ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ by Daily Hope

ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ သေဘာထားၾကီးေသာ စိတ္ဓါတ္ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္။“မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲျခင္းငွါ ထြက္သြား၏။ အေစ့ကို ႀကဲသည္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ လမ္း၌က်သျဖင့္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကိုခံရ၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေကာက္စားၾက၏။” (လု ၈း၅)

လုကာ ၈ တြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္က ေၿမဆီလႊာ ၄ လႊာ၏ ပံုပမာ (ဥပမာ) ကို အသံုးၿပဳ၍ ဘုရားသခင္၏ စကားေၿပာသံ ကိုၾကားရန္ ေသာ့အေနၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေပးသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္အခ်ိန္က လယ္သမားမ်ားမွာ လယ္ထြန္စက္၊ အေစ႔စိုက္စက္ တို႔မရွိၾကေသးပါ။  မ်ိဳးေစ႔ၾကဲရန္၊ မ်ိဳးေစ႔အိတ္ ကိုယူ၍  အၿပင္မွာ အေစ႔မ်ားကိုၾကဲ ရသည္။   အေစ႔မ်ားသည္ မတူညီေသာေၿမဆီလႊာ မ်ားေပၚသို႔ က်ကုန္ၾကသည္။ အေစ႔ မ်ားသည္စတင္၍အပင္ေပါက္သည္ ၾကီးထြားလာသည္၊ အသီးသီးလာသည္၊ က်ေရာက္ခဲ့ရေသာ ေၿမဆီလႊာ ေပၚမွာ မူတည္ၾကေလသည္။

ဤပုံပမာ (ဥပမာ)တြင္ လယ္သမားသည္ ဘုရားသခင္ကို  ကိုယ္စားၿပဳသည္။ မ်ိဳးေစ.သည္ ဘုရားသခင္၏တရားစကားကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။  ေၿမဆီလႊာသည္ မတူညီေသာ အမ်ိဳးအစား (၄)မ်ိဳး၏ တုန္႔ၿပန္မႈ၊ ဘုရားသခင္ၾကိဳးစာ၍စကားေၿပာ သည့္အခါသင္ရမည္၊ ကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။

ဘုရားသခင္ စကားေၿပာသည္ကို သင္ၾကားလိုပါက၊  သေဘာထားၾကီးေသာ စိတ္ဓါတ္ပ်ိဳးေထာင္ရမည္။ သင္သည္ လိုလိုလားလား၊ အဆင္သင့္ၿဖစ္ေသာ၊ စိတ္ထက္သန္စြာ နားေထာင္လွ်င္ သူဘာေၿပာသည္ကိုဖမ္းယူႏိုင္မည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ေၿပာေသာ မာေသာ ေၿမဆီလႊာ (လူသြားလမ္း) ရွင္လုကာ ၈ တြင္ပါသည္၊ ဘုရားသခင္၏စကားၾကားၿခင္း ကို လူတစ္ဦး၏ ခံႏိုင္ရည္အေၾကာင္းေၿပာသည္။   သေဘာထားက်ဥ္းေၿမာင္းၿပီး၊ စိတ္ႏွလံုးမာေက်ာေသာ၊ လူသြားလမ္း က်ဥ္းလိုလူ သင္သိတဲ့သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရွိပါသလား။?  သင္ဘုရားသခင္အေၾကာင္းဘာဘဲေၿပာေၿပာ၊ ထည့္သြင္းမစဥ္း စားဘဲ သူတို႔နားမေထာင္ၾကပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ၾကိဳတင္၍ သူတို႔စိတ္ကူးအတိုင္းလုပ္ထားၾကေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တခါတေလ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ေၿပာရန္အခြင့္မေပးၾကပါ။  ကိုယ္စိတ္ကူးႏွင့္ကိုယ္၊  စိတ္ႏွလံုးကမာေၾကာၿပီး၊ နားေထာင္ၿခင္စိတ္မရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္မာၿပီး၊ အၿမင္က်ဥ္းေၿမာင္းၾကသည္။

ဘယ္အရာက အၿမင္က်ဥ္းေၿမာင္းေစသနည္း။?   စိတ္ကိုပိတ္စို႔ေစသည္အေၾကာင္း သံုးခုရွိပါသည္။

