မိမိ တဖက္သက္ဘက္လိုုက္ေနပါသလား။

မိမိရဲ့ တဖက္သတ္ဘက္လိုုက္ေနျခင္းကိုု ေဖ်ာ္ဖ်က္ပစ္ႏိုုင္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ လူအားလံုုးကိုု ခရစ္ေတာ္ရဲ့ မ်က္လံုုးမ်ားကေန ၾကည့္ဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္လိုုက္ျခင္းဟာ လူတေယာက္က အျခားသူတေယာက္ကိုု လက္ခံဖိုု႔ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရးဆိုုင္ရာ ဘက္လိုုက္မွဳဟာ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာ တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမွဳဆိုုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ၊လူမွဳေရးဆိုုင္ရာ ဘက္လိုုက္မွဳမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိပါေသးတယ္။ ဘယ္လိုုပဲ ကြဲျပားေနပါေစ၊ မိမိနဲ႔ အျခားသူတေယာက္ၾကားမွာ အဟန္႔အတား တခုုရွိေနေသးရင္၊ စာဖတ္သူဟာ ဘက္လိုုက္မွဳနဲ႔ နပန္းလုုံးေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လူမွဳေရး၊လူမ်ိဳးေရး၊ယဥ္ေက်းမွဳ အတားအဆီးေတြဟာ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ေယရွုုခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုုရားသခင္ရဲ့ ေမတၱာအေၾကာင္းကိုု လူတကာကိုု ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လူမွဳေရးဆိုုင္ရာ မတူညီခ်က္ေတြကိုု လ်စ္လွဴရွဳျပီး ရွမာရိ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ စကားေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရွမာရိအမ်ိဳးသမီးဟာ နာမည္မေကာင္းလွတဲ့အျပင္ လူအမ်ားအထင္ေသးျခင္း ခံရတဲ့ လူမ်ိဳးစုု၀င္ တေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။(ေယာဟန္ ၄း၄-၂၆)။

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ အက်င့္စာရိတၱဆိုုင္ရာ မတူညီမွဳေတြကိုုလည္း လ်စ္လ်ဴရွဳျပီး ဇကၡဲ အိမ္ကိုုလည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ (လုုကာ ၁၉း၁-၁၀)
စာဖတ္သူအတြက္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ပံုုသက္ေသေကာင္း ျဖစ္ပါေစ။ မိမိနဲ႔ အျခားသူေတြရဲ့ မတူညီခ်က္မ်ားကိုုသာ ၾကည့္ျမင္တတ္ျခင္းကိုု ရပ္တန္႔လိုုက္ပါ။ လူအမ်ားကိုု ခရစ္ေတာ္ရဲ့ မ်က္စိမ်ားကေနသာၾကည့္ျပီး၊ ဘုုရားေမတၱာအေၾကာင္း သိသင့္ေသာသူမ်ားအျဖစ္သာ ရွဳျမင္ၾကပါကုုန္။
တဘက္၌ င့ဲကြက္ေသာစိတ္ရွိ၍ မေကာင္းေသာအၾကံ အစည္ႏွင့္စီရင္ေသာသူျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။
ယာကုုပ္ ၂း၄
နာမေတာ္အားျဖင့္
လွမင္းသူ

ရစ္၀ါရင္ရဲ့ Daily Hope ကို သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ျမန္မာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။