ေဂါ့ဒ္ဘလက္စ္ယူလား၊ ေဂါ့ဒ္ဝစ္သ္ယူလား - (မင္းေအာင္သက္လြင္)


(မင္းေအာင္သက္လြင္)

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ယံုၾကည္သူ အသိုင္းအဝိုင္း ၾကားမွာ ေရပန္းစားတ့ဲ စကားလုံးေလး ရိွပါတယ္။ ယုံၾကည္သူ အားလုံးႏွစ္သက္တ့ဲ စကားလုံးေလး ျဖစ္သလို။ တနဂၤေႏ ြ ေန႕တိုင္းအသင္းေတာ္ထဲမွာ မိုးမႊန္ ေနေအာင္ ေျပာ တ့ဲ စကားလုံးကေတာ့ ̏ေဂါ့ဒ္ ဘလက္စ္ ယူ ̋ (God bless you) ျဖစ္ပါတယ္။

တီဗီ ထဲမွာ ေအာ္ စကာဆု ရသြားတ့ ဲ ေဟာလီး ဝုဒ္က ကမၻာေက်ာ္ သရုပ္ေဆာင္ေတြသမၼတ ေတြက ̏ ေဂါ့ဒ္ ဘလက္စ္ အေမရိကား ̋ လို႕ သူတို႕ရဲ႕ မိန္႕ခြန္း အဆံုးမွာ ႏွဳတ္ဆက္ေကာင္းႀကီး ေပးေလ့ရွိတာကို ကၽြန္ေတာ္ သတိ ထားမိပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ အသင္းေတာ္တရား ေဟာဆရာေတြ။ သင္းအုပ္ ဆရာေတြ။ အခမ္းအနား သဘာ ပတိေတြ မသံုးမျဖစ္သုံးရမ့ဲ စကားလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ̏ ေဟာသြားတ့ဲ တရားေဒသနာ အားျဖင့္ သင္တို႕ကိုဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ ̋ ̏ဖတ္သြားတ့ဲ က်မ္းပုဒ္ အေပၚမွာ ၾကားနာသူအားလုံးဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ ̋ စတ့ဲ စကားစု ေတြကို အသင္း ေတာ္ စည္းေဝးခန္းထဲမွာ လွိဳင္လွိဳင္ သံုးတာကို ေတြ႕ရ ၾကားရပါ လိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါမွာ တရားနာ ပရိတ္သတ္ထဲက ၉ဝ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႕ဟာ ̏အာမင္ ̋ ဆိုတ့ဲ စကားကို အာလုပ္ သံႀကီးနဲ႕ လိုက္ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ ̏အာမင္ ̋ ဆိုတ့ဲ စကားဟာလဲ သူတို႕ ခြန္အားရတ့ဲ အေပၚ မူတည္ၿပီးအတိုးအက်ယ္ ရွိပါေသးတယ္။ ခြန္အား အရမ္းရ။ သေဘာ အရမ္းက် လို႕ကေတာ့ ̏အာမင္ ̋ေခၚသံဟာ အက်ယ္ႀကီးနဲ႕ ညီညီညာညာ ၾကားရသလို။ သိပ္ ခြန္အား မရရင္ေတာ့ မအာမင္ခ်င္၊ အာမင္ ခ်င္နဲ႕ မတိုးမက်ယ္ မညီမညာ ၾကားရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကိုေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အပါအဝင္ ယံုၾကည္သူ ေတြဟာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုသိပ္ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ ေကာင္းႀကီး သိပ္လိုခ်င္ ၾကပါ တယ္။ ေကာင္းႀကီး မပါရင္ မျဖစ္တ့ဲကၽြန္ေတာ္တို႕ ခရစ္ယာန္ အသိုင္းအဝုိင္း မွာ ေကာင္းႀကီး မႊန္ေနသူေတြ။ ေကာင္းႀကီး ပိေနသူေတြ။ ေကာင္းႀကီး ရူး ရူးေနသူ ေတြ။ ေကာင္းႀကီး မပါရင္ ပြဲ မစည္ဘူးလို႕ ထင္ေနသူေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေကာင္းႀကီး ေနာက္ တေကာက္ ေကာက္ လိုက္ေနသူေတြလဲ ရွိေနပါတယ္။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ မရိွတ့ဲ ေနရာမွာ ဘုရား သခင္ မရိွဘူးလို႕ေတာင္ ထင္ေနပါတယ္။ ေကာင္းႀကီး မရတ့ဲ သူဟာ ဘုရားသခင္နဲ႕ မမွန္ ဘူးလို႕ ထင္ေနသူေတ ြ ေတာင္ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ရေသာ သူသာ လွ်င္ လူေတာ္ လူေကာင္း လို႕ထင္သြား တတ္ၾကပါတယ္။လူဆိုတာမ်ိဳးက ေက်ာက္တူးရင္ ေက်ာက္ ေအာင္ခ်င္တယ္။စာေမးပြဲ ေျဖရင္ စာေမးပြဲေအာင္ ခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံျခား သြားရင္ ေဒၚလာေငြ စားခ်င္တယ္။သေဘၤာ လိုက္ရင္ ကားစီး၊ တိုက္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ ေကာင္းတာ ေတြ ႀကီးတာေတြကိုလိုခ်င္တ့ဲ ယုံၾကည္သူအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေကာင္းႀကီးအေၾကာင္း ေပာာတ့ဲ ဆရာဟာ စားသာသလို ေကာင္းႀကီးမဂၤလာရတ့ဲ သူဟာလဲ လူအထင္ႀကီး ခံရျပန္ ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲက လူတစ္စုရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေလးနဲ႕ ေဝငွခ်င္ ပါတယ္။ ဗက္လင္ၿမိဳ႕မွ သူေဌးႀကီးေဗာဇ ဟာ လယ္ယာ ၿခံေျမ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ တ့ဲသူ ျဖစ္ပါ တယ္။ သူ႕မွာ ဇနီးမယားကလြဲရင္ က်န္တာ အားလုံး ပိုင္ဆိုင္တ့ဲ သူေဌးလူပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ပါ တယ္။ လယ္ယာ။ ၿခံေျမ။ေကာက္ပဲ သီးႏွံ၊ ကၽြန္ ေယာက္်ား၊ ကၽြန္မိန္းမ။ အလုပ္သမား။ အိမ္ ေတြနဲ႕ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ တ့သဲ ူ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႕- အလုပ္ မ်ားတ့ဲ တစ္ေန႕မွာေပါ့၊ သူေဌးႀကီး ေဗာဇဟာလုပ္ငန္း ခြင္ထဲကို ဝင္လာပါတယ္။ လုပ္ငန္း အေျခအေန။ အလုပ္သမား အေျခအေနကိုစစ္ေဆးဖို႕ ေရာက္လာတ့ ဲ ေဗာဇ ဟာ အလုပ္သမားေတြကို ႏွဳတ္ဆက္ပါတယ္။ ̏ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႕ႏွင့္အတူ ရိွေတာ္မူပါေစေသာ ̋ တ့ဲ (The Lord be with you.NIV)။

