တန္ခိုုးပါ၀ါမက္ေမာျခင္း

ခ်စ္ျခင္း၏တန္ခိုုးပါ၀ါကိုု လက္ခံပါ။ တန္ခိုုးပါ၀ါကိုု ခ်စ္ျခင္းအား ျငင္းပယ္ပါေလ။
အျပစ္ေသြးေဆာင္မွဳၾကီးသံုုးခုုထဲမွာ ေသြးေဆာင္မွဳတခုုကေတာ့ အာဏာပါ၀ါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားႏွစ္ခုုကေတာ့ ေငြးေၾကးနဲ႔ တဏွာရာဂ တိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတေယာက္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အလုုပ္သမားတေယာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မန္ေနဂ်ာတေယာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အမွဳေဆာင္တေယာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိရွိတဲ့ ေနရာမွာ တန္ခိုုးပါ၀ါဆိုုတဲ့ စံုုစမ္းေသြးေဆာင္မွဳ မရွိဘူးလိုု႔ ထင္ေကာင္းထင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုုထင္ရင္ ေသခ်ာထပ္ျပီးေတာ့ ေလ့လာၾကည့္ပါဦး။
ေယရွဳခရစ္ေတာ္ဟာ အေစခံတေယာက္အေနနဲ႔ ဒိေလာကကိုု ႂကြလာခဲ့ပါတယ္( ဖိလိပိ ၂း၇)။ ပေရာဖက္ ေဟရွာယက သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ဟာ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္ေသာသူျဖစ္တယ္ လိုု႔ ေရးခဲ့ပါတယ္(ေဟရွာယ ၅၃း၃)။ အာဏာတန္ခိုုးပါ၀ါရဲ့ ေသြးေဆာင္မွဳကိုု ၾကံၾကံခံႏိုုင္တဲ့ တစံုုတေယာက္ေသာ သူကိုု ျပပါလိုု႔ ဆိုုရင္ ခရစ္ေတာ္ကိုု လက္ညိွဳးထိုုးျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာတန္က တန္ခိုုးပါ၀ါဆိုုတဲ့ လက္နက္နဲ႔ပဲ ခရစ္ေတာ္ကိုု တိုုက္ခိုုက္ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကသာ သူ႔ကိုု ဒူးေထာက္ကိုုးကြယ္မယ္ဆိုုရင္ ေလာကတခုုလံုုးကိုု ေပးအပ္မယ္လိုု႔ စာတန္ ေသြးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ မႆဲ ၄း၉
စာတန္ဟာ အဲဒီ ပရိယာယ္ကိုု ခရစ္ေတာ္အေပၚမွာ သံုုးခဲ့ပါတယ္။ စာဖတ္ေနသူရဲ့ အေပၚမွလဲပဲ အဲဒီ ပရိယာယ္ကိုု ထပ္ျပီးအသံုုးခ်ဦးမယ္ ဆိုုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ စာဖတ္သူ ေက်ာ္လႊားႏိုုင္တဲ့ နည္းကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ ျပဳခဲ့တဲ့ နည္းအတိုုင္းျဖစ္ပါတယ္။ စာတန္ကိုု ေမာင္းထုုတ္ျပီး နဴတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚမွာသာ မွိခိုုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေယရႈကလည္း အခ်င္း စာတန္၊ ငါ့ေနာက္သို႔ဆုတ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ရမည္။ ထိုဘုရားသခင္ကို သာဝတ္ျပဳရမည္ က်မ္းစာလာသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။
မႆဲ ၄း၁၀

နာမေတာ္ျဖင့္
လွမင္းသူ


ရစ္၀ါရင္၏ Daily Hope ကုိဆီေလွ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။