ေအာင္ႏိုင္ျခင္း ၊ ေနဟမိ (Nehemiah)


ေနဟမိ  (Nehemiah)
"ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အခြင့္ေပးေတာ္မသမည္။"  ေနဟမိ ၂း၂၀

ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းတခုကို တာ၀န္ယူဖူးေသာ သူမွန္သမွ်သည္ စာရြက္ေပၚတြင္ ၾကီးက်ယ္သေယာင္ရွိေသာအရာသည္ အမွန္စင္စစ္တြင္ ထိုနည္းအတိုင္းျဖစ္မလာေၾကာင္းကို သိရွိၾကသည္။ ေနဟမိသည္ မာဖီးဥပေဒကို ၾကားဖူး၊ မၾကားဖူးသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္မသိပါ။ ထိုဥပေဒ၏ အခ်ဳပ္မွာ "အမွားျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရာသည္ အမွားသို႔သြားမည္" ဟူ၍ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ အခ်ိန္၌ အသက္ရွင္ခဲ့သူ လူတစ္ေယာက္သည္ ထိုအမွန္ျဖစ္ရပ္ကို အျပည့္အ၀ ခံစားခဲ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါရွန္လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္သည္ ထိုသို႔ ထပ္တူ၊ ထပ္မွ် ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။

သင္သည္ ဓမၼသစ္ က်မ္း၏ အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို ဖတ္ေသာအခါ ေနဟမိ ဟူေသာ နာမည္ကို သင္ေတြ႔ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဧဇရ ႏွင့္ ဧသတာ ၀တၱဳ အၾကား၌ ရွိေသာ ေနဟမိ ၌ ဤထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္း ႏွင့္ သူျပဳလုပ္ျပီးစီးေစခဲ့သည့္ အမႈမ်ား ပါရွီသည္။

ေနဟမိသည္ တာ၀န္တစ္ခုႏွင့္ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ တပါး ျဖစ္သည္။ သူ၌ ေယရုရွလင္ျမိဳ႔ရိုး ကို တည္ေဆာက္ရန္ ပါးရွားဘုရင္ အာတေဇရဇ္ ထံမွ ေထာက္ခံစာမ်ား ပါရွိသည္။ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံကိန္းတခု မဟုတ္ပါ။ လူတေယာက္ကို ပန္းမ်ားစိုက္ရန္ ဥယ်ာဥ္ထဲ၌ ထားပါက လူတိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္မည္လား။

သူ၏ စီမံကိန္းသည္ မလြယ္ကူလွေၾကာင္း ေနဟမိ သိသည္။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို တစံုတဦးအား ေျပာျပျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ဆန့္က်င္တိုက္ခိုက္မည့္ သူမ်ား ခ်က္ခ်င္း ေပၚလာမည္ကို သူသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဦးေဆာင္ေသာ သူတို႔ကို စုရ့ုးေစကာ သူတို႔ကို တည့္တည့္ ဖြင့္ေျပာသည္။ ျမိဳ႔ရိုးမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အႏၱရယ္တို႔ကို ေျပာျပကာ "ထ၍ တည္ေဆာက္ၾကစို႔" ဟု ေျပာၾက၏။

ရဲတိုက္တခုကို တည္ေဆာက္ရန္ လူအမ်ား အသီသ ျပင္းထန္ၾကေသာ္လည္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ တဲအိမ္ကေလးတခု တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာၾကသည္။ သင္၏ စိတ္ကူးယဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ျပီး ဒုတိယအေကာင္းဆံုးကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆံုးျဖက္ေပးျခင္းကို "အေပးအယူ" ဟု ေခၚသည္။

