ေၾကာက္ရြံ ႔ျခင္းေဆာင္းပါး


မင္းေအာင္သက္လြင္၏ ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွ စာမူၾကမ္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။
 

.