ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္စာေစာင္

ေစာစံေအာင္ (Rev)

2010 ျပည့္ႏွစ္ (ႏို၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ) ၁-၅ 

အယ္ဒီတာအမွာစကား
ဥေရာပသမဂၢသည္ေရာမအင္ပါယာသစ္ေလာ - ဆြီးဆြီးေက်ာ္
ေရာမအင္ပါယာႏိုးထျခင္းႏွင့္လစၥဘြန္းစာခ်ဳပ္ - Samuel Lei 
သမိုင္းထဲက အစၥေရးႏွင့္ေဘးဒုကၡၾကီးမ်ား - Skyman
ကြ်န္ခံရာထမ္းပိုးကိုေနာက္ထပ္အတင္မခံႏွင့္ - M Naing 
မဆိုင္ရာ ၀င္မပါႏွင့္
ဗ်ာဒိတ္က်မးဘယ္အခ်ိန္ေရးခဲ့သလဲ - ျမင့္ႏိုင္
ဘုရားသခင္အၾကံအစည္ေတာ္တြင္သင္ပါ၀င္ျပီလား - အမ္ေကအမ္
ဓမၼသစ္ႏွင့္ဓမၼေဟာင္း ၾကားကာလ အပိုင္း(၂)
မိစၦာပေရာဖက္ - ဆြီးဆြီးေက်ာ္
အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းမဂၤလာသတင္းစကား - ဆြီးဆြီးေက်ာ္
မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမွာလား - ေဘးဒဏ္ၾကီးထဲမွာလား - ဆြီးဆြီးေက်ာ္ 

Download @ http://murann.com/documents/LOG-5.pdf

.