ေနဟမိသည္ ျပင္းထန္ေသာ ရန္လို မုန္းတီးမႈကို ရင္ဆိုင္ရေသာေၾကာင့္ ထိုစီမံကိန္းၾကီးကုိ အလွ်င္အျမန္ အစျပဳေတာ့သည္။ ထိုေဒသရွိ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပိုင္ဘက္ ရန္သူတို႔သည္ သူတို႔ကို ရပ္တံ့ေစရန္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ ရွိလာသည္ႏွင့္ အမွ် ဆန့္က်င္တိုက္ခိုက္ေသာ သူတို႔သည္ "သူတို႔ ေဆာက္လုပ္သည့္ အရာေပၚ၌ ေျမေခြးတေကာင္ တက္လွ်င္ပင္ ေက်ာက္တံုးမ်ား ဖ်က္ဆီးပစ္မည္"   ျဖစ္သည္။ (ေနဟမိ ၄း၃) ဟူ၍ ေျပာင္ေလွာင္ ကဲ့ရဲ့ၾကသည္။ သူတို႔၏ ရန္သူတို႔သည္ ျပက္ရယ္ ကဲ့ရဲ့ ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို သူတို႔ မရပ္ၾကပါ။

ျမိဳ႔ရိုးၾကီး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း တစ္၀က္ျပီးခါနီးေသာအခါ ရန္သူတို႔သည္ အေရးေပၚ စစ္သားမ်ား စုေဆာင္းကာ တိုက္ခိုက္လာၾကသည္။ ေနဟမိသည္ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရွိပဲ လူဦးေရ တ၀က္သည္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္၊ တ်န္တ၀က္က ကင္းေစာင့္ရန္ ညႊန္ၾကားသည္။

ျမိဳ႔ရိုးသည္ ျပီးစီးခါနီးေသာအခါ အခ်ိဳ႔လူတို႔သည္ ညီအစ္ကို တို႔ကို ေစ်းၾကီးေတာင္းႈ အခြင့္အေရးယူၾကေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာသူတို႔၏ အၾကား၌ ျပသနာတက္လာသည္။ ခ်မ္းသာေသာ သူတို႔သည္ ပို၍ ခ်မ္းသာလာၾကသည္။ ဆင္းရဲ့ေသာသူတို႔သည္ ပို၍ ဆင္းရဲလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအရာအားလံုး၌ ေနဟမိသည္ လက္မေလွ်ာ့၊ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္းလည္း မရွိပါ။

ေတာဘိႏွင့္ သမၻာလက္ တို႔သည္ သူတို႔ ဆီးတားျခင္း မေအာင္ျမင္သည္ကို သိၾကေသာအခါ ေနဟမိႏွင့္ ရန္ျငိမ္းရန္ ေဆြးေႏြးဖို႔ ၾကံစည္ၾကသည္။  "လာပါ။ ၾသေနာေျမျပင္ ရြာတရြာမွာ ေတြ႔ဆံုၾကရေအာင္" ဟု ဖိတ္ေခၚၾကသည္။ ရန္ျငိမ္္းျခင္းသည္ အဓိပါယ္ မရွိေစဘဲ ေနပါသလား။ ဤအရာသည္ လုပ္ၾကံမႈ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ကို သတ္ဖို႔ရာ ၾကံစည္ေနေၾကာင္း ေနဟမိ သေဘာေပါက္သည္။ "ငါသည္ ၾကီးမားေသာ အလုပ္တခုကို လုပ္ေနေသာေၾကာင့္၊ ဆင္းမလာႏိုင္ပါ" ဟု ျပန္ေျဖသည္ (၆း၂-၃)။ ေလးၾကိမ္တိုင္ ဖိတ္ေခၚျပီး ေလးၾကိမ္တိုင္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။ အကယ္၍ ေနဟမိသည္ ယေန႔ အသက္ရွင္ျပီး "ဤအရာမ်ားမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာ ရပါသနည္း"  ဟု ေမးၾကမည္ဆိုပါက၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလးစားမည္။ ပင္ပန္းျခင္း၊ ႏြမ္းနယ္ျခင္းမွာ အျပစ္မဟုတ္။ အျပစ္အေပၚ၌ စိတ္အေလွ်ာ့ေပးျပီး အေပးအယူလုပ္သည့္အခါ အျပစ္ျဖစ္လာမည္။

