ခရစ္ယန္တို႔၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ား Andrew Series 2008ဆရာဦးေအာင္ႏိုင္၏ စာအုပ္ေဒါင္းလုပ္ယူရန္ - http://murann.com/ebooks/andrew.series.pdf

Love not the World   ေလာကကိုမခ်စ္ႏွင့္
Jesus , the Lamb of God  ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ေယရႈခရစ္
Jesus Our King Forever   ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အစဥ္အျမဲျဖစ္ေသာ ဘုရင္ေယရႈ
What is God Like      ဘုရားသခင္သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာသူ ျဖစ္ပါသနည္း
Creation  ဖန္ဆင္းျခင္း
Jesus the Promised Saviour  ဂတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ေယရႈခရစ္
The Word of God  ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
Jesus Christ Our All in All   အလံုးစံုျဖစ္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ေယရႈခရစ္
Jesus is Might God   တန္ခိုးၾကီးေသာဘုရားသခင္ ေယရႈခရစ္
God's 2nd Man    ဘုရားသခင္၏ ဒုတိယလူ
Jesus Christ Our Intercessor  ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္စားအက်ိဳးေဆာင္သူ ေယရႈခရစ္
Jesus Christ Our Coming King   ငါတို႔၏ၾကြလာမည္ျဖစ္ေသာ ဘုရင္ေယရႈခရစ္
Jesus Christ - The Risen Lord  ထေျမာက္ျခင္းအရွင္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္
How to overcome Temptation  မည္ကဲ့သို႔စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္နည္း
A New Power  အသစ္ေသာတန္ခိုး
The Great Commission  မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ၾကီး
Consecration  ဘုရားသခင္ကို အသက္တာဆပ္ကပ္ျခင္း
A Christian Dies   ခရစ္ယန္တေယာက္ ေသျပီးေနာက္ဘယ္ေရာက္မွာလဲ
Four Things God wants you to know  ဘုရားသခင္သည္ သင့္အားသိေစခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာ (၄)ခ်က္
ံHow to live a Christian Life  မည္ကဲ့သို႔ ခရစ္ယန္အသက္တာကို ရွင္မည္နည္း
A Country Called Heaven  ေကာင္းကင္ဘံုဟုေခၚေသာ တိုင္းျပည္
The Way of Victory   ေအာင္ျမင္ျခင္းေရာက္ရာလမ္း

၀ိညာဥ္သစ္မဂၢဇင္းမွတဆင့္ေဖၚျပသည္။
The End...

http://murann.com/ebooks/andrew.series.pdf


.