မုရန္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၁ သို႔


မုရန္ Greeting   
မုရန္အင္တာနက္ Report (Aug 2011)   Murann.com

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမႊမ္းပါသည္။

၁။ ၂၀၁၀ခု ဇႏၷ၀ါရီ ၁ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့ပါသည္။

၂။ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ IP user ၾကည့္ရႈသူ ၁၅၀၀ ရွိလာပါသည္။  (Table 3)

၃။ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လတြင္ ၾကည့္ရႈသူ ၄၀၁၇ ရွိလာပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၆၇၇၄၃ ၾကည့္သြားပါသည္။
(Table 1 & 3)
၄။ ၆လအတြင္း ၾကည့္သူ၂ဆေက်ာ္လာျခင္းမွာ ျမန္မာ။ထိုင္း၊အေမရိကား
မွၾကည့္ရႈမႈ ၄ဆမွ်တိုးလာ၍ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူၾကည့္သူ သိပ္မတိုးလွပါ။ (Table 2)

၅။ ျမန္မာျပည္အစိုးရသစ္တြင္ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားေၾကာင့္ ယခု ၆လအတြင္ မုရန္ၾကည့္ရႈ IP
၁၄၀၀ မွ ၄၀၀၀ အထိျဖစ္လာပါသည္။

၆။  စင္ကာပူရွိအသင္းေတာ္မ်ားကို အေျချပဳရာတြင္ ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ မီဒီယာအဖြဲ႔မွ အဓိကကူပံ့ပါသည္။ စာအုပ္ငယ္ မုရန္(၁)၊ မုရန္(၂) ႏွစ္အုပ္ကို တစ္မ်ိဳး အုပ္ေရ ၁၀၀၀ ျမန္မာျပည္ တြင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။

၇။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၉၉ရာႏႈန္းလူမ်ားမွာ အင္တာနက္မသံုးႏိုင္ပါ။ ထိုင္း၊ မေလးရွားတြင္လည္း အင္တာနက္ သံုးသူနည္း၏။ အသင္းေတာ္တြင္ မိသဟာရဖြဲ႔ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေ၀စာ၊ စာအုပ္၊ CD, VCD၊ ေရဒီယိုအသံ စသည့္ မီဒီယာမ်ားသည္ အင္တာနက္ထက္ ေကာင္းပါသည္။

သို႔ေသာ္ အင္တာနက္သည္ Data Archive သိုထားရန္အေကာင္းဆံုး ေခတ္ေပၚနည္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္အားျဖင့္ မီဒီယာ သာ၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ၀က္ဆိုဒ္မ်ားစြာရွိပါသည္။ အမ္စီေအအသင္းေတာ္၊ ယုဒသန္အသင္းေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက်မ္းစာအသင္း၊ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား၊ FBBC ဆန္ဖရန္စစၥကိုအသင္းေတာ္၊  ေစာပက္ထရစ္ ..စသည့္ ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကိးေပးပါေစ။
--
Grace be with you all

မုရန္အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

.