေ႐ြးခဲ့စဥ္အခါ ထိုအခ်ိန္ကာလ၌ အေတာ္ဆုံး၊ အထက္ဆုံးလူမ်ားကို မေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့ဘဲ ႐ုိးသားေသာ သာမာန္ လူမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ၁ေကာ ၁း၂၆မွာ က်မ္းစာက ““ညီအစ္ ကိုတို႕၊သင္တုိ႕ကို ေခၚေတာ္ မူျခင္းအေၾကာင္းအရာကို ဆင္ျခင္ၾက ေလာ့။ ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႕တြင္ ေလာကီ ပညာ႐ွိ အမ်ားမပါ၊ ထင္ ႐ွားေသာ လူၾကီးမ်ား မပါ၊ မင္း အမ်ိဳးအႏြယ္ ျဖစ္ေသာသူ အမ်ားမပါ””ဆိုထားပါသည္။

 

(၃) ေငြးေၾကးဥစၥာ

 

                ေလာကၾကီးမွ လူတစ္ေယာက္၏တန္ဖိုးကိုျဖတ္ေသာ တတိယအခ်က္မွာ ေငြေၾကးဥစၥာႂကြယ္၀ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာကအဆိုအရ ““သင္သည္ အေရးပါေသာသူႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာသူ ျဖစ္လုိပါက သင္၌ေငြ႐ွိရမည္။””

                ဤအခ်က္သည္လည္း စာတန္၏လိမ္လည္မႈမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးဥစၥာသည္ လူတစ္ေယာက္ကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မေပးႏိုင္သကဲ့သို႕ တန္ဖိုးလည္း မျဖတ္ႏိုင္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈက လု ၁၂း၁၅မွာ ““စည္းစိမ္႐ွိေသာ္လည္း စည္းစိမ္၌ အသက္မတည္””ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာ မႈကို မိမိတို႕၏ပန္းတိုင္အျဖစ္ ထားေသာလူမ်ားစြာတုိ႕သည္ အျပစ္ဒုစ႐ုိက္မ်ားထဲသို႕ က်ေရာက္ ၾက သည္။ 

 က်မ္းစာက ၁တိ ၆း၉မွာ““ေငြရတတ္ျခင္းငွါ အလုိ႐ွိေသာသူတုိ႕သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဘမ္းမိျခင္း၊ မိုက္မဲဖ်က္ ဆီး တတ္ေသာ တပ္မက္ျခင္းမ်ားထဲသို႕ က်ေရာက္တတ္ၾက၏။ ထိုသို႕ေသာအားျဖင့္လူတို႕သည္ အက်ိဳးနည္းျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၌ နစ္မြန္း တတ္ၾက၏။””ဟုမိန္႕ေတာ္မူ၏။

                ဘုရားသခင္ကကၽြႏု္ပ္တို႕အား ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႕အတြက္ ေငြမလုိေၾကာင္းသိျမင္ေစလုိသည္။က်မ္းစာက ၁တိ၆း၆-၈ မွာ ““ေရာင့္ရဲ ေသာ စိတ္ပါလွ်င္ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ၾကီးစြာေသာအက်ိဳးစီးပြားမွန္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႕ သည္ ဤေလာက ထဲသို႕အဘယ္အရာမွ်မပါဘဲ လာသည္ျဖစ္ ၍ထြက္သြားလွ်င္လည္း၊ အဘယ္အရာကိုမွ ယူ၍ မသြားႏိုင္ဟု ထင္႐ွား လ်က္႐ွိ၏။””ဟု ဆိုထားပါသည္။

 

သင္၏အေတြးအေခၚမ်ားကို ေျပာင္းလဲပါ။

 

ဥာဏ္ပညာဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ျမင္သကဲ့သို႕ျမင္တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ေယာက္၏ တန္ဖိုးကို ျဖတ္ရာ၌ သူ၏ျပင္ပသ႑ာန္၊ဥာဏ္ပညာ၊ေငြေၾကးဥစၥာ၊ရာထူးကို မၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ဆင္းရဲသူ ခ်မ္းသာသူ ႏွစ္မ်ိဳးကို တန္းတူပင္ ဆက္ဆံပါသည္။ က်မ္းစာက ေရာ ၂း၁၁မွာ““ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သူ၏ မ်က္ႏွာ ကိုမွ်မွတ္ေတာ္ မမူ””ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

 ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိေသာ႐ုပ္ရည္၊ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ေငြေၾကးဥစၥာတုိ႕သည္ မေကာင္းေသာအရာမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ေလာကတြင္ ထိုအရာမ်ားကို ေနရာမွန္ မထားျခင္းေၾကာင့္သာ မွားယြင္းေသာ တန္ဖိုးျဖစ္ေနသည္။ ေလာကီမွားယြင္းေသာ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းေသာ တန္ဖိုးထားသည့္အရာမ်ား ကို လက္ခံပါက မိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ား ခံစားလာလိမ့္မည္။

                ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အျမင္၊ခံစားခ်က္မွန္သို႕ေျပာင္းလဲဖုိ႕အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အေတြးအေခၚကို ေျပာင္းလဲရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏တန္ဖိုးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ျပင္ပသ႑ာန္၊ ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္မႈ၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ၊ ရာထူးရာခံ အဆင့္ အတန္္းအေပၚ တြင္ မူမတည္ေၾကာင္း ျမင္ရမည္။

                ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုကၽြႏု္ပ္တို႕ ဘုရားျမင္သကဲ့သုိ႕ ျမင္ရမည္။ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ မည္မွ်တန္ဖိုး႐ွိသနည္း။ သူေပးဆပ္ခဲ့သ ေလာက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕တန္ဖိုး႐ွိၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုေ႐ြးႏႈတ္ရန္ သူ၏သားေတာ္ကို ေပးဆပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ သူ႕ေ႐ွ႕ေမွာက္ တြင္ မည္မွ်တန္ဖိုး ႐ွိေၾကာင္းေပတည္း။

                ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္ခ်စ္ျပီး လက္႐ွိအေျခအေနအတိုင္း လက္ခံေၾကာင္းလည္း ျမင္ရမည္။ သူ၏ခ်စ္ေမတၱာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘယ္သူဘယ္၀ါေတြ၊ ဘာ႐ွိျပီး ဘာလုပ္သလဲအေပၚ မူမတည္ပါ။ ဘုရားသခင္က ““သင္သည္ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ႈံးနိမ့္သည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ကို သင္မည္သို႕ပင္ ထင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားက သင့္ ကိုမည္သုိ႕ပင္ထင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ”” ““ငါသင့္ကိုခ်စ္သည္””ဟုေျပာပါသည္။

 

လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။

 

ေအာက္ပါအခ်က္ အနည္းငယ္သည္ သင့္ကိုသင္ သိမ္ငယ္သည္ဟု ခံစားျခင္းမွ ေက်ာ္လြန္ရန္အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမဲ့ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။

 

၁။ သင္သည္ တစ္ကိုယ္တည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိမွတ္ပါ။

                သင္တစ္ဦးတည္သာ ကိုယ့္ကိုသိမ္ငယ္သည္ဟု ခံစားေနရျခင္း မဟုတ္ပါ။ သင္ေန႕စဥ္ၾကံဳေတြ႕ရေသာသူတုိ႕သည္ ျပဳံးၾက၊ စကားေျပာၾက၊ ရယ္ေမာၾကသူတို႕မွာ ပူပင္ေသာကကင္းေ၀းသည္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ေပလိမ့္မည္။ တကယ္ေတာ့ အားလုံးလုိလုိပင္ အေတြးထဲ၌ မိမိကိုယ့္ကို သိမ္ငယ္ သည္ ဟူေသာ အားငယ္စိတ္ ႐ွိၾကပါသည္။   အျခားသူမ်ားသည္ သင့္ ကဲ့ သို႕ပင္ စိတ္အား ငယ္ တတ္ သည္ကို သင္အမွန္ သိ႐ွိလာပါက သူတုိ႕ကို နားလည္ဖို႕ လြယ္ကူ ေပမည္။  

 

 

 

 

၂။ စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ပါ။

               