သူ႕ အလုပ္သမား ေတြကလဲ ညီညီညာညာ ̏ ကိုယ္ေတာ္ကို ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္ မူပါေစေသာ ̋ (The Lord bless you.NIV) လို႕ ျပန္ႏွဳတ္ဆက္ ၾကပါတယ္။(ရုသ- ၂း ၄)။ ေဗာဇ ႏွဳတ္ဆက္တ့ဲ စကားနဲ႕ အလုပ္သမား ေတ ြ ျပန္ႏွဳတ္ဆက္တ့ဲ စကားမတူပါဘူး။ လူတစ္စုက ̏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ̋ စကားကို သုံးေပမ့ဲ လူ တစ္ေယာက္က ̏ထာဝရဘုရားအတူရိွတ့̋ဲ စကားကို သုံးပါတယ္။ လူတစ္စုက ဥာဏ္ပညာ နည္းပါးသူ၊အလုပ္ သမား၊ ကၽြန္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က သူေဌး၊ ဥာဏ္ပညာ ႂကြယ္ဝသူ၊ရင့္က်က္သူ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေလာကမွာ ဥာဏ္တိမ္သူနဲ႕ ဥာဏ္ေကာင္း သူဟာ အျမင္ခ်င္းကြာပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုံးကေတာ့ ရာဘာပူစီေပါင္းကို အဟုတ္ႀကီး မွတ္ေန ေပမ့။ဲနည္းနည္း ႀကီးလာေတာ့ ေခ်ာကလက္ကို မက္ေမာတတ္ပါတယ္။ အရြယ္ ေရာက္လာေတာ့ လက္ပါတ္ နာရီ ရိွမွ လူရာဝင္တယ္လို႕ ထင္ေနေပမ့ဲ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္လာတ့ဲအခါ မွာေတာ့ ေမာ္ေတာ္ကားကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ လာပါတယ္။ အိုမင္းမစြမ္း ျဖစ္တ့ဲ အခ်ိန္မွာေတာ့ ငါ့အတြက္ အိမ္ ေကာင္း ေကာင္းတစ္လံုး ရွိမွျဖစ္မယ္လို႕ ထင္သြား ျပန္ပါ တယ္။

လူေတြဟာ အသက္အရြယ္၊ ဥာဏ္ပညာ ရင့္လာ တာနဲ႕ အမွ် အသိေတြ ဥာဏ္ပညာေတြကြာလာပါတယ္။ ငယ္စဥ္က တိမ္တိမ္ေလးဘ ဲ ျမင္တတ္ေပမ့ဲ ႀကီးလာတ့ဲ အခါမွာေတာ့နက္နက္ ရိွဳင္းရိွဳင္းကု ိ ထိုးေဖာက္ သိျမင္လာပါတယ္။ အသိဥာဏ္ တိမ္တ့ ဲ ေဗာဇရဲ႕အလုပ္သမား၊ ကၽြန္ေတြ ကေတာ့ ̏ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ̋ ဆိုတ့ဲ ကေလးအႀကိဳက္ စကားလုံးတိမ္တိမ္ေလးထဲမွာ သာယာ နစ္ေျမာ ကာ အဟုတ္ႀကီး မွတ္ေနပါတယ္။ ဥာဏ္ ပညာရင့္သူေဗာဇ ကေတာ့ ̏ထာဝရ ဘုရား သခင္ႏွင့္ အတူရိွျခင္း ̋ဆိုတ့ဲ ဝိညာဥ္ေရးရာ နက္ရိႈဳင္းတ့ဲအသက္တာကို မက္ေမာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြက ငါတုိ႕သူေဌးကို ေကာင္းႀကီးေတြ အမ်ားႀကီး ရပါေစလို႕ ေျပာလိုက္ရင္ သူေဌး အရမ္းသေဘာက်မွာဘဲ လို႕ထင္ၿပီး ̏ထာဝရ ဘုရား သည္ သင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ ̋ လို႕ မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရႏွဳတ္ဆက္ ေပမ့ ဲ ေဗာဇ ကေတာ့ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ဆိုတာ ပါးပါးေလးပါ။ ဘုရားသခင္သင္ တို႕ႏွင့္အတူ ရွိျခင္း သာလွ်င္ ေလာကမွာ အေရးအႀကီးဆံုးပါလို႕ တရား ေဟာသြားပါတယ္။ စာတန္သည္ပင္လွ်င္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ေပးႏိုင္စြမ္းတ့ဲသူ ျဖစ္ပါ တယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာ့ လူဆိုးစာရင္းဝင္မ်ား က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္။ မတရားအဓမၼျဖင့္ အသက္ေမြးသူမ်ား ဆယ္သက္ စားမကုန္ေအာင္ စီးပြားျဖစ္ ေနၾကပါတယ္။အဒဲ ီလူေတ ြ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာရိွေပမ့ဲ ဘုရားသခင္ဟာ သူတို႕ႏွင့္ အတူ ရိွ မေနပါ။

