ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ - စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁


Sep - 2011 to Download

အသက္စာေစာင္၌စာရင္း၀င္ဖို႔ - ညီအစ္ကိုၾကီး Dr. တင္ေမာင္ထြန္း
ဘုရားရွင္၏မ်က္ႏွာေတာ္ကိုရွာပါ - ညီအစ္ကို ဦးကပ္ခန္႔ခုပ္

ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္နွင့္အညီ - ညီအစ္ကို ဦးတင္ေမာင္ညိဳ
သခင္ေယရႈကိုေစ့ေစ့ေထာက္ရႈလွ်က္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ
စစ္မွန္ေသာေအာက္ေမ့ျခင္းအဓိပၸါယ္ - ညီအစ္ကို ေဇန
သက္ေသခံခ်က္မ်ား
Click Here to Read

ယခင္လမ်ားမွစာေစာင္မ်ား
http://burmesebible.com/pulpit/index.htm