မုရန္(၂) ကို ရန္ကုန္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ Download availbleအင္တာနက္ မုရန္မဂၢဇင္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့မႈမ်ားမွ လက္ေရြးစင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ မင္းေအာင္သက္လြင္မွ စီစဥ္ထုတ္ေ၀ေသာ မုရန္(၂) ကို ရန္ကုန္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပလိပ္စာမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ရယူၾကေစလိုပါသည္။ 

1.  နန္းသီတာေရႊ
(မ) ၁၃၀၊  အေ၀ယ်ာလမ္းသြယ္၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ နံ႔သာကုန္း၊ အင္းစိန္၊ ဖုန္း ၆၄၀၅၁၂၊ ၆၄၄၅၁၃

2.  ဆရာမနန္းသီတာေအာင္၊ အမွတ္ ၉၄  ဒုတိယအထပ္၊ ၅၁လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ဖုန္း ၀၉-၈၀၃၁၅၄၃၊  ၀၁-၂၉၆၄၈၈

အင္တာနက္မွ ေဒါင္းလုပ္ဖတ္ရႈလိုသူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါလင့္မွတဆင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
http://murann.com/documents/murann%20magazine.2.pdf

.