ရာဇလွံတံ A Sceptre - ေစာစံေအာင္ (Rev)


ရာဇလွံတံ A Sceptre

ရာဇလွံတံသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ေမာဘ ျပည္စြန္းတိုင္ေအာင္ ထိခိုက္၍ မၿငိမ္မဝပ္ ရုန္းရင္းခတ္ ျပဳတတ္ ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ (ေတာ၊ ၂၄း ၁၇)

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ေလာက အသိပညာ၌ တိုးတက္ေနၾကေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ကို သိနား လည္သူ နည္းပါးေနပါသည္။ သို႔ျငားလည္း တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္၌မူ ခရစ္ေတာ္သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံမွ ေပၚထြန္းေသာ ရာဇလွံတံအျဖစ္ ထင္ထင္႐ွား႐ွား ေတြ႕ျမင္ၾကရပါမည္။ တနည္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ သည္ ဤကမၻာေပၚ၌ ျပန္လည္ႂကြလာကာ မိမိ၏ရာဇပလႅင္ကို ၿမဲၿမံစြာတည္လ်က္ ကမၻာတစ္ခုလံုးကို အုပ္စိုးမည္ဟု သမၼာက်မ္းက အတိအလင္းေဖၚျပထားပါသည္။  ရာဇလွံတံသည္ ႐ွင္ဘုရင္၏ အခြင့္အာဏာကို ေဖၚျပသည္။ ညအခ်ိန္၌ ႏွင္းမ်ားက်၍ ေအးခဲသြားေသာႏွင္းခဲမ်ားကို နံနက္ေစာေစာ ေတာင္ေပၚလမ္းမ်ား၌ ျမင္ေတြ႕ရတတ္ေသာ္လည္း ေနပူလာသည့္အခါ ထိုေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္က်သြားပါသည္။ ထိုနည္းတူ ယေန႔ကမၻာသည္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ္လည္း တစ္ေန႕ ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြလာကာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ (မိေလနိကာလ)၌မူ မေကာင္းမႈ႐ွိသမွ် ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾက မည္ျဖစ္၏။ သမၼာက်မ္းစာ၏ ႀကိဳတင္ေဟာေျပာထားခ်က္ မ်ားစြာသည္ ျပည့္စံုေနလ်က္႐ွိပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္က အပ်ဳိကညာမာရိထံ ၾကားေျပာသည့္စကား၌ ပါေသာအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာပါက အခ်ဳိ႕ေသာအရာတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ပထမႂကြလာျခင္း၌ ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္သည္။ “သူ႕အဘဒါ၀ိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ကို ထာ၀ရအ႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ ထိုသူသည္လည္း ယာကုပ္အမ်ဳိးအႏြယ္ကို အစဥ္မျပတ္အုပ္စိုးလိမ့္မည္။ သူ၏ႏိုင္ငံသည္လည္း ဆံုးျခင္းမ႐ွိရ” (လု၊ ၁း ၃၂-၃၃) ဟူေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္သည္ အနာဂတ္၌ ျပည့္စံုလာေပမည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ တဖန္မႂကြလာေသး ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ကို သင့္စိတ္၀ိညာဥ္၌ ေနရာေပး အုပ္စိုးေစပါ။ မေကာင္းေသာအရာမ်ား၊ ေသြးသားတတ္မက္မႈ မ်ားကို သင့္ခြန္အားျဖင့္ တြန္းလွန္ရန္ အစြမ္းမ႐ွိျဖစ္ေနပါသေလာ။ ယခုပင္ခရစ္ေတာ္ကို သင့္ႏွလံုးသား၌ ေနရာေပးအုပ္စိုးေစပါ။ ပေရာဖက္ ေဟ႐ွာယသည္ ဘုရား၏ သန္႔႐ွင္းျခင္းကို ေတြ႕ျမင္သိ႐ွိကာ မိမိသည္ ညစ္ညဴးေသာသူအျဖစ္၀န္ခံကာ ဘုရား၏ သန္႔႐ွင္းေစျခင္းကို ခံယူသကဲ့သို႔ သင္သည္လည္း ခရစ္ေတာ္အေသြးေတာ္ျဖင့္ အျပစ္ေဆးေၾကာျခင္းကို မိမိအတြက္ ဟု ခံယူပါ။ သို႔ဆိုလ်က္ သင့္ဘ၀သာယာဆိုေျပလာကာ မေကာင္းမႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပလိမ့္မည္။

အိုအဖ ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုးကို သိမွတ္စစ္ေဆးေတာ္မူပါ။ အကၽြႏု္ပ္အႀကံအစည္သည္ ကိုယ္ေတာ္ေရွ႕မွာ ႏွစ္သက္ဘြယ္ျဖစ္ ေစေတာ္မူပါ။ မေကာင္းေသာလမ္း႐ွိသမွ်ကို ႐ြံမုန္းလႊဲေ႐ွာင္၍ ေျဖာင့္မတ္ခ်က္တရားလည္းအတိုင္း  အျမဲက်င္လည္အသက္႐ွင္ ႏိုင္ရန္ ေသြးေဆာင္မစေတာ္မူပါ (အာမင္)။