ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ - ေမလ ၂၀၁၃


စိုက္သည့္အတိုင္းရိတ္ရလိမ့္မည္ - ညီအစ္ကိုၾကီီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
ကိုယ္ေတာ္ကိုသာခ်စ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ဖို၌ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္ ့ခုပ္
သခင္ဘုရား၌က်င္လည္ၾကပါ - ဆရာဦးညြန္၌လွ
မခိုင္မာေသာစိတ္သေဘာမရိွၾကနွင့္ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ညိဳ
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္နာခံေလွ်က္လွမ္းပါ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးထန္က်င့္လန္
သက္ေသခံခ်က္မ်ား
Download Click Here
http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit May 2013.pdf