မေလးရွား KLMCF အသင္းေတာ္၊ ႏွစ္(၂၀) Blessed 20th Anniversary

ဆရာမ၀င္နီ

အႏွစ္(၂၀)တိုင္ေအာင္ ေပးခဲ့ေသာဘုရားရွင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္၊ ေမတၱာေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ သစၥာရွိစြာ၊ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ကြ်န္မနဲ႔အတူ လက္တြဲဆက္ကပ္ခဲ့ၾကေသာ၊ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆရာသမားမ်ား၊ အသင္းသူ/သား မ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္ျပဳစုေပးခဲ့ေသာ ဆရာသမားမ်ားကို ေရွးဦးစြာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖၚျပလိုပါတယ္။ အႏွစ္(၂၀)တုိင္ ခိုနားခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ KLBC ကိုလည္း အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။

. အႏွစ္(၂၀)ျပည့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ပြဲေတာ္ရဲ့ အဓိကအခ်က္ဟာ "အႏိၱအုတ္ျမိဳ႔ သို႔သာသနာျပဳျခင္း:" (Mission To Antoich) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ျပီး (တမန္ေတာ္၀တၱဳ ၁၁ း ၁၉-၂၀) ကို အေျချပဳထားပါတယ္။ ကနဦးအသင္းေတာ္ရဲ့ သာသနာျပဳ မ်ိဳးေစ့ဟာ၊ သေတဖန္ (Stephen) ရဲ့ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ အစျပဳခဲ့ပါတယ္။ Jurusalem မွာ ညွင္းဆဲခံရတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ ဖိနိတ္ (Phoneia)၊ ကုပရု (Cyprus)၊  အႏိၱအုတ္ (Antioch) သို႔ ပ်ံ့ႏွ႔ံသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြဲျပားသြားတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ အစပိုင္းမွာ ယုဒလူေတြကိုသာ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာၾကပါတယ္။ ေနာက္မွ ကုပရုျပည္သား၊ ကုေရေနျပည္သား ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ အႏိၱအုတ္ျမိဳ႔သို႔ သြားျပီး ေဟလနစ္ (Greek) လူမ်ိဳး၊ တပါးအမ်ိဳးသားေတြကို ေဟာေျပာလာတဲ့အခါ လူအေပါင္းတို႔ ေျပာင္းလဲလာၾကပါတယ္။ ဒီသတင္းကို Jurusalem အသင္းေတာ္က ၾကားတဲ့အခါ သာသနာျပဳအျဖစ္ ဗာနဗ (Barnabas) ဦးဆံုးေစလႊြတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ Barnabas ဟာ ေျပာင္းလဲခါစျဖစ္တဲ့ Saul ကို ကုပရုကြ်န္း (Cyprus) မွ သူနဲ႔အတူ သာသနာျပဳဖို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ Saul ဟာ ေနာင္တခ်ိန္မွာ နာမည္ၾကီးဆရာ Paul ျဖစ္ လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုသူႏွစ္ဦးဟာ Antoich သာသနာလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
Antoich Mission ရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအဓိက ေသာ့ခ်က္(၃)ခုကို ေတြ႔ရပါတယ္။

1. "Christ can cross all boundaries and unify all people" ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ေပၚမွာ သက္ရွင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁)ရာစု ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္ျဖက္ထိုးေဖါက္ျပီး Gentile ဆိုတဲ့ တပါးအမ်ိဳးသားေတြကိုသာ သာသနာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ Antoich အသင္းေတာ္ဟာ ထူးျခားတဲ့ သာသနာျပဳစိတ္ဓါတ္ရွိတဲ့ အသင္းေတာ္ ျဖစ္ျပီး World Wide Mission  လို႔ေခၚတဲ့ ကမၻာ့သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို ေမြးဖြားေပးခဲ့တဲ့ အသင္းေတာ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီေန႔ ကြ်န္မတို႔ MCF အသင္းေတာ္ဟာလည္း Antoich အသင္းေတာ္လို World Wide Mission ျဖစ္လာဖို႔ ဘုရားရွင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ အသင္းေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔ အသင္းသူ၊ သားမ်ား ခံယူေစခ်င္ပါတယ္။ Malaysia, MCF သို႔ ေရာက္လာတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဘုရားရွင္ဟာ၊ US, Canada, Norway, Denmark, Australia, New Zealand, Romania စတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ MCF ဟာ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ ျပည့္၀သူ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည့္၀သူ၊ ရင့္က်က္တဲ့ သာသနာျပဳေတြ ျဖစ္လာဖို႔ ေလ့က်င့္ (Training) ေပးေသာ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ MCF မွတဆင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားသို႔ သာသနာျပဳမ်ားေစလႊတ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ (တမန္ေတာ္ ၁၁း၂၄) မွာ ဗာနဗအေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ သူဟာ ၀ိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ ျပည့္၀ျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌ခိုင္ျမဲျခင္း စသည့္အရည္အခ်င္းနွင့္ ျပည့္၀ေသာ သာသနာျပဳျဖစ္ပါတယ္။ MCF အသင္းသူ/သား မ်ားဟာလည္း ဗာနဗ၊ ေပါလု ကဲ့သို႔ေသာ သာသနာျပဳဆရာမ်ား၊ မစ္ရွင္နရီေကာင္းမ်ားျဖစ္ျပီး World Wide Mission မွာ ပါ၀င္ဆက္ကပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