 မိတ္ေဆြဖြဲ႕ရန္ သင္႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပ (သို႕) ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္(သို႕)ေငြေၾကးခ်မ္းသာဖုိ႕မလုိပါ။ ေကာင္း ေသာ မိတ္ေဆြရ႐ွိရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ သင္ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းေသာမိတ္ေဆြျဖစ္ဖို႕တည္း။ သူတစ္ပါးကို ဘယ္ေသာအ ခါမွ် မေနာက္ေျပာင္ပါႏွင့္။ သူတုိ႕ကို လက္႐ွိ အေျခအေနအတိုင္း လက္ခံျပီးေလးစားစြာ ဆက္ဆံပါ။သူသည္ သင့္အတြက္ အေရးပါ ေၾကာင္းသိေစပါ။ အထူးသျဖင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ ရန္ခက္ခဲ သူမ်ား အေပၚနား လည္ေပးပါ။ ဤသို႕ျပဳမူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ သူတုိ႕ သည္ သင့္ကို ခင္မင္ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္လာပါလိမ့္မည္။ စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြ ရ႐ွိျခင္းထက္ မည္သည့္အရာကမွ် သင့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈ မေပးႏိုင္ပါ။ အျခားသူမ်ားကသင့္ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ခ်ီးမြမ္းေၾကာင္း သိလာ သည့္အခါ သာ၍လြယ္ကူစြာ သင့္ ကို သင္ လက္ခံလာေပမည္။

 

၃။ တစ္ခုခုကို ေကာင္းမြန္ျဖစ္ေျမာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ သင္ယူပါ။

               

 လူတိုင္းမိမိကိုယ္မိမိ ေလးစားကာ ေသခ်ာမွန္ကန္သိမွတ္ဖို႕ လိုပါသည္။ ထိုသို႕သိမွတ္ႏိုင္ဖို႕ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အလုပ္ တစ္ခုခုကို ေကာင္းမြန္ျဖစ္ေျမာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေအာင္ သင္ယူရပါမည္။

                သင္ႏွစ္သက္ျပီး စိတ္ပါ၀င္စားေသာအလုပ္၊ အတတ္ကို ႐ွာယူျပီး လုပ္ေဆာင္ပါ။ ““ကၽြႏု္ပ္တူရိယာအတတ္ပညာ တစ္ခုခုကို ေကာင္းမြန္စြာ တီးမႈတ္တတ္ေအာင္သင္ယူမယ္””(သို႕မဟုတ္)““ကၽြႏု္ပ္အခ်ိန္ပိုင္း လုပ္ငန္းေလးေအာင္ျမင္ ရမယ္”” (သို႕မဟုတ္) ““ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ဘတ္စကတ္ေဘာ ကစားတတ္ေအာင္ သင္ယူမယ္”” (သို႕မဟုတ္) တင္းနစ္အားက စားသမား ေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ ေအာင္ၾကိဳးစားမယ္”” (သို႕မဟုတ္) ““မိတ္ေဆြ ဖြဲ႕ႏိုင္သမွ် ဖြဲ႕မယ္”” (သို႕မဟုတ္) ““ထမင္း ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းတစ္ ဦးျဖစ္ေအာင္ သင္ယူမယ္””စသည့္ျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္ေျပာပါ။

                မိမိကိုယ္မိမိ သနားျပီး အခ်ိန္မျဖဳန္းပါႏွင့္။ သင့္မွာ႐ွိေသာအရည္အခ်င္းအစြမ္းအစႏွင့္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ပါ။ မိမိ၏အစြမ္းအစကို ပိုမိုကၽြမ္းက်င္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကိုယ္သင္ ပိုမို ေက်နပ္လာမည္။ သင္လုပ္ေဆာင္သည့္ အလုပ္ တစ္ခုမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆုံး ေဇာက္ခ်လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ကိုယ္ကို သင္ပို ၍ႏွစ္သက္လာမည္။

 

သင္၏ျပႆနာမ်ားကို ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ရင္ဆိုင္ပါ။

               

 သင္သည္ တစ္ေယာက္တည္း တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေသာအရပ္၌ ျငိမ္၀ပ္စြာေန၍ ဆင္ျခင္စဥ္းစားပါ။ ႐ုိးသားစြာ နွင့္ သင့္ကိုယ္သင္ မၾကိဳက္မႏွစ္သက္ဆုံး အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေရးခ်ပါ။သင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္သာ သိပါေစ။