အေရးၾကီးေသာ ရန္သူသည္ ျမိဳ႔ရိုး အျပင္ဘက္၌ ရွိသာသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ အတြင္းလူမ်ား ျဖစ္သည္။ "ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သိေသာအရာသည္၊ မွားျပီဟု ထိုအရာအေပၚတြင္ စိတ္ေလွ်ာ့ေသာအခါ ေနာက္ပိုင္းမွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ၾကံဳ ခံစားရေသာ အရာျဖစ္သည္"  ဟု ေျဖၾကားမွာ ေသခ်ာသည္။

ေနဟမိသည္ ဆုေတာင္းေသာသူျဖစ္သည္။ အႏၱရယ္သည္ သူ႔အား စိန္ေခၚရင္ဆိုင္ေသာအခါ ဆုေတာင္းသည္။ မွန္သည္ဟု သိေသာအရာကို ဆက္လုပ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဒီေန႔တြင္ ပို၍မ်ားေသာ ေနဟမိ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ေပးပါသည္။

ဖတ္ရႈရန္က်မ္းပိုဒ္  ေနဟမိ ၂-၃

သိျမင္ျခင္း
ေနဟမိကို အားရွိေစသည့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၌ ျဖစ္ေစ။ အတန္းထဲ၌ ျဖစ္ေစ၊ အသင္းေတာ္၌ျဖစ္ေစ၊ အိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ ခြန္အားတိုးေစမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း
ယေန႔ ကၠဳသေရလ (အစၥေရး) တို႔၏ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ေရွးအခါက ေနဟမိ ရင္ဆိုင္ေသာသူတို႔၏ အၾကားတြင္ အျပိဳင္ျဖစ္သည္ကို သင္ျမင္ပါသလား။
ဤ လူ၏ အသက္တာတြင္ မည္သည့္ခြန္အားကို သင္ေတြ႔ျမင္ရပါသလဲ။
အစည္းအေ၀း အေခၚမီ ညအေမွာင္ထဲ၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမိဳ႔ရိုးေနရာကို တိုင္းထြားရပါသနည္း။

The End....


ေနဟမိ၏ ၾကီးမားေသာလုပ္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းကို ဆရာတိုးစက္ (East Bible School - Bible Study) ဖတ္ရႈရန္ မုရန္မွ တင္ျပခဲ့ပါသည္။
Link
http://www.murann.com/ezine/index.php?option=com_content&view=article&id=423:2011-02-14-12-15-33&catid=1:spiritual&Itemid=2Dr. Harold J. Sala ေရးသားေသာ HEROES People Who Made A Difference In Our World စာအုပ္ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ အျဖစ္ Christian Literature Center မွ ၂၀၀၅တြင္ ထုတ္ေ၀ခံသည္။  ၃၉၆မ်က္ႏွာ စာအုပ္ငယ္တြင္ ခရစ္ယန္၊ RC? Jew စုစုေပါင္း ၁၀၀ခန္႔ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖၚျပထားပါသည္။ ျမန္မာဘာသာစာအုပ္ကို ရယူလိုပါက ထုတ္ေ၀သူ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႔ ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။  ထိုစာအုပ္တြင္
- ဆင္းရဲသားမ်ားအၾကား မေမာပန္းႏိုင္သ မာသာထေရဆာ
- ယခုေခတ္ကာလ ဧ၀ံေဂလိဆရာၾကီး ဘီလီဂေရဟမ္
- အေကာင္းဆံုးေသာ ကိုယ္ရံေတာ္ ဂိုလ္ဒါမီရာ
- သူမတူ အိုလံပစ္အားကစားသမား အဲရစ္လိဒၵဲလ္
- အာဖရိကတိုက္သို႔ ရဲ၀ံ့စြာသာသနာျပဳဆရာမၾကီး ေမရိဆေလဆာ
- ဟစ္တလာကို ရင္ဆိုင္ရဲသူ မာတင္ေနမူးလာ  .  စသည့္ ေခတ္ျပိုင္.ႏွင့္ အျခားအေရးၾကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား (သမၼာက်မ္းစာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ခရစ္ေတာ္ကာလေနာက္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား) အေၾကာင္း စုစည္းေဖၚျပထားပါသည္။

မုရန္