သင္တို႔၏ခေလးတို႔ကိုဘုရားသခင္၏စကားမ်ားသင္ၾကားေပးၾကပါ 31/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope   Teach Your Children God’s Word

“ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ဤသူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္ေပးပါၿပီ။…”  (ေယာ ၁၇း၁၄)

ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာကိုဘုရားသခင္၏စကားမ်ားၿဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခေလးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္တူၾကရန္၊ သူတို႔ကိုသင္ၾကားေပးသင့္သည္။

Read more: ...

သင္တို႔၏ကေလးမ်ား ဘုရားသခင္ကိုသိရွိႏိုင္ၾကရန္ကူညီပါ 30/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope:     Help Your Children Know God

“ဤေလာကထဲမွယူ၍ အကြၽႏ္ုပ္၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမကို ျပပါၿပီ။ ထိုသူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ပိုင္ေတာ္မူသျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္အားေပးေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားကို သူတို႔သည္ ေစာင့္ၾကပါ၏။”  (ေယာ

Read more: သင္တို႔၏ကေလးမ်ား...

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းကဘုရားသခင္ကိုျပံဳးေပ်ာ္ေစပါသည္။ 29/5/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:
Smiles When We Obey

ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ခိုင္းေစသမွ်အားလံုးကို အတိအက်လုပ္ေဆာင္သည္  ကမၻာဦးက်မ္း ၆ း ၃၃

ဘုရားသခင္က ေလွအၾကီးၾကီးေဆာက္ပါ ဟု သင့္ကိုေစခုိင္းလွ်င္ သင့္မွ ျပန္လွန္ေမးခြန္းအနည္းငယ္ေမးခ်င္ပါမည္၊ ကန္႔ကြက္ခ်င္လာမည္။ ျပီးေတာ့ ခဏေဘးဖယ္ထားခ်င္လာမည္။ ေနာဧက

Read more: ...

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ကိုးစားျခင္းကဘုရားသခင္ကိုျပံဳးေပ်ာ္ေစပါသည္။ 28/05/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope: 
"ေနာဧသည္ မျမင္ေသးေသာ အမႈအရာတို႔ကို ေဘာ္ျပေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံရျပီးမွ၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေၾကာက္ရြံေသာစိတ္ရွိ၍၊ မိမိအိမ္သူ၊အိမ္သား တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္း ငွါ သေဘၤာကို တည္ေလ၏" ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ၁၁ း ၇

တစ္ေန႔ ဘုရားသခင္က ေနာဧကို စကားေျပာေသာျမင္ကြင္း

Read more: ...

ေနာက္တဆင့္ ဘာလုပ္ရမွန္းေသခ်ာမသိေပမယ့္ ဘုရားကိုေတာ့ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ပါ 27/5/2011


လွမင္းသူ  Daily Hope:
Uncertain of the Next Step, but Certain of God

ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ေျပာင္းလဲ၍သူငယ္ကဲ့သို႔မျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မေရာက္ရၾက၊
မႆဲ ၁၈း၃


Read more: ေနာက္တဆင့္ ဘာလုပ္ရမွန္းေသခ်ာမသိေပမယ့္...

ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ 26/5/2011


မီမီခ်ိဳ  Daily Hope:
Faith is Something We Do

ညီအစ္ကိုႏွမတို႔သည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိ၍၊ ေန႔တိုင္းစာရေသာအစာမရွိေသာအခါ၊ သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္ ေသာသူက၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားၾကေလာ့။ ေႏြးၾကေလာ့။ ဝၾကေလာ့ဟု ေျပာလ်က္၊ သူတို႔ကိုယ္ ႏွင့္ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ကိုမေပး ဘဲေနလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္း။ ရွင္ယာကုပ္

Read more: ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာ...

