မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Wednesday, Aug 20th

Last update07:14:49 PM GMT

You are here:: Home

ငါ့ကိုမစျခင္း အေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရေသာေတာင္ရုိးသို႔ ငါေမွ်ာ္ၾကည္၏၊၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီး ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္မွ ငါ့ကို မစျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရ၏၊၊ သင္၏ ေျခကို ေခ်ာ္ေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ၊၊ သင့္ကို ေစာင့္ေသာသူသည္ အိပ္ေတာ္မမူ၊၊ အကယ္ စင္စစ္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေစာင့္ေသာသူကို ငိုက္မ်ည္းအိပ္ေပ်ာ္ျခင္း ရွိေတာ္မမူ၊၊ ထာဝရဘုရား သည္ သင့္ကို ေစာင့္ေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ လက္်ာဘက္၌ရွိေသာ သင္ခိုလႈံရာအရိပ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ေန႔အခ်ိန္၌ ေနအားျဖင့္၄င္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ လအားျဖင့္၄င္း အထိအခိုက္မရွိရာ၊ ထာဝရဘုရားသည္ မေကာင္းေသာအမႈအရာ အလံုးစံုတို႔ကို ကြယ္ကာ၍၊ သင္၏ အသက္ကုိ ေစာင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ ထြက္ျခင္းႏွင့္ ဝင္ျခင္းတို႔ကို ယခုမွစ၍ အစဥ္မျပတ္ေစာင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဆာလံ-၁၂၁

ေက်းဇူးေတာ္ ဂရုဏာေတာ္မ်ားႏွင့္ - သက္ေသခံခ်က္၊ ၾကည္ၾကည္ေ႒း (U.S.A)

ေက်းဇူးေတာ္ ဂရုဏာေတာ္မ်ားႏွင့္ - သက္ေသခံခ်က္၊ ၾကည္ၾကည္ေ႒း  (U.S.A)

ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မအနာေရာဂါကို ၿငိမ္ေစ၍ ကၽြႏု္ပ္အသက္ကို ရွင္ေစေတာ္မူ၏ (ေဟရွာယ ၃၈း၁၆)  အကၽြႏု္ပ္ခံရေသ...

သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း

 သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းHillsong သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းအဖြဲ႕ကို အခုေခတ္ ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားအၾကားမွာ အလြန္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားလွပါတယ္...

သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ ၾသဂုတ္-၂၀၁၄ အမွတ္(၁၅၆)

သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ ၾသဂုတ္-၂၀၁၄ အမွတ္(၁၅၆)

ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား

 

ႀကီးျမတ္ျခင္း သုိးသူငယ္ ( ဒါးက )

ေနခ်င္တယ္ သခင့္အရိပ္ S Jame

ထာဝရ...

ဘုန္းၾကီးေသာ လက္ရုံးေတာ္ ႏွင့္ သခင္ေယရႈသည္ အနာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၿငိမ္းေတာ္မူ၏ - ၾကည္ၾကည္ေ႒း U.S.A.

ဘုန္းၾကီးေသာ လက္ရုံးေတာ္ ႏွင့္ သခင္ေယရႈသည္ အနာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၿငိမ္းေတာ္မူ၏ - ၾကည္ၾကည္ေ႒း U.S.A.


ယေန႔က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၀)ရက္ေန႕ပါ ေန႕စြဲကိုစေရးတာက ယေန႕ရဲ႕ အသစ္ေသာ ေနေရာင္ၿခည္ကို ၿမင္ေတြ႕ခြင့္ရတ...

Facebook Google Twitter buttons

ေဆာင္းပါးက႑မ်ား

ဘယ္သန္မ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား - Rev Kenny Fam

Sunday, 10 August 2014 12:15
ဘယ္သန္မ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား - Rev Kenny Fam


ဘုရားသခင္ အသံုးခ်သူမ်ားဟာ အားနည္း၊ စိတ္ပ်က္မႈမ်ားစြာ ၾကံဳေနရသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းသူမ်ားကို ဘုရားသခင္ေစာင့္ေရွာက္ျပီး၊ ၾကီးစြာဘုန္းေတာ္ထင္ရ်ားေစပါတယ္။
. ဘယ္သန္မ်ား - ၁၀% ေသာလူသားမ်ား၊ လူနည္းစု ဘယ္သန္မ်ားဟာ ေမြးဖြားစဥ္ကတည...

Read more...

ကဲသာဘုရင္၏ဥစၥာ၊ ကဲသာဘုရင္ကိုေပးၾက။ ဘုရားသခင္၏ဥစၥာကို ထာဝရဘုရားေပးၾက။ (Matthew 22)

Wednesday, 13 August 2014 20:08
ကဲသာဘုရင္၏ဥစၥာ၊ ကဲသာဘုရင္ကိုေပးၾက။ ဘုရားသခင္၏ဥစၥာကို ထာဝရဘုရားေပးၾက။ (Matthew 22)

ကဲသာဘုရင္၏ဥစၥာ၊ ကဲသာဘုရင္ကိုေပးၾက။ ဘုရားသခင္၏ဥစၥာကို ထာဝရဘုရားေပးၾက။

ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားသည္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံကို အထင္မၾကီးၾကပါ။ အခြန္ေရွာင္မႈ၊ ဘ႑ာအလြဲသံုးမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသျဖင့္ အထင္မၾကီးျခင္းျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံျ...

