ဟီးရိုးေဖေဖ - ဖခင္မ်ားေန႔


ေမြးကတည္းက လူ႔ရဲ့ဘ၀
ေဖေဖ့ ေမတၱာ အၾကာင္နာေတြဟာ ၾကီးမားေနခဲ့ ။
ကြဲ်ပုခံုးနဲ႔ ေျခဖ၀ါး အက္၊
ေနပူ မိုးရြာ မေရွာင္ႏိုင္ပါ သားသမီးေတြ အတြက္ ။ ....

.... ဖခင္မ်ားေန႔အမွတ္တရ ... မင္းေအာင္သက္လြင္

.