ေျပာသည့္အတိုင္းလုပ္ပါ - ေန႔စဥ္ခြန္အားစာေစာင္


Bill Crooေder

"ကြ်န္ေတာ့အမ်ိဳးသမီးက တကယ့္ကို တရားနည္းလမ္းမက်ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာေဟာတဲ့အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ တေသြမတိမ္း လိုက္လုပ္ဖို႔ သူတကယ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္" ဟူ၍ တရားေဟာဆရာတဦးက ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေစာဒက တက္ခဲ့သည္။ အမွန္တရားကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ အေျပာသက္သက္က သာ၍လြယ္ကူေပသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ သားအဖ၊ ေဂါက္သီးအတူရိုက္သည့္အခါ သူ႔ကို က်င္းထဲသို႔ မည္သို႔၊ မည္ပံု ရိုက္ရမည္ကို တိတိက်က် ေျပာျပႏိုင္သည။ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔၍ က်င္းထဲသို႔ ၀င္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္မရိုက္ႏိုင္။ ကြ်န္ေတာ့အရည္အခ်င္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျပာသာရွိျပီး တကယ္တမ္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ အားကစားသမားမ်ားအား "အေျပာကေကာင္း၊ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ တျခားစီ" ဟု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာတတ္သည္။ မည္သူမဆို ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ မွန္ကန္ေပ၏။ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို ေျပာဆိုရံုႏွင့္ မျပီးေပ။ ထိုတရားအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ေပါလုသည္ တိေမာေသအား မည္သို႔ေဟာေျပာရမည္ကို သြန္သင္ရံုသာမကဘဲ  "သင္၏အသက္အရြယ္ ႏုပ်ိဳသည္ကို အဘယ္သူမွ် မထီမဲ့ျမင္ မျပဳေစႏွင့္။ စကားေျပာျခင္း၊ က်င့္ၾကံျပဳမူျခင္း၊ သူ႔တပါးကို ခ်စ္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္သေဘာရွိျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ျခင္း အရာမွာ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ပံုသက္ေသကို ျပေလာ့"  (၁ တိ ၄ း ၁၂၊ ၁၅) ဟု သတိေပးထားေလသည္။

ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္မ်ားအေနျဖင့္ ေလထဲ၌ တိုက္အိမ္ေဆာက္ရံုမွ်ျဖင့္ မျပီးပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းကို လက္ေတြ႔ နမူနာျပ ရွင္သန္ျပရမည္။ ေျပာသည့္အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္က်င့္သံုးရမည္။  = Bill Crower

အိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းခြင့္၌ျဖစ္ေစ၊ ကစားရ၌ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ႏွလံုးထဲၠ၌ခရစ္ေတာ္ကို ေနရာေပးထား။၊

က်မ္းပိုဒ္
စကားေျပာျခင္း၊ က်င့္ၾကံျပဳမူျခင္း၊ သူ႔တပါးကိုခ်စ္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္သေဘာရွိျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ျခင္း၊ အရာမွာ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ပံုသက္ေသကိုျပေလာ့။ ၁တိ ၄း၁၂

ေျပာသည့္အတိုင္းလုပ္ပါ။  (ဇူလိုင္ ၂၄၊  ၂၀၁၀)

ေန႔စဥ္ခြန္အား စာေစာင္ - 1938, RBC Ministries


Now, Download June, July, Aug 2011 (5MB)
JBC Media မွ ကိုေအာင္သူ ေပးပို႔သည္။

Archived
Old ODB - Click Here

For Daily Reading 
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/burmese-our-daily-b

.