ျဖစ္ရပ္မွန္ေလး တစ္ခုနဲ႕ သာဓက ျပခ်င္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္က ေရပန္း အရမ္းစားတ့ဲ အသင္းေတာ္တစ္ပါး ရိွပါတယ္။ သူတို႕ အစီအစဥ္ေတြအရမ္း ေကာင္းပါတယ္။ တစ္နာရီ လံုးလံုး ခ်ီးမြမ္း သီခ်င္း ေတြဆို၊ ၿပီးေတာ့ တစ္နာရီလံုးလံုး တရားေဒသနာ နားေထာင္ရပါတယ္။ ခ်ၽီးမြမ္း သီခ်င္းေတြကလဲ ႏိုင္ငံျခားက ေရာ့ခ္၊ဟဲဗီးမယ္တယ္ အဆိုေတာ္ေတြ ဆိုသလို ပရိတ္သတ္အားလံုးက မတ္တပ္ ရပ္ၿပီး ျမဴးျမဴးႂကြႂကြသံစဥ္မွာ ခုန္ေပါက္ လိုက္ၾက။ သံစဥ္ ေအးေအးေလးဆိုရင္ လက္ေတြကိုေျမႇာက္ဘယ္ညာ ယိမ္းၿပီး ဆိုလိုက္ၾကနဲ႕ ဦးေဆာင္သူက ပရိတ္သတ္ မၿငီး ေငြ႕ေအာင္ လုပ္သြားပါတယ္။ သင္းအုပ္ တရား ေဟာ ဆရာကလဲ အဒဲ ီတုံးက အသက္ ၃ဝေက်ာ္သာ ရိွေသးတ့ ဲေအာ္ရင္ ဂ်င္နယ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘြဲ႕ ရ ေခတ္ပညာတတ္သူ၊ အဂ္လိပ္စကား အေျပာ ေကာင္းသူ ျဖစ္လို႕ ခြန္အားရပါ တယ္။ စည္းေဝးခ်ိန္ကလဲ လူႀကီး လူငယ္အခ်ိန္ ေတြ ခြဲထား ရပါတယ္။ ထိုင္စရာ ခံုကလဲ ပထမ စည္းေဝး မၿပီးခင္မွာ ေနာက္စည္းေဝး က လူေတြက အေပါက္ဝ ကေန ေနရာထိုင္ခံုကို အေျပးအလႊားလုဖို႕ အသင့္ျပင္ေနၾကပါတယ္။ တံခါးမႀကီး ပြင့္သြားတာနဲ႕ လူေတြ အခန္းထဲ အေျပး အလႊားဝင္ၿပီး ေနရာလုၾကပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္လဲ စာအုပ္ ေတြခ်။ လြယ္အိတ္ေတြ ခ်ၿပီး ေနရာဦးေပးၾကပါ တယ္။ အဒဲ ီေလာက္ ထိေအာင္ လူႀကိဳက္မ်ားတ့ ဲ အသင္းေတာ္ပါ။ လူသစ္ေတြကိုလဲ ဖက္လွဲတကင္း ႀကိဳဆိုႏွဳတ္ဆက္ ဖုန္းနံပါတ္ေတာင္း ဆက္သြယ္ မိတ္ဖြဲ႕ကာသူတို႕ အသင္းေတာ္ထဲ မဝင္ဝင္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ အပါတ္စဥ္ ပံုမွန္ ဘုရားရိွခိုးရသလို ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္တ့ဲ အေဆာက္အဦး အသစ္ကိုေဆာက္ႏိုင္တ့ဲအထိ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ မၾကာခင္ ေနာက္ ၁ဝႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥနဲ႕ သင္းအုပ္ဆရာ ဇနီးေမာင္ႏွံအျပင္ အျခားေသာအသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားပါ တရားစြဲခံ ထိၾကပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံထုတ္ တရုတ္။ အဂၤလိပ္ သတင္းစာ ေတ ြ အျပင္ တီဗီ အစီအစဥ္ သတင္းမွာေတာင္ သူတို႕ တရားစဲြခံရတ့ဲအေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ yahoo web site ထဲမွာ သူတို႕ အေၾကာင္းအေသးစိတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ေရးထားေတာ့ အဲဒီအသင္းေတာ္က သင္းဝင္ သူစင္ကာပူႏိုင္ငံသား အခ်ိဳ႕ေဝဖန္တ့ဲ စာေတ ြ comment ေရးထားၾကတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။

