ေဒးဗစ္ႏွင့္ေယာ္နသန္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း ...UBDavid.Org

http://ubdavid.org/advanced/advanced.html

ယခုက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းမ်ားဟာ ပိုျပီးထူးျခားစြာေလ့လာလိုတဲ့ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား နဲ႕ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာနဲ႕ေရးသားထားေပမဲ့ လြယ္ကူတဲ့အဂၤလိပ္စာလံုးမ်ား သံုးထားလို႕ အဘိဓါန္စာအုပ္ သံုးစရာေတာင္ မလိုေလာက္ပါဘူ။ ဒီအခဏ္းမွာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း

Read more: ေဒးဗစ္ႏွင့္ေယာ္နသန္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း...

UBDavid.org Welcome to Youth World! - Bible Study

how to be a real winner in life

Welcome to Youth World!
UBDavid.Org

Lessons in YOUTH WORLD will help prepare you both for this life and for the life everlasting. As you work through these Bible-based lessons God will build spiritual maturity into your life enabling you to be the young person God has designed you to be.

You are

Read more: UBDavid.org Welcome to Youth World! - Bible Study

သခင့္ဘုန္းအမႈေတာ္ သာသနာကို ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေလ်ာက္လွမ္းျခင္း Going On With Christ စာအုပ္ငယ္ေလးမ်ား (ခရစ္ယန္အသက္ရွင္မႈကိုေလ႕လာျခင္း )

၁။ ခရစ္္ေတာ္၌ရွိေသာအသက္တာသစ္ New Life In Christ 
၂။ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႕မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း FELLOWSHIP WITH CHRIST 
၃။ ခရစ္ေတာ္နဲ႕အတူေလ်ာက္လွမ္းျခင္း WALKINH WITH CHRIST 

Read more: သခင့္ဘုန္းအမႈေတာ္ သာသနာကို...

အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဆရာေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ Jesus Christ The Great Teacher သင္ခန္းစာ (၃)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊

ပဌမပိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွ သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သူနည္းဟူေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကို သင္ သိခဲ့ရၿပီး။ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ခဲ့သမွ်ေသာ သူမ်ားတြင္ အႀကီးျမတ္ဆံုး ေသာ ဆရာလည္းျဖစ္သည္။

Read more: အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဆရာေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ Jesus Christ...

ခရစ္ေတာ္၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀အသက္တာ Jesus Christ Our Life!


ခရစ္ေတာ္၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀အသက္တာ -
ရဲလင္းထြန္း
Jesus Christ Our Life!

သင္ခန္းစာ (၁ဝ)

ငါသည္ခမည္းေတာ္၌ရွိသည္ကုိ၄င္း၊ သင္တုိ႔သည္ငါ၌ရွိသည္ကုိ၄င္း၊ ငါသည္သင္တုိ႔၌ရိွသည္ကုိ ၄င္း၊ ထုိ႔ေန႔၌သင္တုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ (ေယာ ၁၄း၂ဝ)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

သုံးႏွစ္ခြဲ ကာလအတြင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္စကားေျပာရန္ အတူသြားခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚရိွ သူ၏ သာသနာ ျပဳ လုပ္ငန္းတာဝန္ ၿပီးစီးေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ေသျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ခမည္းေတာ္ထံျပန္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔အား ေျပာျပခဲ့သည္။ သူတုိ႔ခ်ည္းသာ ဤကမၻာေပၚတြင္ ခ်န္ထားခဲ့မည္ဟု သခင္ေယ႐ႈ ဆုိလုိျခင္းလား? လုုံးဝမဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈက 'ငါသည္ သင္တုိ႔ကုိ မိဘမဲ့ျဖစ္ေစျခင္းငွာ စြန္႔ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္တုိ႔ဆီသုိ႔ ငါလာဦးမည္ ဟူ၍' ေျပာျပခဲ့သည္။(ေယာ၊ ၁၄း၁၈)

.
Read more: ခရစ္ေတာ္၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀အသက္တာ Jesus Christ Our...

