ဓမၼပညာ အေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ Sept 2010

အနႏၱတန္ခိုးရွင္၏ အရိပ္

က်မ္းပိုဒ္မ်ား၊ 

အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၏ကြယ္ကာရာ ဌာနေတာ္၌္ ေနေသာသူသည္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၏ အရိပ္ကုိ ခိုရလိမ့္မည္။  ဆာလံ ၉၁ း ၁

ထာဝရဘုရားသည္ ငါခုိလံႈရာ၊ ငါ၏ရဲတိုက္၊ ငါကိုးစားေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ငါေျပာဆို၏။  ဆာလံ ၉၁ း ၂

ဝိညာဥ္ ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ ကိုအဘယ္တရားမွ်မျမစ္တား။  ဂလာ ၅း၂၂-၂၃

အကယ္စင္စစ္ မုဆိုး၏ ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္၄င္း၊ ေသတတ္ေသာအနာႏွင့္၄င္း၊ သင့္ကိုကင္းလြတ္ ေစေတာ္မူမည္။ ၄အေတာင္ေတာ္ အေမြးႏွင့္ဖံုးအုပ္ေတာ္မူ၍၊ အေတာင္ေတာ္ေအာက္၌ သင္သည္ လံုၿခံဳစြာ ေနရလိမ့္မည္။ သစၥာေတာ္ သည္ သင္၏ ဒိုင္းလႊားျဖစ္လိမ့္မည္။ ၅  ဆာလံ ၉၁ း ၃-၄

သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္၌ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာ ၾကက္ေပၚမွာ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၂ထူးဆန္းေသာ တန္ခိုးေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ အလြန္ တရာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊   ဆာလံ ၁၅၀ း ၁-၂

 

နိဂံုး ။  ယေန႔ခရစ္ယာန္မ်ားစြာက ခ်ာလပတ္လည္ေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ၾကဖို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္အနီး၌ ေနပါ။ ဘုရားသခင္ အုပ္စိုးေနေသာအရပ္ကို ရွာ၍ ထိုအရပ္၌ ေနၾကပါ။ ထိုသို႔အသက္ရွင္ေနၾကပါက အံ့ဘြယ္သက္ေသႏွင့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားစြာကို ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္ ေ၀ငွလိုက္ရပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
  ညီအစ္ကိုၾကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း
 

 


အျခားက်မ္းစာေလ့လာျခင္း ေဆာင္းပါးမ်ား

၁။ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၏ အရိပ္ - ညီအစ္ကိုၾကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း
၂။ ၾကားသိရမႈ သတိျပဳပါ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္Se
၃။ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌က်င္လည္ပါ - ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႔
၄။ ဘုရားသခင္၏ဆီေလာင္းဘိသိတ္ေပးျခင္း - ညီအစ္ကို ဦးခင္ေမာင္ေအး
၅။ ဘုရားသခင္၏လမ္းျပျခင္း - ညီအစ္ကို ဦးတင္ေမာင္ၾကည္
၆။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုအေလးျပဳ၍ - ဆရာဦးတိုးတိုး


ဓမၼပညာ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအား ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္မွ လစဥ္ထုတ္ေ၀ေသာ "ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္"  Sept 2010 ရရွိျပီျဖစ္သည္။ Chaw Mi ပို႔ေပးပါသည္။ ေဒါင္းလုပ္ရန္ လင့္ 
http://burmesebible.com/pulpit/index.htm

မုရန္

.