၁။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားၿခင္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘုရားသခင္မလိုဘူးဟု ဆံုးၿဖတ္ၾကသည္။  အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႔ ကိုကိုယ္ဖါသာ ေၿဖရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုမေတာင္းၾကပါ၊ မိမိတို႔ၿပႆနာ မိမိတို႔ တာ၀န္ယူႏိူင္တယ္ဟု ဂုဏ္ယူၿခင္းေၾကာင့္။

၂။  ေၾကာက္ရြံ႕ၿခင္း။ ဘုရားသခင္တခုခုေၿပာမွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေၾကာက္ေနသည္။ အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ၿခင္တာ တစ္ခုခုကိုလုပ္ခိုင္းမယ္ဆိုရင္?

၃။   ခါး ခါး သီး သီး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စိတ္ထိခိုက္ နာက်ဥ္းမႈၿဖစ္ေစၿပီး ၊ထိန္းထားမည္။ ခြင့္လႊတ္ရန္ မေရြးခ်ယ္လွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ မာေက်ာရင့္က်က္လာမည္။   ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ၿခင္း၊ ဘုရားသခင္၏စကား၊ ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အသံတို႔ကို ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ အတိုက္အခံၿဖစ္လာသည္။

မာေက်ာေသာႏွလံုးသားကို ဘယ္လို ေၿဖေဖ်ာက္မႈေပးရမည္နည္း?     “ထုိေၾကာင့္၊ ခပ္သိမ္းေသာညစ္ညဴးၿခင္း၊ မနာလိုေသာစိတ္လြန္က်ဴးျခင္းကို ပယ္ရွား၍၊ သင္တို႔စိတ္ဝိညာဥ္ ကုိကယ္တင္ႏိုင္ေသာ၊ အထဲ၌စိုက္ပ်ဳိးေသာ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာစိတ္ႏွင့္ ခံယူၾကေလာ့။”    (ယာကုပ္  ၁း၂၁)   အမိုက္သရိုက္မ်ားကို ၿပစ္ပယ္ လိုက္ပါ၊ တီဗြီ၊ ရုပ္ရွင္။ စာအုပ္၊ မဂၢဇင္း၊ ကစားနည္းမ်ား၊ ႏွင့္ ကြန္ၿပဴတာ (website) ၊ မ်ားကို မေမြ႔ေလ်ာ္သင့္ပါ။ နိမ္႔ခ်၍ ဘုရားသခင္၏ စကားမ်ားကို လိုလားစြာလက္သင့္ခံပါ။

စကားစု၏ေသာ့ခ်က္သည္ “နိမ္႔ခ်စြာ လက္ခံပါ”   ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းပါ၊ “ အိုထာ၀ရဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က်ိဳးစား၍ အေကာင္အထည္ေဖၚပါသည္၊ အလုပ္မၿဖစ္ပါ၊ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏စကားကို နားေထာင္ပါမည္။”  ဒါဟာ ပထမေၿခလွမ္းၿဖစ္ပါသည္။

စံ၀င္းခ်ိဳ

 

 

ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ သင္သည္အခ်ိန္ယူ၍နားေထာင္ရမည္

“အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေက်ာက္ေပၚ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္ေသာအခါ ေျမၾသဇာမရွိ ေသာေၾကာင့္ ညွိဳးႏြမ္းပ်က္စီး ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။”  ( လု ၈း၆)

