ေနမဝင္ႏိုင္ငံသို႕သြားရာလမ္း - စာအုပ္ေၾကာ္ျငာ

ေနမဝင္ႏိုင္ငံသို႕သြားရာလမ္း

မီနီမဂၢဇင္း

ရန္ကုန္တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ Myanmar Bible Society bookshop အမွတ္ ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ 
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၂၅၀၀၁၄
၂။ C.L.C (Christian Literature Council) အမွတ္ ၁၉၁၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊

ရန္ကုန္။ ဖုန္း ၂၄၉၁၇၆

စင္ကာပူတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ ယုုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
Thomson Baptist Church, 45 Thomson Rd, Singapore (JBCS)

၂၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စေကာကရင္)
Boy's Brigade HQ 105, Ganges Ave

၃။ ဂေရာ့ျမန္မာမိတ္သဟာရာ Grace Church, 17 Mattai Rd (Sunday 2pm)
ဆရာေအာင္ႏိုင္  Mobile: 82822795

၄။ ပင္နီစူလာပလာစာ - Peninsula Plaza, #04-03  စတၱဳထ အထပ္  111 North Bridge Road
ေမျမန္မာအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ Tel: 63382377  (မုရန္မဂၢဇင္း ကိုယ္စားလွယ္)

 

မူရင္းျဖန္႔ခ်ိရာသို႔ တိုက္ရိုက္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
မင္းေအာင္သက္လြင္ - (+၆၅) ၈၁၂၂၂၃၂ဝ (စင္ကာပူ)
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

အျခား ထုတ္လုပ္မႈမ်ား
၁။ ဒီဗြီဒီ ဇတ္လမ္း "တိမ္ဖံုးေနေသာၾကယ္ပြင္မ်ား" - JBC Media
၂။ စာုအုပ္ - မုရန္ မဂၢဇင္း အမွတ္(၂) download
၃။ စာအုပ္ - ဘ၀လမ္းၾကမ္းမွစာမူၾကမ္းမ်ား - မင္းေအာင္သက္လြင္

၄။ စာအုပ္ -  ေဒၚကာမဂၢဇင္း (HCF ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ မွထုတ္ေ၀သည္)
၅။ စာအုပ္ - သခင့္စကားေပါင္းခ်ဳ႔ပ္
၆။ ဒီဗြီဒီ -  ဒူးေလာ့သေဘၤာေပၚက ျမန္မာ့ညတစ္ည (အျငိမ့္)
၇။ စာအုပ္ - ယုဒႆန္အမ်ိဳးသမီးမဂၢဇင္း (၂၀၁၀)
၈။ စာအုပ္ - နားေထာင္ေကာင္းကင္သားေၾကြးေၾကာ္
၉။ စာအုပ္ - ထစ္ခ်ဳန္းေသာမိုးၾကိဳးသံ
၁၀။ စာအုပ္ - လက္ေတြ႔က်ေသာခရစ္ယာန္အသက္ရွင္ျခင္း (ဆရာေအာင္ႏိုင္)

 

၂၀၁၀ ပထမ၃လတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ 
၁။ စာအုပ္-စီဒီ၊  ဆရာၾသဂတ္စတပ္ ႏွင့္ JBC တရားေဒသနာမ်ား
၂။ ဒီဗြီဒီ - ယုဒႆန္အသင္းေတာ္ ဓမၼအမ္တီဘီ သီခ်င္း
၃။ စာအုပ္ - မုရန္မီနီမဂၢဇင္း အမွတ္(၃)
၄။ ဘ၀ခါးခါး - စင္ကာပူအလုပ္လာလုပ္သူမ်ား (ေအးျငိမ္း) မုိးမခေၾကာ္ျငာ
.....................

.