သင္ကိုခ်ီးမြမ္းၾသဘာ ေပးၾကေသာအခါ၊ ဘုရားရွင္ကိုေမွ်ာ္လင့္ပါ 12/6/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:
When You Are Applauded, Choose to Hope

“All that’s left now is the shouting – God’s applause!” 2 Timothy 4:8 (MSG)
ၾသဘာေပးခံရေသာဘ၀တြင္ သင္ေနထိုင္ရပါက၊ ထိုေနရာတြင္ သင္ၾကာၾကာခံမည္မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာတြင္ေရးထားသည္မွာ "18 ထိုသူသည္ အသက္ရွင္

Read more: သင္ကိုခ်ီးမြမ္းၾသဘာ ေပးၾကေသာအခါ၊...

ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ 11/6/2011။


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope:  When You Are Rejected, Choose to Forgive

တစ္ေယာက္၌အျပစ္တင္စရာ အခြင့္ရွိလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကို လႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ထိုနည္းထူျပဳၾကေလာ့  ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ ၃ း ၁၃

အထူးသျဖင့္ မိမိခ်စ္ေသာသူ၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကို

Read more: ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္...

ဂရုမစိုက္ဘူး၊ အေရးတယူမရွိဘူး လို႔ ခံစားေနရရင္ 10/6/2011


လွမင္းသူ  Daily Hope:
When You Are Neglected, Choose to Encourage

စိတ္ငယ္ေသာ သူတို႔ကို အားေပးၾကေလာ့။ အားနည္းေသာသူတို႔ကို ေထာက္မၾကေလာ့။ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔အား ရွည္ေသာ စိတ္ရွိေစၾကေလာ့။ သက္သာေလာနိၾသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္
Read more: ဂရုမစိုက္ဘူး၊ အေရးတယူမရွိဘူး လို႔ ခံစားေနရရင္...

ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ခံရပါက ဆုေတာင္းရန္ေရြးခ်ယ္ပါ။ 9/6/2011


မီမီခ်ိဳ  Daily Hope

သင္တို႔ကို ေႏွာင့္ရွက္ေသာသူတို႔အဘို႔ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းၾကေလာ့။ (လုကာ ၆း၂၈)

ေစာ္ကားခံရသည့္အခါ ရွင္မႆဲ၅တြင္ သခင္ေယရႈေျပာခဲ့ေသာ ကၽြနု္ပ္တို႔အား ေခါင္းကုတ္ေစသည့္ အရာတစ္ခုမွာ “သင္၏ ပါးတဘက္ကို သူတပါးပုတ္လွ်င္၊ ပါးတဘက္ကိုလွည့္၍ေပးဦးေလာ့။” မႆဲ

Read more: ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ခံရပါက ဆုေတာင္းရန္ေရြးခ်ယ္ပါ။...

ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရပါက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိရန္ေရြးခ်ယ္ပါ။ 8/6/2011


မီမီခ်ိဳ  Daily Hope:

ျဖည္းညွင္းေသာစကားသည္ စိတ္ကိုေျဖတက္၏။ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားမူကား၊ အမ်က္ကိုႏိႈးေဆာ္ တက္၏။ (သုတၱံ၁၅း၁)

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔စြာ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးေသာ

Read more: ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရပါက...

တကယ္ရွိေသာတန္ခိုး၏မူရင္းေနရာ 7/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope        The Source of Real Power

“စိတ္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ သူတို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ျပည္ေတာ္ ကိုအေမြခံရၾကလတံ့။” (မ ၅း၅)

Read more: တကယ္ရွိေသာတန္ခိုး၏မူရင္းေနရာ 7/6/2011

သခင္ေယရႈ၏ကိုယ္ခႏၶာ သင့္ကိုအလိုရွိသည္ 6/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope:   The Body of Christ Needs You

“သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္ၾက၏။ အသီးသီး အဂၤါေတာ္ျဖစ္ၾက၏။” ( ၁ေကာ ၁၂း၂၇)

ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း မိသားစုႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿခင္းသည္ အၿခားယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔တာ၀န္ ေက်ၿပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ က်မ္းစာက  “သင္တို႔သည္

Read more: သခင္ေယရႈ၏ကိုယ္ခႏၶာ သင့္ကိုအလိုရွိသည္ 6/6/2011

ဘုရားရွင္ သင့္ကိုဖန္ဆင္းျခင္းသည္ အျခားလူကိုကူညီရန္ျဖစ္သည္။ 05/06/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope: God Created You to Help Others

သင့္ကိုဘုရားရွင္ပိုင္ပါသည္။ .. သင္သည္ဘုရားရွင္အတြက္အေစခံရန္ အသံုးက်သူျဖစ္ဖို႔ အလိုရွိသည္။ ေရာမ ၇ း ၄ TEV
သင္အလုပ္အကိုင္၊ ဘ၀ခရီးစဥ္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္ကို ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ့ အျပည့္အ၀ အေစခံျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။

Read more: ဘုရားရွင္ သင့္ကိုဖန္ဆင္းျခင္းသည္...

အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္၀ိညာဥ္ေရးရာရင့္က်က္မႈရွိပါ။ 04/06/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္   Daily Hope: Spiritual Maturity is for Ministry


လူသားသည္ သူ႔တပါးကို ေစစာျခင္းငွါမလာ၊ သူ႔တပါးကို အေစခံျခင္းငွါ၄င္း၊ မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကို ေရြးျခင္းငွါ၄င္း ၾကြလာသည္ျဖစ္၍၊ ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၂၀ း ၂၈

ဘုရားသခင္အား အေစခံရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား အမိန္႔ေပးျခင္း ခံရပါသည္။ အရွင္က

Read more: အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္၀ိညာဥ္ေရးရာရင့္က်က္မႈရွိပါ။...

ေခတ္ေတြေျပာင္းကုန္ျပီ 03/06/2011


လွမင္းသူ   Daily Hope
အေၾကာင္းမူကား၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး၌ သက္ေသတရားကို စီရင္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ပညတ္တရားကို ထားေတာ္မူ၏။
သေဘာ မေျဖာင့္၊ ဘုရားသခင္၌ စိတ္ဝိညာဥ္အၿမဲ မဆည္းကပ္ေသာအမ်ိဳး၊ ျငင္းဆန္၍ ပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ိဳးတည္းဟူေသာ ဘိုးေဘးတို႔ကဲ့သုိ႔ သားေျမးတို႔သည္မျဖစ္၊ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္တုိ႔ကိုမေမ့၊
Read more: ေခတ္ေတြေျပာင္းကုန္ျပီ 03/06/2011

သင့္ သားသမီးမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးးမ်ားကို ကာကြယ္ပါ။ 02/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Thursday June 02 2011
Posted by Rick Warren

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤေလာက၌ ဤသူ တို႔ႏွင့္တကြ ရွိစဥ္ကာလ၊ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၏နာမ၌ တည္ေစပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ေစာင့္မပါၿပီ။ (ေယာဟန္ ၁၇းး၁၂)

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားကို

Read more: သင့္ သားသမီးမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးးမ်ားကို ကာကြယ္ပါ။...

သင္၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းပါ။ 01/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Wednesday June 01 2011

Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

သူတို႔အဘို႔ အလိုငွါ အကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါ၏။ ေလာကီသားတို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူတို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းပါ၏။ (ေယာဟန္ ၁၇း၉)

Read more: သင္၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းပါ။...