သင္သည္ ဘုရားသခင္အတြက္ အခ်ိန္မယူလွ်င္ ဘုရားသခင္၏အသံၾကားမည္မဟုတ္ပါ၊  သင္သည္အရွိန္ေလ်ာ့ခ်ၿခင္း၊ႏွင့္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္မွ ဘုရားသခင္အသံကိုၾကားမည္။ အကယ္၍ သင္ဟာ အေလာတၾကီး လုပ္မိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ အသံၾကား မည္မဟုတ္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေလယာဥ္ၿဖင့္ခရီးသြားလွ်င္၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္လြဲသြားသည္။ ရထားၿဖင္သြားလွ်င္ အနညး္ ငယ္ ေတြ႕ရသည္။  ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္သြားလွ်င္ အနည္းငယ္ပိုေတြ႕လာသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းလမ္းေလ်ာက္သြားလွ်င္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။  အသက္တာတြင္ လ်င္ၿမန္စြာသြားပါက ပိုမိုမ်ားၿပား ေသာအေရ အတြက္ကို လြဲသြားႏိုင္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕၏အသက္တာတြင္ အလ်င္စလိုလႈပ္ရွားၿပီးေနၾကသၿဖင့္ ဘုရားသခင္ကို အခ်ိန္ပို မိနစ္အနည္းငယ္ သာ ေပးႏိုင္ၾကသည္။  ဘုရားသခင္သည္ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အင္မတန္တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္ကိုသာရသည္။  ကၽြန္ေတာ္က “ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုေၿပာပါ ၿမန္ၿမန္ေၿပာပါ။”   ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အခ်ိန္ကို ၿခိဳးၿခံေခ်ြတာလွ်င္ အသက္တာတြင္ ပို၍ပို၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကင္းကြာလာၿခင္းကိုဦးေဆာင္ေနသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အနီးသို႔မေရာက္ေတာ့ပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီအတြက္အခ်ိန္ မေပးေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕တာ လံုေလာက္ ေသာ အခ်ိန္ကိုလံုး၀အသံုးမၿပဳၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ အခ်ိန္အမွန္တကယ္ လိုအပ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ကင္းကြာလာၿခင္းကိုဦးေဆာင္ေနသည့္ လူေနမႈဘ၀ပံုစံက ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ထာ၀စဥ္အလွ်င္အၿမန္ လႈပ္ရွားေနေသာေၾကာင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏  ပံုဥပမာ တြင္ပါေသာ အေပၚယံမွ်သာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ေၿမဆီလႊာကို ကိုယ္စားၿပဳေနၾကသည္။

အမ်ားေသာ ဣသေရလႏိုင္ငံ တြင္ ပါးလႊာေသာေပၚယံေၿမဆီလႊာေအာက္မွအမာခံထုန္းေက်ာက္ ေက်ာက္လႊာရွိသည္။ ေၿမဆီလႊာသည္ သိတ္မနက္ပါ၊  သခင္ခရစ္ေတာ္က  ဤေၿမေပၚသို႔မ်ိဳးေစ႔က်လွ်င္၊ စတင္၍အပင္ေပါက္သည္၊ မၾကာမွီမွာ ဘဲ ေၿခာက္ေသြ႕ညိဳးႏြမ္း၍ေသသည္၊ ေရေငြ႕ႏွင့္အစိုဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ႏွင့္ အၿမစ္သည္ေအာက္သို႔ဆက္၍ မဆင္းႏိုင္ေကာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္က ဤတိမ္ေသာေၿမဆီလႊာသည္ မေလးနက္ေသာခံစားမႈကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။  ဤစိတ္ဓာတ္ရွိေသာသူ သည္၊ ဘုရားသခင္၏စကားကိုနားေထာင္သည္၊ စိတ္ခံစားမႈရသည္၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႔သည္ ဒီအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဘာမွ မၿပဳလုပ္ၾကပါ။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္က  ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္းၿပီးဒါနဲ့  လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ဆိုတာေတာင္မမွတ္ေတာ့ပါ သူတို႕သည္  ေဟာေသာတရားေဒသနာသည္အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း သူတို႔အတြက္အက်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ေၿပာၾကသည္။  ဒါေပမဲ့ လေပါင္းၾကာေသာလည္း သူတို႔၏အသက္တာေၿပာင္းလဲေၾကာင္းဘာမွမၿပၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႕သည္ တရားေဒသနာကို နားလည္သေဘာမေပါက္ၾကေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာကို ဘယ္လိုသေဘာေပါက္နားလည္သလည္း။ ?  သင္ဘယ္လို မေလးနက္ေသာသူမွ နက္ရႈိင္းေသာသူ ၿဖစ္လာရန္မည္နည္း၊  ယံုၾကည္မႈရွိရမည္၊  စီးပြါေရးက်ဆံုးမႈ (သို႔မဟုတ္)  ကိုယ္စိတ္မက်မ္းၿခင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္အကိုင္ဆံုးရႈံးၿခင္း၊ (သို႔မဟုတ္)  အိမ္ေထာင္ေရးၿပႆနာ မ်ား တိုက္ခိုက္သည္။?

