ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ - ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၁


Sep - 2011

စုိက္သည့္အတုိင္း ရိတ္ရလိမ့္မည္ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးးတင္ေမာင္ထြန္း
ဘုရားသခင္၏ေခၚေတာ္မူျခင္း - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႕ခုပ္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ၫို
ေယ႐ႈခရစ္၌ရွိေသာစိတ္သေဘာ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႔
ရယူျခင္းႏွင့္ဆံုး႐ႈံးျခင္း  - ညီအစ္ကိုီမေပါလ္ေခက်ိဳင္း
ေၾကျငာမ်ား ႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား

Website:
burmesebible.com/pulpit/index.htm

 
www.burmesebible.com