သို႔ ... ခ်စ္ေသာေဖေဖ


သခင့္စကားစာေစာင္ ဖခင္မ်ားေန႔ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉ မွ ဇိအုန္သတို႔သမီး ဂုဏ္ျပဳေရးသားထားျခင္းကို
ျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

.