                သင္၏၀တ္စားဆင္ယင္ပုံေၾကာင့္ လူေတြကသင့္ကို တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ ထင္ေနပါသလား။ ဤအခ်က္မွာ သင့္ကို သင္ျပဳ ျပင္ႏိုင္သျဖင့္ သင္ ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ သင္၏လုပ္ငန္းခြင္၌ ပ်င္းရိျပီး နေမာ္နမဲ့ ျဖစ္ေနပါသလား။ ဤအတြက္ သင့္ကိုသင္ တစ္နည္းနည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါ။ အရာရာမွာ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားဖုိ႕ လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါ သည္။ ဂ႐ုမျပဳ၊ နေမာ္နမဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ မထင္႐ွားႏိုင္ပါ။

                မိမိ၌႐ွိသည့္ ျပႆနာမွန္သမွ် ေရးခ်ပါ၊ သို႕မွသာ သင္သည္ ႐ုိးသားစြာရင္ဆိုင္ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။ ဤ အတြက္ သင့္ကို ကူညီႏုိင္မည္။ သင္လည္း ယုံၾကည္အားထားႏိုင္ေသာ ရင့္က်က္သူ သက္ၾကီးသူ တစ္ဦးဦးကို အကူအညီ ေတာင္းခံပါ။

 

ေျဖ႐ွင္း၍ မရႏုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ား

 

သင္ေရးခ်ျပဳစုေသာ ျပႆနာမ်ားအထဲမွ ေျဖ႐ွင္း၍မရႏုိင္ေသာျပႆနာမ်ားကို သင္မည္ကဲ့သို႕လုပ္မည္နည္း။ လူတိုင္း တြင္ ဤျပႆနာမ်ိဳး အနည္းႏွင့္အမ်ား ႐ွိၾကပါသည္။ ဤျပႆနာမ်ားကို အေကာင္းဆုံးေျဖ႐ွင္းနည္းမွာ အားလုံးကို သခင္ေယ႐ႈလက္ထဲသို႕ အပ္ႏွံလုိက္ျခင္းေပတည္း။ သခင္ဘုရားကို သင္မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၀န္ခံျပီး၊ သူ႕ကို အပ္ႏွံ လုိက္ပါ။ သင္ဆုေတာင္းသည့္အခါ ေအာက္ပါအတိုင္း သင္ေတြးေခၚျပီး ဆုေတာင္း သင့္ပါသည္။

 ““ခ်စ္ေသာ သခင္ေယ႐ႈဘုရား၊ ကၽြႏ္ုပ္အေၾကာင္းအလုံးစုံကို သခင္သိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း သခင္ သိပါသည္။ ဤ ျပႆနာအားလုံးကို သခင္ထံ အပ္ႏွံပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္ေရာ ျပႆနာအားလုံးပါ သခင္အား အပ္ႏွံပါသည္။ ယခု အခ်ိန္မွစ၍ သခင္ ထံျပႆနာအားလုံး အပ္ႏွံျပီးသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း မ႐ွိေတာ့ပါ။ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ကို တစ္နည္း တစ္ဖုံ လွပ တင့္တယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ သခင္၏ေမတၱာ၊သခင္၏ပညာႏွင့္သခင္၏တန္ခိုးကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ပါ၏။””

                ဤကဲ့သို႕ ဆုေတာင္းျပီးသည့္အခါ သင္၏ျပႆနာမ်ားအားလုံးကို ဘုရားသခင္ထံသို႕ ထာ၀ရအပ္ႏွံျပီး ေၾကာင္း သေကၤတအျဖစ္ ျပႆနာ စာရင္းစာရြက္ကို၊ဖ်က္ဆီးလုိက္ပါ။ သင့္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ သင့္စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္လာလွ်င္ သင္ ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သတိရပါ။ ျပီးလွ်င္ သင့္ျပႆနာအားလုံးကို ဘုရားသခင္ ထံအပ္ႏွံျပီးလို႕ ဘုရားသခင္က ေျဖ႐ွင္း ေပးမည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ခ်ျပီးေၾကာင္း ဘုရားသခင္အား ေျပာလုိက္ပါ။

ရွာေဖြေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

ေလာကီ တန္ဖိုးထားသည့္အရာမ်ား ကို လက္ခံပါက သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ား ခံစားလာလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ဖိုးထားေသာအရာ မ်ားကို လက္ခံပါက သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ား အေ၀းသို႔ ထြက္ခြါသြားလိမ့္မည္။

 

 ေမးခြန္းမ်ား

 