အသစ္ေသာ ေမြးဘြားျခင္း - A New Birth (ဆရာေအာင္ႏိုင္ HCF Bible Study)


ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေယာ၊ ၃း၁-၂၁။ေယာ၊ ၁း၁ဝ-၁၃။ေယာ၊ ၈း၃၂-၄၄။

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။ '' ေယရႈက၊ ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံ ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏နိုင္ငံေတာ္ကိုမျမင္ရဟု ငါအမွန္

Read more: အသစ္ေသာ ေမြးဘြားျခင္း - A New Birth...

ဘဝျပႆနာမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္အၾကံျပဳသည့္ သမၼာက်မ္းလမ္းညႊန္မ်ား - ဆရာေအာ္နယ္ညိဳ (Rev, Dr)

ဘဝျပႆနာမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္အၾကံျပဳသည့္ သမၼာက်မ္းလမ္းညႊန္မ်ား

စကားခ်ီး

၁၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႕ သာသနာခရိးသြားေရာက္ရာတြင္ Rev Howard Hodgson က ကြ်န္ေတာ့ကို စာအုပ္တစ္အုပ္ လက္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ဖတ္ၾကည့္ရာ က်မ္းစာသင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ ဘဝျပႆနာ ေတြ႕ၾကံဳရသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ငရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္

Read more: ဘဝျပႆနာမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္အၾကံျပဳသည့္...

သင္ခန္းစာ (၂၀) မဂၤလာရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ

နိဒါန္း

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တရားေဟာပြဲႀကီးတခုတြင္ကၽြႏ္ုပ္သည္အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္တာ၀န္က်ခံရပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ စိတ္ခ်ႏိုင္မႈရွိ- မရွိေမးျမန္းရာ "ကၽြန္မ မသိႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုအတြက္ ကယ္တင္ျခင္း ရပါၿပီလို႔ေျပာရမွာ ကအေျပာႀကီး ရာလည္းက်ႏိုင္ပါသည္။

Read more: သင္ခန္းစာ (၂၀) မဂၤလာရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ

ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား - အန္ဒရူး

အန္ဒရူး   သင္ခန္းစာ (၃)

ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အလိုကို အဓိက မထားၾကေခ်။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြၾကသည္။

အာေဗလ

အာေဗလသည္ ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ၏ ပူေဇာ္ သကၠာကို ဘုရားသခင္က လက္ခံခဲ့သည္။ ေဟၿဗဲ ၁၁း၄ ၌ အာေဗလသည္ ကာဣန ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ထက္သာ၍ ျမတ္ေသာယဇ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ပူေဇာ္၏။ ထိုသို႔ေသာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္၍ မိမိေျဖာင့္မတ္သည္ဟု သက္ေသခံေတာ္မူျခင္းကို ရေလ၏။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား သူလွဴေသာ အလွဴကို ဘုရားသခင္သည္ လက္ခံေတာ္မူ ၏။ သို႔ျဖစ္၍ အာေဗလ ေသလြန္ေသာလည္း ယခုပင္ တရားေဟာေသး၏- ဟု ေရးထားသည္။ အာေဗလသည္ အစ္ကို၏ မနာလိုမႈေၾကာင့္ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ပူေဇာ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္၌ အစဥ္ ထာ၀ရ ေေနရေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္ရက်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရက်ိဳးနပ္သည္။ ေလာက၌ အသက္ တာရွည္၍ ငရဲေရာက္သည္ထက္ အသက္တိုေတာင္းေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၌ ထာ၀ရ ေနရျခင္းသည္ ႏိွဳင္းဆ၍ မရေလာက္ေအာင္ တန္ဖိုးႀကီးသည္။

.
Read more: ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား - အန္ဒရူး

Bible Gateway - အဖတ္အမ်ားဆံုးက်မ္းပိုဒ္၅ခု

1. Jeremiah 29:11 ေယရမိ ၂၉း၁၁

တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ကား၊ ငါသည္ သင္တို႔ကုိ အက်ဳိးနည္းေစျခင္းငွါ၊ ၾကံစည္ေသာ အၾကံမဟုတ္ဘဲ၊ သင္တို႔သည္ ေျမာ္လင့္ေသာ အက်ဳိးကုိ ရမည္အေၾကာင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ေစျခင္းငွါသာ၊ သင္တို႔အဘုိ႔ ၾကံစည္ေသာအၾကံတို႔ကုိ ငါသိ၏။
“For I know the

Read more: Bible Gateway - အဖတ္အမ်ားဆံုးက်မ္းပိုဒ္၅ခု