ေန႔စဥ္ခြန္အား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မိမိစိတ္ရင္းအတိုင္း၊ ပံုမွန္ေနထိုင္၊ ေျပာဆိုရန္ (ဟန္လုပ္ေမတၱာမျပႏိုင္ပါ)ဓါတ္ပံုရိုက္ပါက ျပံဳးေနရန္သာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေဒသအခ်ိဳ႔တြင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အတြက္ ဓါတ္ပံုရိုက္ပါက မျပံဳးရ ဟု ေပၚလစီတခု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ လိုင္စင္အတု ျပဳလုပ္သူမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနက ဓါတ္ပံုအသစ္ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာထဲရွိျပီးသား ဓါတ္ပံုကို တူမတူ၊ သတိၾကိးစြာထား၍ စစ္ေဆးသည္။ စစ္ေဆးရာတြင္ တစံုတဦး၏ ဓါတ္ပံုတူျပီး အမည္လြဲေနပါက၊ အခ်က္ေပးသံမည္လာသည္။ သို႔ႏွင့္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၉ အတြင္း လိုင္စင္အတုျပဳလုပ္သူ ၆၀၀၀ ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မျပံဳးရပါသနည္း။ ပံုမွန္မ်က္ႏွာအေနအထားႏွင့္ဆိုပါက အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ မွတ္မိ သိရွိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ခရစ္ယာန္တေယက္ကို မွတ္မိသိရွိေစေသာ နည္းလမ္းေကာင္းတခုကိုလည္း သခင္ေယရႈ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈက တပည့္ေတာ္မ်ားအား "သင္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကလွ်င္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထိုေမတၱာကိုေထာက္၍ သင္တို႔သည္ ငါ၏ တပည့္ျဖစ္သည္ကို သိရၾကလိမ့္မည္" ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္ (ေကာ ၁၃း၃၅)။ လိုအပ္မႈရွိေသာ လူမ်ားစြာရွိသကဲ့သို႔ ယံုၾကည္သူအေပါင္းအသင္းမ်ားအား ေမတၱာျပႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း အေျမာက္အမ်ား ရွိပါသည္။ အားေပးစာတိုေလး ေရးႏိုင္သည္။ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ စားစရာ တခုခု ေကြ်းေမြးႏိုင္သည္။ သိမ္ေမြ႔ေသာ သေဘာႏွင့္ အျပစ္ေဖၚျပ ဆံုးမႏိုင္သည္။ ဆုေတာင္းေပးႏိုင္သည္။ က်မ္းတပိုဒ္ျဖင့္ အားေပးျခင္း၊ နားေထာင္ေပးျခင္း ေဖာ္ေရြသည့္ အျပံဳးတခ်က္ .. စသျဖင့္ အားေပးႏိုင္သည္။

တမန္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္က "ငါတို႔သည္ ညီအစ္ကိုခ်င္းတို႔ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကိုယ္ကူးေျမာက္သည္ကို ကိုယ္သိရၾက၏" (၁ေယာ ၃း၁၄) ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္မိတ္ေဆြမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရရုစိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ဘုရား (သခင္)ကို သိေၾကာင္းႏွင့္ ခ်စ္ေၾကာင္း အျခားသူမ်ား ရိပ္မိသြားပါသလား။Anne Cetas

အခ်င္းခ်င္းကို ခ်စ္ေသာေမတၱာစိတ္သေဘာက
ေရွာင္လြဲမရေသာ အက်င့္တပါးပင္။ ၄င္းသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို
သခင့္ေနာက္လိုက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ေစ၏ - Sper
ဘုရားသခင္အား မည္မွ်ခ်စ္ေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္၏ သားသမီးမ်ားအေပၚ
ထားေသာ ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္သည္။

ဖတ္ရန္။  ေယာ ၁၃း၃၁-၃၅
သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကလွ်င္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထိုေမတၱာကို ေထာက္၍ သင္တို႔သည္ ငါ၏ တပည့္ျဖစ္သည္ကို သိရၾကလိမ့္မည္။ (ေယာ ၁၃း၃၅)
သမၼာက်မ္းစာ တႏွစ္တာ။ ေဟရွာ ၂၈-၂၉၊ ဖိ ၃။
ေန႔စဥ္ခြန္အား ODB 7-Oct-2011

http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/burmese-our-daily-bread

http://myanmar-odb.org/