ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ေမြးေန႔ပြဲေတာ္


မင္းေအာင္သက္လြင္    
သခင့္စကား ၀ိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္၊ အမွတ္စဥ္ ၁၁၂  ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ မွ ထပ္ဆင့္ေဖၚျပပါသည္။
စင္ကာပူရွိျမန္မာခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအတြင္းသာ အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ိရန္ ထုတ္ေ၀သည္။
Download link
Min Aung Thet Lwin , Blk 76A, #30-02 Red hill road, Singapore 151076
Phone:  +65 81222320
********************************

.