အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသည္ လူကိုဖန္ဆင္းသနည္း (မူရင္းအဂၤလိပ္စာအုပ္)


ဦးအူလံုေအာင္ဂ်ာ

လူအျဖစ္ အသက္ရွင္ျခင္းထဲစတင္သည္ႏွင့္ အဘယ္သို.ေသာသူျဖစ္ပါေစ ဤကမၻာေပၚတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္အသက္ရွင္ေနရသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္း၏အေျဖကို တိက်စြာနားလည္ၾကရမည္။ ဤ အေၾကာင္းအရာသည္ ဘာသာတရားမဟုတ္ပါ။ ပုိင္ရွင္၏တရားအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ဆိုလိုသည္မွာ သူ.ဖါသာသူျဖစ္ေပၚလာေသာလူႏွင့္အရာဝထၲဳမ်ားဟူ၍ လံုးဝမရွိေပ။ လူအပါအဝင္ အရာခပ္သိမ္းအား လံုးသည္ ပိုင္ရွင္မဲ့ လံုးဝမဟုတ္ေပ။ ပိုင္ရွင္ ရွိသည္။    နာရီ၏စကၠန္.လက္တံ တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ လွည္လွ်င္ နာရီ၏မိနစ္လက္တံသည္ အျခားကိန္း တစ္ခုဆီသို. ေရႊ.သြားေလသည္။ ထိုမိနစ္လက္တံသည္လည္း တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္လွည့္သြားလွ်င္ နာရီ၏နာရီလက္တံသည္ အျခားကိန္းတစ္ခုဆီသို. ေရႊ.သြားျပန္သည္။ ထိုသို.လွည့္ပတ္ေနေသာ နာရီ သည္ သူ.ဖါသာသူျဖစ္ေပၚေနသည္မဟုတ္ေပ။ လူကတီထြင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး လူ၏ျပင္ဆင္ေပးထားသည့္ အစီအစဥ္အတုိင္း လွည္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူတုိင္းနားလည္ၾကသည္။ ထိုနည္းတူ ကမၻာသည္ သူ.ဖါသာသူ လွည္ေနရာတြင္ ၂၄-နာရီၾကာသည္။ 'လ' သည္ ကမၻာကုိ တစ္ပတ္ ပတ္ရာတြင္ တစ္လၾကာေလသည္။ ထိုသုိ. ကမၻာသည္မိမိဖါသာလွည္ေနစဥ္ 'လ' က ကမၻာကုိပတ္ကာ 'ကမၻာ'ေရာ 'လ' ပါ 'ေန'ကိုပတ္ေနၾကသည္။ ကမၻာႏွင့္လတို.သည္ ‘'ေန'ကိုပတ္ရာ တြင္ တစ္ႏွစ္ ၾကာေလသည္။ ကမၻာ၊ေန၊လတို.၏ ျဖစ္စဥ္သည္လည္း သူ.ဖါသာသူျဖစ္ေနျခင္း လံုးဝ မဟုတ္ေပ။ ထာဝရဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းရွင္က ၾကံစည္စီစဥ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေရႊ.လွ်ားေန ၾကသည္မွာ ျငင္းစရာမလိုေအာင္ပင္ ခုိင္မာေသခ်ာေနသည္။နာရီကိုမူကား ရွိျပီးသားအရာထဲမွ လူက တီထြင္ထားေသာ္လည္း ေန၊လ၊ကမၻာ တို.ႏွင့္ လူအပါအဝင္ အရာခပ္သိမ္းအားလံုးကုိ ဘာမွမရွိေသာ ေနရာမွ ရွိလာေအာင္ ထာဝရဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းထားသည္။

ထာဝရဘုရားသခင္က လူကိုအက်ိဳးမဲ့အသက္ရွင္ဖို.ရန္ အလိုေတာ္မရွိသည္ျဖစ္၍ လူကုိအဘယ္ ေၾကာင့္ဖန္ဆင္းထားရသနည္းဆိုသည့္အေၾကာင္းကို လူမွန္သမွ်သိရွိျပီး အသက္ရွင္ခံစားႏုိင္ေအာင္ သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ ေက်ညာထားသည္။ ထာဝရဘုရားသခင္က လူကုိအဘယ္ေၾကာင့္ဖန္ဆင္းထား ရသနည္းဆိုသည့္အခ်က္ကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ဤကမၻာေပၚရွိေနရာေဒသအႏွံ.အျပားမွ လူ. အသိုင္းဝိုင္းမ်ားထဲတြင္ “ဒုစ႐ုိက္ûပျခင္းမ်ား၊ ဘဝတူ လူအခ်င္းခ်င္းကုိ အထင္ေသးျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္း မ်ား၊ မိမိဘဝကိုတန္ဖိုးမဲ့စြာ အသက္ရွင္ေနျခင္းမ်ား၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတ္ေသျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။ထင္ရာစိုင္းျခင္း ဆိုသည့္အနက္အဓိပၸါယ္ထဲတြင္ ပုိင္ရွင္မဲ့ျခင္း၊ ပိုင္ရွင္ကုိမသိျခင္းတို. ပါဝင္ ေနသည္။

အံ့ၿသခ်ီးမြမ္း၍မကုန္ႏုိင္ေသာအခြင့္ထူးမ်ားကုိ လူမွန္သမွ်ခံစားၾကဖို. ထာဝရဘုရားသခင္က လူကုိ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဆိုသည့္ စကားသည္ ပုိင္ရွင္၏ထာဝရသစၥာစကားျဖစ္သည္။

