ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊


ဘုရားသခင္အားဘုန္းႀကီးေစေသာက်ဴး။

 To God be the Glory 355
 
၆၆ ဆာ၊ ၂၉း၂
  
 ၁ ဘုရားျမတ္သခင္အားဘုန္းႀကီးေစသတည္း။
 ေလာကကုိခ်စ္ေသာေၾကာင့္သားေတာ္ကုိစြန္႔ၿပီ
 ျပစ္ေျဖလႊတ္ေဆးေၾကာရန္သက္ေတာ္ျမတ္စြန္႔ရာ၊
 လူတိုင္းတို႔ဝင္ေစရန္သက္တံခါးဖြင့္ထား။
  
 ထပ္ဆိုရန္။
 ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊
 ေလာက၊ သံေတာ္ၾကားေစ။
 ခ်ီးမြမ္ေလာ့၊ ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊
 လူတို႔ဝမ္းေျမာက္ၾကေစ။
 သားေတာ္ျဖင့္အဘထံေတာ္ျမတ္ဝင္ၾကပါ။
 ျပဳထားမဟာမႈေၾကာင့္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ။
  
 ၂ ေသြးေတာ္ျဖင့္ဝယ္ေသာကယ္တင္ျခင္းျပည့္စံုလွ၊
 ယံုၾကည္သူတိုင္းဘုိ႔ဂတိေတာ္လာသည္ကား၊
 ဆိုးယုတ္ဆံုးျပစ္မွားသူအမွန္ယံုၾကည္လွ်င္၊
 ထုိခဏခ်င္းတြင္ျပစ္လြတ္ျခင္းကုိသိျမင္။
  
 ၃ ႀကီးေသာမႈသင္ေပးၿပီ၊ ႀကီးေသာမႈျပဳၿပီ။
 သားေတာ္ျမတ္ေၾကာင့္ငါတို႔ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႀကီး၏။
 သို႔ေသာ္ေယရွုရွင္ကိုဖူးေတြ႔ရေသာခါ၊
 အံ့ၾသဝမ္းေျမာက္ျခင္းသာ၍ႀကီးမည္မွန္ပါ။
 ------


http://burmesebible.com/hymn/zaw/066.htm
ျမန္မာ့ဓမၼသီခ်င္း သံစဥ္

.