စာအုပ္ေၾကာ္ျငာ္ျခင္း - Why did God create man?

ဦးအူလံုေအာင္ဂ်ာ

အမႈေတာ္ကို ျမန္မာျပည္၊ လားရႈိးျမိဳ႔ ျမန္မာဖိလေဒလဖိ (ပင္ေတကုတ္ေတ)အသင္းေတာ္တြင္ ထမ္းရြက္ေနပါသည္။ Why did God create man? ဆိုသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ေရးသားထုတ္ေ၀ထားပါသည္။  အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။   ၀ဘ္ဆိုဒ္ လိပ္စာမွ www.gcmfgsite.com ျဖစ္ပါသည္။ 

၀က္ဆိုဒ္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေရးသားထားပါသည္။ Chapter 17 ခု ပါ၀င္ျပီး ၀က္ဆိုဒ္တြင္ အျမည္းဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ရယူလိုသူမ်ား ထို၀က္ဆိုဒ္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

မုရန္

Why I wrote this book...
On the earth, there are many people who love the truth, who seek after the truth, who have
great desire to receive the truth and walk on the way of the truth to the end, and who want to
build their lives into a pure heart,a good conscience, and sincere faith.
Therefore I wrote this book according to the words of the Owner who created all.

This was a great experience if it made you convinced why you live to be here on this earth.Dear Reader,

Before you read this book, I want you to know we belong to the Owner as we are created. First, all of us must understand all things are not formed by themselves, nor come to exist by combination but all things exist through creation

Man, obviously included in the category of all things, should know explicitly the reason of his way of life. This is necessary because it is the meaning of being alive-the most important factor. We must comprehend clearly the beginning of mankind of being born to parents. Only then, he or she shall know the Owner of his or her life, and shall notice God the Creator has provided all for man.

Having value cannot exist by its own single assessment, but depends on the assessment given by one who confers. Similarly, the value of human life could not be determined by himself or herself. It can be understood or evaluated by God the Creator only. The implication is that we can understand this exactly by reading the Bible, the Owner’s declaration. Because God knows the extent of value of the humans He created.

Therefore, He inscribes in the Bible that as notified to the world to know clearly why God created man for their appointed time on this earth.

I do hope that you will be rejoicing when you read this book.


Sincerely,
Awng Ja Ulung