Read more...

အသက္ရွင္ေသာသူ (He that Liveth) - Saw San Aung (rev)

Tuesday, 19 August 2014 21:14
အသက္ရွင္ေသာသူ (He that Liveth) - Saw San Aung (rev)

“အသက္ရွင္ေသာသူလည္း ျဖစ္၏။ ငါသည္ အရင္ေသသည္ျဖစ္၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။ မရဏာ ႏွင့္ မရဏာႏိုင္ငံကိုလည္း ငါအစိုးရ၏ ” (ဗ်ာ ၁း ၁၈)

သခင္ေယ႐ႈသည္  အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကားသိရသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တ...

Read more...

ဘုရားေက်ာင္းအၾကီးၾကီး၊ေဆာက္လိုသူမ်ား

Wednesday, 13 August 2014 20:53
ဘုရားေက်ာင္းအၾကီးၾကီး၊ေဆာက္လိုသူမ်ား

ဟိုးေရွးေရွးတုန္းက ခရစ္ယာန္ဘုရင္ၾကီးတစ္ပါးအုပ္စိုးေနသတဲ့။ တစ္ေန႕့ ဘုရင္ၾကီးက ဘုရားေက်ာင္းအၾကီးၾကီး ေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းလိုသူေတြ ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ အဲဒီပြဲမွာ သခင္ေယရႈလိုအသက္စြန္႕ႏိုင္သူ ဘုရားသခင္ေစာင္မလို႕ အသက္ေဘးကလြတ္ရင္ ႏိုင္ငံမွာအၾကီးဆံုးဘုရားေက်ာင္းၾ...

Read more...

ျငိမ္၀ပ္စြာေနခ်ိန္္ ၌ ပဌနာေတာ္က်မ္းစာေလ့လာျခင္း (6 days - Quiet Time by Rick Warren)

Monday, 31 January 2011 14:05
ျငိမ္၀ပ္စြာေနခ်ိန္္ ၌ ပဌနာေတာ္က်မ္းစာေလ့လာျခင္း (6 days - Quiet Time by Rick Warren)

နိဒါန္း

အေျခေနတိုင္း၊ ေန႔ရက္တိုင္း ဘုရားရွင္ကိုသာ အၾကီးၾကီးျဖစ္ေစရမည္။သို႔ျဖစ္လ်ွင္ ျပႆနာမ်ားသည္ ဘုရားရွင္အားျဖင့္ ေသးေသးသြားလိမ့္မယ္။ Rick Warren ရစ္၀ါရင္၏ Jan 25, 2010 ရက္ေန႔   ဆရာၾကီးရစ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတြင္ ပဌနာေတာ္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေခၚေ၀...

Read more...

ေက်းဇူးေတာ္ ဂရုဏာေတာ္မ်ားႏွင့္ - သက္ေသခံခ်က္၊ ၾကည္ၾကည္ေ႒း (U.S.A)

Sunday, 17 August 2014 08:29
ေက်းဇူးေတာ္ ဂရုဏာေတာ္မ်ားႏွင့္ - သက္ေသခံခ်က္၊ ၾကည္ၾကည္ေ႒း  (U.S.A)

ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မအနာေရာဂါကို ၿငိမ္ေစ၍ ကၽြႏု္ပ္အသက္ကို ရွင္ေစေတာ္မူ၏ (ေဟရွာယ ၃၈း၁၆)  အကၽြႏု္ပ္ခံရေသာ ေ၀ဒနာသည္ ၿငိမ္းပါၿပီ။   အကၽြႏု္ပ္၏ ၀ိညာဥ္ကို သနား၍ ဖ်က္ဆီး ရာ တြင္းထဲကႏႈတ္ယူေတာ္မူၿပီ။ အကၽြႏု္ပ္အၿပစ္ရွိသမွ်တို႕ကို ေနာက္ေတာ္သို႕ ပစ္လို္ေတာ္မူၿပီ။ ...

Read more...

မုရန္ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ Facebook မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ (April, May 2014)

Monday, 21 July 2014 20:00
မုရန္ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ Facebook မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ (April, May 2014)

ဆရာေတာ္ တရားေဟာခ်က္မွာ က်မ္းပုဒ္ ဆာလံ၄၆ ျငိမ္ဝပ္စြာရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ စိတ္ပူေနၾကတုန္းပဲဆိုရင္ စိတ္တည္ျငိမ္ဖို႕၊ အဓိကအခ်က္ဟာ အရင္းခံေမတၱာမရွိေသးလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဂေပေမတၱာလို႕ေခၚပါတယ္။ လူေတြက ခြဲျခားျပီး ခ်စ္ၾကေပမဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ ဘာမွမခြဲျခားပ...

Read more...

အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဆရာေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ Jesus Christ The Great Teacher သင္ခန္းစာ (၃)

Saturday, 02 August 2014 17:50
အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဆရာေယ႐ႈခရစ္ေတာ္  Jesus Christ The Great Teacher  သင္ခန္းစာ (၃)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊

ပဌမပိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွ သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သူနည္းဟူေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကို သင္ သိခဲ့ရၿပီး။ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ခဲ့သမွ်ေသာ သူမ်ားတြင္ အႀကီးျမတ္ဆံုး ေသာ ဆရာလည္းျဖစ္သည္။

သခင္...

Read more...