2. Antoich အသင္းေတာ္ရဲ့ သာသာနာျပဳလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္တဲ့ ဒုတိယအခ်က္ေသာ့ခ်က္ (တမန္ေတာ္ ၁၁း၂၆) မွာ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ခရစ္ယာန္ဟူေသာ ေခၚေ၀ါသမုတ္ျခင္းကို အႏိၱအုတ္ျမိဳ႔၌ အဦးခံယူခဲ့ၾက၏  ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ "The principles were called christian first at Antoich".  ဘာေၾကာင့္လဲ ?   ယံုၾကည္သူအားလံုးဟာ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ အသက္ရွင္ၾကတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ စိတ္ဓါတ္၊ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနထိုင္ျပီး၊ အေစခံတတ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္အျပဳအမူေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္မ်ား ခရစ္ယာန္ (Christian) ဟု ေခၚခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ MCF သာသနာေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အသင္းသားေတြဟာ Antoich အသင္းသားေတြလို ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေနာက္လိုက္မ်ားအျဖစ္ ပံုသက္ေသျပျပီး၊ ကြ်န္မတို႔အား ျမင္ေတြ႔၊ ထိေတြ႔ဆက္ဆံသူဟာ ခရစ္ေတာ္ကို ျမင္ေတြ႔သြားဖို႔ အသက္ရွင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

3. Antoich အသင္းေတာ္ရဲ့ သာသနာလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တဲ့ တတိယေသာ့ခ်က္ဟာ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲတတ္တဲ့ ေစတနာစိတ္ရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (AD 41-45) ေရာမဧကရာဇ္မင္း Claudius လက္ထက္မွာ အစာေခါင္းပါးျခင္းေဘးနဲ႔ Jeruslem အသင္းေတာ္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ Antoich အသင္းေတာ္က မိခင္အသင္းေတာ္ျဖစ္တဲ့ Jeruslem အသင္းေတာ္ကို ေျမာက္မ်ားစြာ ေထာက္ပံခဲ့ပါတယ္။ ေပးကမ္းကူညီတတ္တဲ့ အသင္းေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ကြ်န္မတို႔ MCF အသင္းေတာ္ဟာလည္း မိမိရဲ့ သာသနာလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ အမိျမန္မာျပည္ရွိ အသင္းေတာ္မ်ားရဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို တတ္ႏိုင္တဲ့ဖက္က ပံ့ပိုးကူညီရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူ အေ၀းေရာက္ အသင္းသူ/သားမ်ားဟာလည္း MCF ဆိုတဲ့ မိခင္အသင္းေတာ္ကို မည္သည့္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေရာက္ ေထာက္ပံ့ခ်င္ေသာ စိတ္ေစတနာရွိသူေတြ ျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္(၂၀)ျပည့္ အသင္းေတာ္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းမွာ Antoich အသင္းေတာ္ရဲ့ သာသနာလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ့ ေသာ့ခ်က္ကို ေလ့လာျပီး World Wide Mission ကို တက္လွမ္းၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ MCF အသင္းေတာ္ရဲ့ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမွာ Barnabas & Paul ကဲ့သို႔ေသာ သာသနာျပဳေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ပါ၀င္ဆက္ကပ္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚရင္း...