သင္အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္လိုသည္။

၁၊  ေန႔စဥ္ ေအးေဆးေသာအခ်ိန္ ။ သင္သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕၍ က်မ္းစာဖတ္ရန္၊ ဆုေတာင္း၍ ဂ်ာနယ္ တြင္ သင္ၾကားထားေသာအရာမ်ားေရးထားပါရန္။

၂။  အပတ္စဥ္အဖြဲ႔ငယ္။ သင္သည္အၿခား ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ရန္အခ်ိန္လိုသည္၊။ သင္ႏွင့္နီးစပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ၿပီး၊ သူတို႔၏အၿမင္ရႈေထာင့္မ်ားကိုတင္ၿပနိုင္သည္။ သူတို႕သည္ အားေပးတိုက္တြန္းၿခင္းႏွင့္ နားလည္ေအာင္တာ၀န္ယူ မည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေၿခအေန တိုးတက္ နက္နဲလာရန္လိုအပ္ေပသည္။

စံ၀င္းခ်ိဳ

ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္တဲ့ ဆူးပင္ သံုးမ်ိဳး

 

အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့ တို႔သည္ ဆူးပင္တို႔တြင္က်သျဖင့္ ဆူးပင္ တို႔သည္ အတူေပါက္၍ ညွင္းဆဲၾက၏။
ရွင္လုကာ ၈း၇

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားစကားကို သတိမထားမိပဲ တသြားတည္းသြား၊ တစားတည္းစားျပီး အခ်ိန္ကုန္ေနမယ္ဆိုရင္ အလုပ္ရွဳပ္ျခင္း ဆိုတဲ့ အတားအဆီးၾကီးကို ေတြ႔ၾကံဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ေတြးပူေနတာေတြ၊ ေတြးေၾကာက္ေနတာေတြ၊စဥ္းစားေနတာေတြ၊ အစီအစဥ္ဆြဲေနတာေတြ နဲ႔သာ ျပည့္ႏွက္ေနရင္ ဘုရားသခင္ရဲ့ စကားသံကို သတိထားမိ၊ၾကားမိၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တီဗြီကို တခ်ိန္လံုးၾကည့္ေနရင္၊ ေရဒီယို တခ်ိန္လံုး နားေထာင္ေနရင္လဲပဲ အတူတူပါပဲ။ ဘုရားရဲ့ အသံကို မၾကားႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဖုန္းနဲ႔ နား မခြာပဲ အျမဲတမ္း ဖုန္းေျပာေနရင္လဲ ဘုရားက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေခၚတဲ့အခါမွာ လိုင္းမအားလို႔ ေခၚလို႔မရပါဘူး။

ရွင္လုကာ အခန္းၾကီး ၈ မွာ သခင္ ခရစ္ေတာ္  ေျပာတဲ့ ဆူးပင္ေတြဆိုတာ့ ဒီလိုအာရုံမ်ားေနမွဳေတြကို ညႊန္းဆို ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေခါင္းစဥ္က်မ္းပိုဒ္ေလးက ”ဆူးပင္ တို႔သည္ အတူေပါက္၍ ညွင္းဆဲၾက၏။” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆူးပင္ေတြရဲ့ ညွင္းဆဲျခင္းခံရတာဟာ ေျမဆီၾသဇာ မေကာင္းလို႔ အပင္ မေပါက္ႏိုင္တဲ့ မ်ိဳးေစ့ေတြထက္ အနည္းငယ္ေတာ့ သာပါတယ္။ သူကေတာ့ အပင္ေပါက္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆူးပင္ေတြက အျပိဳင္အဆိုင္ ပိတ္ဆို႔ ေႏွာက္ယွက္တားဆီးေနတာေၾကာင့္ အသီးကိုေတာ့ မသီးႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ စကားကို ၾကားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘ၀ကို ေလွ်ာက္လွမ္းရင္းနဲ႔ ပူပင္မွဳေတြ၊ ေငြေၾကးဓနပိုင္ဆိုင္လိုမွဳေတြ၊ ကာမဂုဏ္ေပ်ာ္ပါးလိုမွဳေတြနဲ႔သာ မြန္းၾကပ္္လာတဲ့အတြက္ ၀ိညာဥ္ရင့္က်က္မွဳကို ရသင့္သေလာက္ မရပဲ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားစကားကို သတိမျပဳႏိုင္ပဲ သြားလာေသာက္စားေပ်ာ္ပါးေနမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ အလုပ္ရွဳပ္ျခင္းဆိုတဲ့ အတားအဆီးၾကီးက ရွိဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ျခင္းနဲ႔ အက်ိဳးရလာဒ္ရွိမွဳ ဆိုတာကို ခြဲခြဲျခားျခား မသိၾကပါဘူး။ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ရင္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားမ်ားရမယ္လို႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုထင္ျပီး လုပ္ျပီးရင္းလုပ္ေန၊သြားျပီးရင္းသြားေန၊ စားျပီးရင္း စားေန တာေတြသာရွိျပီး ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ေတာ့ ၾကီးထြားျပီးရင္း ၾကီးထြားရင္း မရွိဘူးဆိုရင္ အလုပ္ရွဳပ္တာသာ အဖတ္တင္ပါတယ္။ အက်ိဳးရလာဒ္အားျဖင့္ေတာ့ ဘာမွရၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ စိတ္ဟာ မအားမလပ္ႏိုင္ပဲ အာရုံေတြမ်ားေနျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ထဲမွာ ဆူးပင္ေတြ ေပါက္ေနတာလို႔ ခရစ္ေတာ္က ဆိုပါတယ္။ ဘုရားရဲ့ စကားကို မၾကားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္တဲ့ ဆူးပင္ သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

