ႏွ လံုး သား အိမ္ မွ စာ စု မ်ား ႏွင့္ ယုဒႆန္ JBC Media စာေစာင္လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဆရာေစာၾသဂတ္စတတ္၏ ႏွလံုးသားအိမ္စာစုမ်ားမွ အခ်ိဳ႔ႏွင့္ မီဒီယာေဆာာင္းပါးအခ်ိဳ႔ကို ေကာက္ႏုတ္ထုတ္ေ၀ပါသည္။ ေဒါင္းလုပ္ယူရန္ျဖစ္သည္။
http://murann.com/ebooks/heart.sayaboat.jan2011.jbcs.pdf

မာတိကာ
ႏွ လံုး သား အိမ္ မွ စာ စု မ်ား  (Page 1 – 25)
(၁)  ေယ ရႈ အံ့ ၾသ ျခင္း    
(၂)  စာ တန္ မာရ္ နတ္ အ ပင္
(၃)  အ သံုး မ ခံ ျခင္း = အ လ ကား ျဖစ္ ျခင္း
(၄)   လွ်ာ
(၅)   ကြၽန္ုပ္ ကို မီး တိုင္ တစ္ ခု ေပး ပါ
(၆)   ေဝ မွ် ျခင္း အ သက္ တာ
(၇)   ဘု ရား သ ခင္ ႏွင့္ မိ ႆ ဟာ ရ မ ဖဲြ႕ ႏိုင္ ေလာက္
(၈)   လူ ႏူ ေလး ေယာက္ အ ေႀကာင္း
(၉)    ေကာင္း ကင္ တ မန္ ေလး မ်ား
(၁၀)  ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလကၡဏာမ်ား
(၁၁)  ျပည့္၀ေသာ ထာ၀ရ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ
(၁၂)  ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီမြမ္းျခင္း သီခ်င္းသံ
(၁၃)  အေဖ့ကိုပဲ ယံုသည္
(၁၄)  ေယရွဳႏွင့္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္
(၁၅)  ဘုရားရွင္ေရွ့က သြားေနသည္

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၁  (ေဆာင္းပါး)      Page 25
ဆူနာမီး ၂၀၁၀ မစ္ရွင္ခရီးမွတ္တမ္း  (ေဆာင္းပါး)       27
ဆရာယုဒႆန္ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာ တနဂၤေႏြ  2010 (ေဒသနာ)    29
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ အီစတာ တနဂၤေႏြ (ေဒသနာ)  38
JBCS ဒီဇင္ဘာလ ထိုင္းႏိုင္ငံ-ဆူနာမီမစ္ရွင္ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခရစ္စမတ္  (ေဒသနာ)   39
JBCS အသင္းေတာ္ ႏွင့္ M.V Doulos သေဘၤာ (ေဆာင္းပါး)  40
Cell Groups-၀ိညာဥ္အင္အား ၾကီးထြားျခင္း (ေဆာင္းပါး)     43
ဒုကၡေရာက္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွာျခင္း (ေဒသနာ)  48
ခရစ္စမတ္တရားေဒသနာ ၂၀၀၈  (ေဒသနာ)    52
ျမန္မာျပည္ ဧ၀ံေဂလိခရီးစဥ္ - တရားေဒသနာ  Mar 2010 (ေဒသနာ)    58
Christmas and "Peace with God"  2008 - ဆရာမ်ိဳးသူ (ေဒသနာ)    62
ခမည္းေတာ္ေရွ ့ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာသီလ (ေဒသနာ)    64
ဘိုးေဘး မ်ား စကား - ဆရာမ်ိဳးသူ (ေဒသနာ)    68
ရွင္ယာကုပ္  (က်မ္းစာသင္တန္း)   70
ညီအစ္ကိုတို႔  - ဆရာမ်ိဳးသူ  (ေဒသနာ)    64
နာဂစ္မုန္တိုင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စင္ကာပူ ယုဒသန္အသင္းေတာ္ (အင္တာဗ်ဴး)  74
သင္းအုပ္ကဗ်ာ Poem for Pastors of JBCS  (မင္းေအာင္သက္လြင္)   79
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  (ေဒသနာ)  82
သင္းအုပ္ဆရာ ဇႏၷ၀ါရီ ၁၇-၂၉ ၊ ၂၀၁၁ ဂီရိမုန္တိုင္းခရီးစဥ္  (ေဒသနာ)  Page 86

မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇိုင္း - မင္းေအာင္သက္လြင္

Download Link
http://murann.com/ebooks/heart.sayaboat.jan2011.jbcs.pdf

.