အမႈေတာ္ျမတ္၌
Rev. Dr. Winnie Zan Htaမာတိကာ
KLBC မွ ခြန္အားေပးစာမ်ား - REv. John Kok , Rev. Bobby Lam , Rev. Eddie Tan
ဧည့္သည္ဆရာမ်ား၏ခြန္အားေပးစာမ်ား - Rev Saw Shwe Done , ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ Singapore Judson Baptist Church ,  Rev Augustus, Rev Dr Paul F John, Rev Saw Ler Htoo
ဥကၠဌႏွင့္အတြင္းေရးမႈး၏ခြန္အားေပးစာ - Saw Gideon Morris, Aunty Thu Lay Paw
ကဗ်ာမ်ား - သခင့္ဆီသုိ႔၊ သူေယာင္လမ္းမွား၊ ထာ၀ရ၊ လက္နက္ေတာ္(၇)ပါး
ဘ၀မွတ္တမ္း (ဦးဂီးဒီယံေမာရစ္)
MCF Sunday School ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း
ကာတြန္းမ်ား


၀မ္းေျမာက္စရာေပ်ာ္ရႊင္မႈ (ေစာအယ္စိုး)
ခ်ီးမြမ္းျခင္းအလကၤာ (ေကာင္းကင္ကလူ)
ေလာကဧည့္သည္ (ဆရာေဇာ္သူလင္း)
လူငယ္ႏွစ္ေယာက္၏အဆံုးသတ္ျခင္း(ဆရာမကက္သရင္-HCF, Malaysia)
မာန္(၅)ပါးကို ေအာင္ေသာဘုရား (Saw Sony Boy)
ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ(၃)ပါး (Rev Hla Myint)
အႏွစ္(၂၀) မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႔
အသင္းေတာ္၏သမိုင္း၀င္ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း ႏွင့္ EC ေကာ္မတီအမႈေဆာင္မ်ား
ေယရႈသာအေကာင္းျမတ္ဆံုး (ကိုႏိုင္၀င္းေဇာ္)
စစ္မွန္ေသာမိတ္သဟာရ (Rev Dr Paul ေခက်ိဳင္း)
ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၏ဗ်ာဒိတ္ျပဳခ်က္ (Saya Paul La Ring)
အနာေရာဂါျငိမ္းနည္း(၁၀)မ်ိဳး (Sayama Tin Tin May)

လူငယ္က႑
ဒီေန႔..မနက္ျဖန္ (Youth Pastor Saya Hkum Myat)
လူငယ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ဓါတ္ပံုမ်ား
သူတို႔ေျပာၾကားဘူးတာ(MCF)ဆိုတာ .. (စကား၀ိုင္း)
ကႏၱာရခရီးသည္မွလမင္းသို႔တမ္းခ်င္း (ေစာမူးကလဲ)
ေရြးႏႈတ္သူေယရႈေရြးႏႈတ္ခဲ့ျပီ (Nu Nu ဟိုပင္)

My Name is ေမာေရွ ... (Dum Lawng)

Fellowships
Karen Fellowship
Kachin Fellowship
Hartamas Myanmar Christian Fellowship
Shan Fellowship
ကာရာနီကရုဏာအဖြဲ႔ (Calvary Care Group)
H.C.F (Healthcare Christian Fellowship)

လက္(ပ)တိုစပိုင္းရိုးစစ္(စ)ေရာဂါ (Leptospirosis)
အသည္းေရာင္အသား၀ါ "B" အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Home Cells
Bethlehem cell group (Sunday), Serdang cell group, Galilee cel group (Monday), PJ cell group (Tuesday) , Youth cell group (Saturday), KCF cell group (Wednesday), Jalan Tong Shin cell group (Thursday), 88-A cell group (Friday)

အရာရာ၌ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း (Rev Dr. ခ်ိဳမနားလိန္း)
Don Moen

အေ၀းေရာက္ MCF အသင္းသူ/သားမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္
MCF..သို႔.. လြမ္းခ်င္း.. (ကိုထူး - US)
အနာေရာဂါျငိမ္းေစေသာအရွင္ (ေဒၚနႏၵာေမာင္း - Denmark)
God is good all the time! ကိုသန္းထိုက္ႏွင့္မာသာလုမိသားစု)

လူငယ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရြးခ်ယ္မႈ (Rev. La Seng)
ကာလအခ်ိန္ကိုေရြးႏႈတ္ၾကေလာ့ (ဆရာျမင့္ေဆြ)
ငါသည္အလွ်င္အျမန္လာမည္ (ဆရာမဆိုင္းလံု)

၀တၱဳတို
တန္ခိုးၾကီးပါ၏ (ဆရာဆိုး)
လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ျပီ (အရံုဖံုး)

Auto မ်ား
ေက်းဇူးတင္စကား


KLBC ၊ MCF  13th March 2011 ၊  Blessed 20th Anniversary