စိတ္ေနသေဘာထား

ဘ၀ခရီးလမ္းၾကမ္းမွ စာမူၾကမ္းမ်ား စာအုပ္ငယ္မွ တဆင့္ေဖၚျပပါသည္။ မင္းေအာင္သက္လြင္ ေရးသားေသာ "စိတ္ေနသေဘာထား"။  

.