ဓမၼပညာအေထာက္ကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ မတ္လ ။ ၂၀၁၁ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ (ရန္ကုန္)
 
 Pulpit & Bible Study Helps
 ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကိုေျပာပါ (ညီအစ္ကိုၾကီး Dr.တင္ေမာင္ထြန္း)၊  သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္ကိုတည္ေဆာက္ပါ (ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္)၊ ျပည့္စံုခ်ိန္လည္းမေရႊ႔ရ (ညီအစ္ကိုဦးညြန္႔လွ)၊ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရဖို႔ (ညီအစ္ကိုဦးဒယ္နီရယ္)၊  ယာကုပ္၏အသက္တာ (ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၾကည္) ႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္အတိုကေလးမ်ား

Link:   http://burmesebible.com/pulpit/03_Mar 2011.pdf

Archive: http://burmesebible.com/pulpit/

.