ခက္ခဲလွတဲ့ဘ၀မ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေရာမ ၈း၂၈-၂၉
ဒီလမွာ ဘ၀အခက္အခဲ ဘယ္ႏွစ္ခုေရြးခ်ယ္မလဲ ဆိုရင္ သုည လို႔ေရြးခ်ယ္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ခိိုးၾကီးမားလွတဲ့ ဘုရားရွင္ဟာ အခက္အခဲမ်ားကို စမ္သပ္မႈအေနနဲ႔ ပို႔ေပးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္က သုည ဆိုေပမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ဘုရာရွင္ရဲ့ ဘ၀ခရီးႏွင္ေစမဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုဟာ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္ရာမွာ ပိုမိုရင့္က်က္ခိုင္မာလာေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတာ ဘုရားရွင္သိပါတယ္။ ဘုရားကို ပထမေနရာထားရမဲ့အစာ မိသားစုအေရး၊ မိတ္ေဆြမ်ားကိစၥေတြက ပိုျပီးအေရးၾကီးတဲ့ေနရာေရာက္ေနပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတြ ေငြေၾကးကိစၥ၊ တစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ အလုပ္ခြင္၊ တခ်ိဳ႔ဆိုရင္ အေပ်ာ္အပါးမ်ားကို ေရွ႔တန္းထားေနၾကပါလိမ့္မယ္။  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဦးတည္ခ်က္ဟာ ဘုရားထံမွ ေ၀းကြာလာျပီဆိုရင္ ဘုရားရွင္က ခပ္မာမာ ကိုင္တြယ္လာမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ျပန္ဆြဲေခၚဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားအေၾကာင္းခ်က္တစ္ခုက ေယရႈရဲ့ရုပ္ပံုလႊာကို ျမင္လာဖို႔ အခက္အခဲမ်ားကို ခြင့္ျပဳေစျခင္းပါ။ နာက်င္ခံစားမႈဟာ ဘုရားမဲ့ျဖစ္ေနျခင္းရဲ့ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္က နာက်င္မႈအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ပံုသြင္းယူပါတယ္။ ေယရႈနဲ႔တူတဲ့ ဘ၀ကိုေရာက္ဖို႔၊ တည္ေဆာက္ဖို႔၊  ကယ္တင္ျခင္းနဲ႔စတင္ျပီး  ေနာက္ဆံုးထြက္သက္တိုင္ေအာင္ ေယရႈကိုရရွိေနဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။


တတိယအခ်က္ကေတာ့ ယံုၾကည္ျခင္းကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခက္ခဲလွတဲ့ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ျခင္းမ်ားမွာ ..ဘုရားရွင္ဟာေကာင္းျမတ္တယ္..လို႔ ေျပာရတာလြယ္ေပမဲ့ လက္ေတြ႔ခံစားလာရင္ အလြန္ခက္ပါတယ္။ ဒီလို ခက္ခဲမႈမ်ားဟာ ယံုၾကည္ျခင္း ပိုမိုခိုင္ျမဲလာေစပါတယ္။


ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီမွာ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္မႈ၊ အခက္အခဲ အၾကီးအက်ယ္ ခံစားရပါတယ္။  အျမင္ကပ္မႈနဲ႔လိုက္လံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ သစၥာေဖါက္ခံရျခင္း၊ မိသားစုပုန္ကန္မႈမ်ား.. စသျဖင့္ အလြန္ခက္ခဲ၊ နာက်င္လွပါတယ္။ ထို စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္မႈမ်ားအားျဖင့္ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ ပိုမိုခိုင္ျမဲလာပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္ေစဖို႔အတြက္ ဒီ ခက္ခဲလွတဲ့ စံုစမ္းမႈမ်ား အခြင့္ေပးလိုက္ပါ။


God's Purposes in Our Difficulties

Read | Romans 8:28-29

If we could choose the number of difficulties we would face in a month, most of us would pick zero. Yet the Lord sees value in troublesome times. Through His mighty power, He uses trials to achieve His plans.

One of God’s purposes for us is a growing intimacy in our relationship with Him. But He knows we struggle to put Him first over our own interests. Many of us place higher priority on family and friends than on companionship with God. For others, finances, the workplace, or even pleasures interfere. When the Lord sees our attention is drifting away from Him, He might use hardships to draw us back so that we’ll give Him His proper place.

Another reason God allows difficulties is to conform us to the image of Jesus. Pain is a tool that brings areas of ungodliness to the surface; God also uses it to sift, shape, and prune us. The sanctification process—the building of Christlike character into our lives—starts at salvation and ends with our last breath.

A third aim for stressful circumstances is to reveal true convictions. Our faith is tested in tough times. It’s easy to say, “God is good” when things are peaceful. But when everything goes awry, what do we believe about Him? At such times, do our words and actions reveal an attitude of trust?

King David endured many heartaches—a disintegrating family, personal attacks, and betrayal by those close to Him. But through trials, he gained deeper intimacy with God, stronger faith, and more godly character. Won’t you let the Lord use your present situation to accomplish His good purpose?