၁။ မိမိကိုယ္မိမိသိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ အားငယ္စိတ္သည္ဘယ္ကျဖစ္ေပၚလာသနည္း။

(က) ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ္တိုင္ထံမွ၊

(ခ ) ေလာက၏မွားယြင္းေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္းမွ၊

 

၂။ ေလာကမွတန္ဖိုးအထားဆုံးေသာအရာ သုံးမ်ိဳးကားအဘယ္နည္း။

(က) ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိေသာ႐ုပ္ရည္၊ အသိဥာဏ္ဂုဏ္သတင္း၊ ေငြေၾကးဥစၥာ၊

(ခ ) ေငြေၾကး၊ ကားမ်ား၊ အဆင့္အတန္း၊

 

၃။ ဘုရားသခင္သည္ အျပင္ပန္းသ႑ာန္ကိုၾကည့္ျပီးမွ  လူကိုတန္ဖိုးျဖတ္ပါသလား။

(က) ဟုတ္သည္။

(ခ ) မဟုတ္ပါ။

 

၄။ ဘုရားသခင္သည္ ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္မႈကိုၾကည့္ျပီးမွ လူကိုတန္ဖိုးျဖတ္ပါသလား။

(က) ဟုတ္သည္။

(ခ ) မဟုတ္ပါ။

 

၅။ ဘုရားသခင္သည္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမူကိုၾကည့္ျပီးမွ လူကိုတန္ဖိုးျဖတ္ပါသလား။

(က) ဟုတ္သည္။

(ခ ) မဟုတ္ပါ။

 

၆။ မိမိကိုယ္မိမိႏွင့္ပတ္သက္ျပီးခံစားခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲရန္အတြက္၊ မိမိ၏--------------------------

-----------ေျပာင္လဲရမည္။

(က) ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိေသာ႐ုပ္ရည္၊

(ခ ) မိတ္ေဆြမ်ား၊

(ဂ ) ေတြးေခၚေသာအရာမ်ား၊

 

၇။ ဥာဏ္ပညာဟူသည္ကား------------------------------------------------------

(က) သင္၌ ရႏိုင္သမွ် ေလ့လာ သင္ယူျခင္း၊

(ခ ) ေက်ာင္း၌ ေကာင္းေသာအရည္အခ်င္း ရ႐ွိေၾကာင္း ေဖၚျပခံရျခင္း၊

(ဂ ) အရာရာကို ႀကည့္ျမင္ရာ၌ ဘုရားျမင္သကဲ့သုိ႕ ျမင္ျခင္း၊

 

၈။ မိမိကိုယ္မိမိသိမ္ငယ္အားငယ္စိတ္၀င္လာသည့္အခါ -------------------------------------

(က) အနည္းငယ္မွ်ေသာ လူမ်ားသာ ၄င္းကို အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားရသည္။

(ခ ) လူမ်ားအားလံုးနီးပါး တေနရာရာ၌ တခ်ိန္ခ်ိန္၌ ဤ ခံစားမႈမ်ဳိး ႐ွိၾကသည္။

 

၉။ မိမိကိုယ္မိမိသိမ္ငယ္သည္ဟူေသာအားငယ္စိတ္ ေပၚလာရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ-------------------

(က) ႐ုပ္ရည္ မလွပျခင္း၊

(ခ ) လံုေလာက္ေသာေငြေၾကး မ႐ွိျခင္း၊

(ဂ ) ကၽြႏ္ုပ္၏အေပါင္းအသင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ေခတ္ဆန္မႈ မ႐ွိျခင္း၊

(ဃ) ေလာက၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္းမွ၊

 

၁၀။ သင္မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ သခင္ေယရႈအား လုံး၀ အပ္ႏွံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

(က) မွန္ 

(ခ ) မွား

 

အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္။   ။   ေရာင့္ရဲေသာ စိတ္ပါလွ်င္၊ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ႀကီးစြာေသာ အက်ဳိးစီးပြားမွန္၏။  (၁ တိ၊ ၆း၆)       

 က်မ္းခ်က္ အလြတ္ က်က္မွတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စဥ္းစားဆင္ခ်င္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

 

သင္သည္ ဤ သင္ခန္းစာမ်ားေလ့လာျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း႐ွိပါက သင္၏မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ဤ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိေစပါ။

 (ေစာေဂးလယ္ )