စာနာ တတ္သူေတြကေတာ့ ဖာဖာေထးေထးနဲ႕ သူတို႕ဘက္က ကာေရးၾကေပမ့ဲ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပစ္ျပစ္ႏွစ္ႏွစ္ ေဝဖန္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္မိတ့ ဲ ေဝဖန္ ခ်က္ေလး တစ္ခုကေတာ့။ ̏ ေတာ္ၿပီကြာ။ ဘုရားတရား သမားေတြက္ု ငါ ေၾကာက္သြားၿပီး free thinker ဘဲလုပ္ေတာ့မယ္ ̋ လို႕ေရးသြားပါတယ္။ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာသည္ တစ္ခါတစ္ရံ လူကို ရွံဳးနိမ့္ေစပါတယ္။ က်ဆင္း ေစပါတယ္။ ဘုရားႏွင့္ ေဝးကြာ ေစပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ ေကာင္းေသာသူ၊ မေကာင္းေသာသူ အေပၚမွာ မခြဲျခား ဘဲ ေနကို ပူေစ။ မိုးကို ရြာေစမယ္လို႕ေျပာထား ပါတယ္။ (အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေကာင္းသူ၊ ဆိုးသူ မခြဲျခားဘ ဲ ေကာင္းႀကီး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။) ေကာင္းတ့ဲ သူေတြ ခ်ည္းဘ ဲ ေကာင္းႀကီး ရမယ္လို႕ မဆိုလိုပါ။ မေကာင္းတ့ဲသူေတြေတာင္ ေကာင္းႀကီး ေတြရလို႕ လူေကာင္းလို႕ သူမ်ားက ထင္သြားတတ္ပါတယ္။

ေကာင္းတ့ဲသူလ ဲ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ မရတ့ဲအတြက္ သူမ်ားက မေကာင္းတ့ဲ သူလို႕ထင္သြားတတ္ ပါတယ္။ ဓမၼသစ္ က်မ္းထဲက ေပါလု။ ျမန္မာျပည္သူသားမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ဆရာႀကီး ယုဒသန္ တို႕ဟာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာထက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိျခင္း၊ ဘုရားသခင္ သူတို႕ နဲ႕ အတူရိွျခင္းကို မက္ေမာတ့ဲ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြကေရာေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို မက္ေမာသူလား။ (God bless you) လား။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရိွျခင္းကို ေတာင့္တတ့သဲ ူလား။ (God with you) လား။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ရိွသူတိုင္းမွာ ဘုရားသခင္ အတူ မရွိႏိုင္ပါ။ ထာဝရဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိေသာသူသာ စစ္မွန္ေသာ ေကာင္းႀကီး မဂၤ လာကို ရေသာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧမာေႏြလ တည္းဟူေသာ ဘုရားသည္ ငါတို႕ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ ။ မင္းေအာင္သက္လြင္

သခင့္စကား (၁၀)ႏွစ္ေျမာက္စာေစာင္ Sep-2011 တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။