၁။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း
- ဂရိလိုေတာ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းကို merinma လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အဖက္ဖက္ကေန ဆြဲေနျခင္းပါ။ အဖက္ဖက္ကေန ဆြဲေနေတာ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရေတာ့ တာေပါ့။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနျပီဆိုရင္ ဘုရားစကားကို မၾကားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
၂။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ဖူလံုလိုျခင္း - စား၀တ္ေနေရး ျပည္စံု လုံေလာက္ဖို႔၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ေပးဆပ္ႏိုင္ဖို႔၊ အေၾကြးမတင္ဖို႔အတြက္ ရုန္းကန္လွဳပ္ရွား အလုပ္မ်ားေနရင္လည္း ဘုရားစကားကို မၾကားႏိုင္ၾကပါဘူး။
၃။ အလြန္အမင္း ေပ်ာ္ပါးလိုျခင္း - ဘုရားဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳဟာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ေနာက္သာ အလြန္အမင္း လိုက္ေနလို႔ရွိရင္ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြထဲမွာပဲ နစ္ျမဳပ္ေနျပီး ဘုရားေနာက္ကို လိုက္ဖို႔ေတာ့ အခ်ိန္မရွိပဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဆူးပင္ေတြဟာ အထူးတလည္ ဘာမွ မလုပ္လည္းပဲ သူ႔ဖာသာ ၾကီးထြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဆူးပင္ေတြ ရွိေနျခင္းဟာ ဂရုမစိုက္ပဲ လ်စ္လ်ဴရွဳ ထားတဲ့ လကၡဏာ တရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔ အခ်ိန္ေပးဖို႔ကို လ်စ္လ်ဴရွဳထားရင္ေတာ့ ဒီဆူးပင္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာ ေနရာယူ ၾကီးထြားစ ျပဳလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆူးပင္ေတြရဲ့ ေလာင္းရိပ္ေအာက္ မေရာက္ခ်င္ရင္ေတာ့၊ စိတ္ထဲမွာ အျမဲတမ္းေနရာယူေနတဲ့ အထက္ကဆိုခဲ့တဲ့ အာရုံေထြျပားမွဳေတြကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓမၼရာဇင္၀င္ တတိယစာေစာင္ ၁၉-၁၂ မွာ ”ဘုရားသခင္သည္ ဧလိယကို စကားေျပာရာ၌ ေလလွဳပ္ျခင္းထဲတြင္၊ ေျမၾကီးလွဳပ္ျခင္းထဲတြင္၊ မီးထဲတြင္ ရွိေတာ္မမူ။ ဧလိယအား တိုးညွင္းစြာ ေျပာေတာ္မူ၏” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘုရားသခင္ တိုးညွင္းစြာ ေျပာတဲ့ စကားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကားခ်င္ရင္ ျငိမ္သက္စြာေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
နာမေတာ္ျမတ္၌
လွမင္းသူ