သို႔ေသာ္ ထိုအရာသည္ ေျမြ၏ အမွား ျဖစ္သည္ 25/5/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:
But It Was the Snake’s Fault

ဘုရားသခင္ကလည္း သင္၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိသည္ကို သင့္အား အဘယ္သူေျပာသနည္း။ မစားရဟု ငါပညတ္ေသာ အပင္၏ အသီးကို စားၿပီေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ လူကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္၌ အပ္ေပး ေတာ္မူေသာမိန္းမသည္ ထိုအပင္၏ အသီးကို ေပး၍ ကြၽန္ေတာ္ စားမိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ထာဝရအရွင္

Read more: သို႔ေသာ္ ထိုအရာသည္ ေျမြ၏ အမွား ျဖစ္သည္ 25/5/2011

သင္၏ကေလးမ်ားႏွင့္စကားေၿပာၾကပါ 24/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ     Daily Hope    Talk to Your Kids

“ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကို ႏွလုံးသြင္းရမည္။ ထုိစကားကို သင္၏ သားသမီးတုိ႔အား ႀကိဳးစား၍သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထုိင္လ်က္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီး၌သြားသည္ျဖစ္ေစ။ အိပ္လ်က္္၊ ထလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိစကားကိုေျပာရမည္။”  (တရား ၆း၆-၇)

Read more: သင္၏ကေလးမ်ားႏွင့္စကားေၿပာၾကပါ 24/5/2011

သင္၏ကေလးမ်ားေကာင္းသည့္အရာမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုရေအာင္ဖမ္းပါ 23/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope    Catch Your Children Doing Good Things

“မတရားေသာ သူ၏ စကားသည္ သူ႔အသက္ကို သတ္ျခင္းငွာ ေစာင္းေျမာင္းတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ႏႈတ္မူကား၊ သူတပါးတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္တတ္၏။”(သု ၁၂း၆)

Read more: ...

ဘုရားရွင္အလိုေတာ္အတိုင္း နာခံလိုက္ေလွ်ာက္လိုျခင္း 22/5/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:
Developing the Desire to Do God’s Will

ေသာမကလည္း၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔မသိသည္ျဖစ္၍၊ လမ္းခရီးကိုအဘယ္သို႔ သိႏုိင္ပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္လွ်င္။ ေယာဟန္ ၁၅း၄

သင္သည္ ေယရႈကို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သတိထားမိပါသလား? 

Read more: ဘုရားရွင္အလိုေတာ္အတိုင္း...

မိမိကိုအပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ 20/5/2011


လွမင္းသူ

ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသူတို႔ကိုေစလႊတ္ပါ၏။
ရွင္ေယာဟန္ ၁၇း၁၈


သူမ်ားနဲ႔မတူ တမူထူးျခားတဲ့ မိမိရဲ့သီးသန္႔ ကိုယ္ပိုင္ ဘ၀အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြကို  ဒီေလာကၾကီးမွာ ေ၀ငွႏိုင္ေအာင္

Read more: မိမိကိုအပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္...

ဆုေတာင္း...ဆူးေစာင္ရန္း ျဖင့္ကာကြယ္ျခင္း 21/5/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope,
Prayer: The Hedge of Protection

သို႔ျဖစ္၍
ဆူးေစာင္ရန္း ႏွင့္ ကာထားမည္၊ ထြက္စရာမရွိေစျခင္းငွါ သူ႔ပတ္လည္၌ ေက်ာက္ရိုးတို႔လည္း တည္မည္။  သူသည္ ရည္းစားတို႔ကို လိုက္ေသာ္လည္း မရွိ။ ရွာေသာ္လည္း မေတြ႔ပဲ ေနရေသာအခါ ေက်ာက္ေဆာင္ထဲသို႔ ငါျပန္သြားမည္။ ယခုေနရာထက္ ယခင္ေနရာ သာ၍ ေကာင္းသည္

Read more: ဆုေတာင္း...ဆူးေစာင္ရန္း ျဖင့္ကာကြယ္ျခင္း...