၁။ လူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ ေက်းဇူးûပခ်င္လို. ဖန္ဆင္းထားသည္။
၂။ လူကုိဖန္ဆင္းရာတြင္ ဖန္ဆင္းရွင္၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားသည္။
၃။ လူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ ေျဖာင့္မတ္စြာဖန္ဆင္းထားသည္။    
၄။ လူကုိဖန္ဆင္းရာတြင္ ထာဝရအသက္ ေပးထားသည္။       
၅။ လူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ ဖန္္ဆင္းရွင္ထာဝရဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားအျဖစ္ ဖန္ဆင္းထားသည္။
၆။ လူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ ဖန္ဆင္းရွင္၏ဘုန္းေတာ္ကိုေဖၚျပရန္ ဖန္ဆင္းထားသည္။ 
၇။ လူကုိဖန္ဆင္းရာတြင္ ဆင္ျခင္တံုတရား ေပးထားသည္။      
၈။ လူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ အုပ္စိုးခြင့္ေပးထားသည္။       
၉။ လူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ အစဥ္အၿမဲေနရန္ ဖန္ဆင္းထားသည္။        
၁ဝ။ လူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ အစဥ္အၿမဲဆက္သြယ္အလုပ္လုပ္ရန္ ဖန္ဆင္းထားသည္။     
၁၁။ လူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ လူကိုေပးထားေသာေကာင္းၾကီးမ်ားခံစားရာတြင္ ခုိင္ခံ့ၿမဲၿမံဖို.ရန္ ပညတ္   
တရား ေပးထားသည္။                                 
၁၂။ လူကုိဖန္ဆင္းရာတြင္ ဖန္ဆင္းရွင္၏ေမတၲာျပခ်င္လို. ဖန္ဆင္းထားသည္။   

လူကိုအဘယ္ေၾကာင့္ဖန္ဆင္းထားရသနည္းဆိုသည့္ ထာဝရဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ကို မသိေသာသူတုိင္း၏အသက္တာသည္ အလြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးမဲ့အသက္ရွင္ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ည္းႏွီး အခ်ိန္ကုန္ၿကိုးစားေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ပုိင္ရွင္ကုိ မသိေသာသူ ျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ကားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္တီထြင္ထုတ္ လုပ္ထားရသည္ကုိ မသိေသာသူတုိင္းသည္ ေမာ္ေတာ္ကားပုိင္ဆိုင္ရျခင္း၏ အက်ိဳးကုိမသိ၊ထိုမွ်မက မခံစားရေသာသူသာျဖစ္သည္။        ထို.ေၾကာင့္ လူမွန္သမွ် ေလာက၌ အက်ိဳးရွိစြာအသက္ရွင္ဖို.ရန္ ပိုင္ရွင္ကိုသိရွိရမည္။ ပုိင္ရွင္ ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္းသိရွိျပီး အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေလာက၌အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေအာင္ျမင္ ေသာ လူ.ဘဝကို တည္ေဆာက္လိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသခင္က လူကိုဖန္ဆင္းထားရ သနည္းဆိုသည့္အခ်က္  အေပၚ၌သာတည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို သိေသာသူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္လည္း လူ.အသုိင္းအဝိုင္း၏တန္ဖိုးကုိ ႁမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ ေသခ်ာသည္။ ထိုမွ်မက စစ္မွန္ေသာဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဘဝမ်ားကုိ ပုိင္ဆိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။   

ဤစာအုပ္သည္
(၁) မိမိဘဝအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေပ်ာက္ေနေသာသူမ်ားအား လမ္းမွန္သို. ဆြဲေခၚယူေစမည္။
(၂) အားငယ္ေနေသာသူမ်ားအား ဘဝကုိရဲရင့္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ဖို.ရန္ ေျခလွမ္းစတင္ ေစလိမ့္မည္။
(၃) မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိင္း၊ေျပာဆိုခ်က္တုိင္း၏ အက်ိဳးကုိလည္းခြဲျခားသိျမင္လာေစ မည္။
(၄) ျဖစ္တည္ အသက္ရွင္ေနရေသာ လူ.ဘဝ၏ အမွန္တရားကုိလည္း ရွင္းလင္းစြာသိျမင္ ခံစားလာေစမည္။
(၅) ထာဝရအမွန္တရားကုိ ရွာေဖြေနေသာသူမ်ားအား ျပီးျပည့္စံုေသာဝမ္းေျမာက္ ျခင္းကုိ ခံစားေစလိမ့္မည္။


How wonderfully privileged you are. You have been created by God, and only God. Contrary to popular belief, all things were created by the Almighty. Bible scholar Awng Ja Ulung provides new insight of our Heavenly Father’s plans and purpose for man.

Ja Ulung answers the questions as to why: God made man upright.
- Human beings have been created as His own children.
- Human beings are given conscience.
- Human beings have been given dominion.
- Human beings are created to commune with God and to serve Him.

Ja ULung’s wonderful look into these and other questions will leave a lasting impression and create a deeper love and understanding of the One who created you. A must-read if you seek to fully understand the depth of God’s love for His creations.

စာအုပ္ကုိ ၀ယ္ယူခ်င္ေသာသူမ်ားအတြက္
http://www.amazon.com/Why-Did-God-Create-Man/dp/141411530X/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1320310545&sr=1-12

စာအုပ္ဆိုင္မွ ၀ယ္ယူရန္ WINEPRESS BOOKS
https://www.winepressbooks.com/product.asp?pid=2950

List Price: $14.99
Your Price: $10.94
Savings: $4.05 (27%)
Format: Paperback
ISBN: 141411530X
ISBN-13: 9781414115306
Publisher: Pleasant Word
Year:

2010


ဦးအူလံုေအာင္ဂ်ာ