 


ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့ အသံေတာ္ကို ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိတ္ေဆြကို ဒီဇိုင္းဆြဲ ဖန္တီးထားပါတယ္။

ဘုရားသခင္သည္ တႀကိမ္မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏၊၊ လူမရိပ္မိလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ေအာင္ မိန္ျမြက္ ေတာ္မူ၏၊၊ ေယာဘ ၃၃း၁၄

ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့ အသံေတာ္ကို ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိတ္ေဆြကို ဒီဇိုင္းဆြဲ ဖန္တီးထားပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ လမ္းျပမွဳကို ခံယူႏိုင္ဖို႔ " လက္ခံႏိုင္တဲ့ကရိယာ" တခု မိတ္ေဆြဆီမွာ ရွိပါတယ္။

ဘုရားကဘယ္လို လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို သံုးပါသလဲ။ အဓိကသံုးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ဘုရားက က်မ္းစာကေန စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ က်မ္းစာကို ေန႔တိုင္း ဖတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္ကို ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ဘုရားကို ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသတဲ့ က်မ္းစာသင္ ဆရာမ်ားကေနတဆင့္လည္း ဘုရားက စကားေျပာတတ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ က်မ္းစာသင္တန္း တခုခုမွာ ျဖစ္ျဖစ္ သင္ၾကားတဲ့ ဆရာက ကိုယ့္ကို တိုက္ရိုက္ ေျပာေနတယ္လို႔ ခံစားမိဘူးပါသလား။ အဲဒီအခ်ိန္ေလးမွာ ဘုရားက ကိုယ့္ကို တိုက္ရိုက္စကား ေျပာေနပါတယ္။

အျခားေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားကေန တဆင့္လည္း ဘုရားက စကားေျပာတတ္ပါေသးတယ္။ မိတ္ေဆြရဲ့ အထဲကေနေတာင္မွ သူေျပာတတ္ပါေသးတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ အျမဲသြားလာတတ္ျပီး၊ သူရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အျမဲ ေလ့လာေနမယ္ဆိုရင္၊ တခါတရံမွာ ဘုရားက  မိတ္ေဆြကို သံုးျပီး အျခားသူေတြကို သူေျပာခ်င္ေစခ်င္တဲ့အရာေတြကို ေျပာခိုင္းပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနအေတြ႔အၾကံဳမ်ားနဲ႔ နာက်င္ဆင္းရဲမွဳေတြကေနတဆင့္လည္း ဘုရားသခင္ စကားေျပာတတ္ပါေသးတယ္။ ဘုရားဟာ တခ်ိန္လံုး စကားေျပာေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က နားေထာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘုရားစကားကိုသာ နားေထာင္ပါ။ သူက မိတ္ေဆြကို လမ္းမွန္ဆီကို ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မယ္။

နာမေတာ္ျမတ္၌  လွမင္းသူ

 

ဘုရားသခင္၏ အသံၾကားရန္ သင္ကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ 12/3

ရွင္လုကာ ၈ း ၁၅

ဘုရားသခင္သည္ သူခိုင္းသည့္ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားသူမ်ားကို စကားေျပာပါသည္။ ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ္ ဘာလုပ္ရမည္ကို ေျပာၾကားျပီးလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္မည္ဟု ေျပာသူမ်ားကို စကားမေျပာပါ။ သင္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ တတ္ေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ စကားသံကို ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ရယူ လိုခ်င္ေသာ စိတ္ႏွလံုးသည္ ေကာင္းေသာေျမျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းပိုဒ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ရပါသည္။

"ဘုရားသခင္  ကြ်ႏ္ုပ္ ကိုယ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ေစ သမွ်ကို လုပ္ေဆာင္ပါလွ်င္ မည္မွ် ေၾကာက္ရြံ႔ ့စရာ ျဖစ္ပါေစ။ သာမန္အရာ မဟုတ္ပါေစ၊  ခက္ခဲပါေစ၊  ကြ်ႏ္ုပ္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္၊ ကြ်ႏိုပ္သည္ အသီးသီးသည့္ တိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္"  ထိုကဲ့သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္ ေျပာပါမည္။

ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အသီး ဘယ္လို သီးႏိုင္မည္နည္း၊ လုကာ ၈ း ၁၄ တြင္ ၾကံ့ၾကံ့ခံ ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤထက္မက ရွင္လုကာ ၈ း ၁၅ တြင္လည္း ေယရႈက ေကာာင္းေသာေျမ၌ ရွိေသာသူကား ေျမာင့္မတ္ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ တရားစကားကို ၾကားလွ်င္ စြဲလမ္းေသာသကာ ျဖင့္ ျမဲျမံစြာ အသီးသီးေသာ သူကို ဆိုလိုသတည္း။

အသီးသီး ဖို႔ရန္ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးေသာ နည္းလမ္းတစ္နည္းသာ ရွိပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သင္ၾကားေပးပါ။ ထိုသို႔ သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ ၾကီးထြားျခင္း၏ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ သင္ၾကားခံရသမွ်ကို သင္ၾကားျပီးျပီးခ်င္း သူ႔တစ္ပါးအား တဆင့္ကမ္းကာ သင္ၾကားေပးသူသည္ အၾကီးထြား အျမန္ဆံုးသူ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ၾကားနာရံု မဟုတ္ပဲ သင္ကုိယ္တိုင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာာင္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ သူ႔တပါးႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ ႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

ဇင္ဇင္ႏိုင္

(ရစ္(ခ္) ၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွ  ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။)

ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ၁၀၀ (Rick Warren)
dailyhope.100.pdfYWAM စတင္ခဲ့သူ Loren Cunningham ၏ ဘုရားစကားၾကားျခင္း
တစ္ခါတစ္ရံ အသံျဖင့္ေျပာမည္ (ထြက္ ၃း၄)၊ တစ္ခါတစ္ရံ အိပ္မက္အားျဖင့္ေျပာမည္ (မသဲ ၂)။ တစ္ခါတစ္ရံ ရူပါရံုျဖင့္ေျပာမည္ (ေဟရွာယ ၆း၁၊ ဗာ ၁း၁၂-၁၇)။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမွာ "အတြင္း၌ေဖၚျပျခင္း" (The quiet inner voice) ျဖစ္သည္။ (ေဟရွာ ၃၀း၂၀)၊
Ref: Is That Really You, God?  ဘာသာျပန္ ဆရာဦးဒီေအာင္ရီ

ထြက္ ၃း၄
မာေရွသြား၍ ၾကည့္ရႈေၾကာင္းကိုထာဝရဘုရားျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ေမာေရွ၊ ေမာေရွဟု ခ်ဳံထဲကေခၚေတာ္မူ၏။ ေမာေရွကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္ရွိပါ၏ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။

မသဲ ၂း၁၃
ထိုသူတို႔သြားၾကသည္ေနာက္၊ ေယာသပ္သည္အိပ္မက္ကိုျမင္သည္မွာ၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ထင္ရွား၍၊ သင္ထေလာ့။ မယ္ေတာ္ႏွင့္သူငယ္ေတာ္ကိုေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ေျပး၍၊ တဖန္ ငါေျပာဆိုသည္တိုင္ေအာင္ ထိုျပည္၌ေနေလာ့။ ေဟရုဒ္မင္းႀကီးသည္ သူငယ္ေတာ္ကိုသတ္အံ့ေသာငွါရွာလိမ့္မည္ ဟုဆိုေလ၏။

ေဟရွာယ ၆း၁
ၾသဇိမင္းႀကီးအနိစၥေရာက္ေသာ ႏွစ္တြင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ ငါျမင္၏၊၊ အဝတ္ေတာ္တန္ဆာသည္ ဗိမာန္ေတာ္ကုိျဖည့္ေလ၏၊၊

ေဟရွာယ ၃၀း၂၀
ထုိအသံကုိ ၾကားေသာအခါ ထူးေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အား  ဒုကၡမုန္႔ကုိ ေကြၽး၍ ဆင္းရဲျခင္းေရကုိ တုိက္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သင္၏ဆရာတုိ႔သည္ ေနာက္တဖန္ ပုန္းေရွာင္၍မေန ရၾက၊၊ ကုိယ္မ်က္စိႏွင့္ ကုိယ္ဆရာတုိ႔ကုိ ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊


End...