မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Aug 29th

Last update03:30:37 PM GMT

You are here:: Home

ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၁ေကာ၁၃... အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ၄း၈

ဘလူးစတား စင္ကာပူမွသက္ေသခံျခင္း

ဘလူးစတား စင္ကာပူမွသက္ေသခံျခင္း


ဘလူးစတား စင္ကာပူမွသက္ေသခံျခင္း - 2015
ကိုဘလူးစကား စင္ကာပူမွာ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္မွာ သူနဲ႕ဆယ္ႏွ...

ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore

ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore


ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကဘု...

ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ ၈မိုင္ အေဆာက္အဦးအသစ္၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း ၁၄-ဇြန္-၂၀၁၅ ရန္ကုန္ Yangon Brethren Assembly News

ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ ၈မိုင္ အေဆာက္အဦးအသစ္၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း ၁၄-ဇြန္-၂၀၁၅ ရန္ကုန္ Yangon Brethren Assembly News

ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ ၈မိုင္ အေဆာက္အဦးအသစ္၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း ၁၄-ဇြန္-၂၀၁၅ ရန္ကုန္ Yangon Brethre...

သခင့္တမန္ေတာ္မ်ား(ရွင္ေယာဟန္) ႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း - လွမင္းသူ ႏွင့္ ဆရာေဇာ္သူလင္း

သခင့္တမန္ေတာ္မ်ား(ရွင္ေယာဟန္) ႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း - လွမင္းသူ ႏွင့္ ဆရာေဇာ္သူလင္း


ပံု(၁) ။ ။ ရွင္ေယာဟန္

လွမင္းသူ ႏွင့္ ဆရာေဇာ္သူလင္း

ရွင္ေယာဟန္သည္ ေဇေဗဒဲ(Zebedee) ၏ သားျဖစ္ေလသည္။ ခရ...

Facebook Google Twitter buttons

ေဆာင္းပါးက႑မ်ား

ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore

Saturday, 20 June 2015 11:16
ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore


ေတာမ်ိဳးေစနဲ႕ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ - ဆရာေဒးဗစ္လား 19June2015, Singapore
ဘုရားနဲ႕ရင္းႏွီးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကဘုရားဆီကိုခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတူေနထိုင္သြားလာေတာ့ ကိုယ္နဲ႕ဘုရား တေယာက္အေၾကာင္းတေယာက္ ေကာင္းေကာင္းသိရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းေတြ၊ ဘု...

Read more...

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ့ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (အပိုင္း-၃ နိဂံုး)

Sunday, 21 June 2015 13:27
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ့ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (အပိုင္း-၃ နိဂံုး)


သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ့ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (အပိုင္း-၃ နိဂံုး)

အပိုင္း(၁)(၂) ေတြမွာ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြထဲ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ အင္တာနက္၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား စတဲ့ ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနဲ႕ အားကစား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ မီဒီယာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကို ...

Read more...

ယံုၾကည္သူနဲ႕ႏွလံုးသား စာအုပ္ငယ္

Sunday, 05 July 2015 08:13
ယံုၾကည္သူနဲ႕ႏွလံုးသား စာအုပ္ငယ္

Pastor Dominic Din ဆရာဒိုးမနစ္ (ၾသစေၾကးလ်ား)
ေရးထားတဲ့ ယံုၾကည္သူနဲ႕ႏွလံုးသား စာအုပ္ငယ္ eBook ျဖစ္ပါတယ္။ ရယူလုိသူမ်ား ဆရာဒိုမနစ္နဲ႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။  http://www.slideshare.net/murannezine/beliverheart1

Ps Dominic Din  PO Box 623 Cabramatta NSW 2166 Austra...

Read more...

မျပီးခင္ ပရိႆတ္မျမင္ေစနဲ႔...ကာတြန္း

Monday, 13 September 2010 10:32
မျပီးခင္ ပရိႆတ္မျမင္ေစနဲ႔...ကာတြန္း


ကာလိုက္ကာဆြဲသမားမ်ား အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ ျပင္ဆင္ေနမႈေတြကို မျပီးခင္ပရိႆတ္မျမင္ရေအာင္ ဇတ္ဆရာကၾသ၀ါဒေပးေနပံု။

Read more...

ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ 11/6/2011။

Monday, 13 June 2011 23:33
ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ  11/6/2011။


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope:  When You Are Rejected, Choose to Forgive

တစ္ေယာက္၌အျပစ္တင္စရာ အခြင့္ရွိလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကို လႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ထိုနည္းထူျပဳၾကေလာ့  ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ ၃ း ၁၃ အထူးသျဖင့္ မိမ...

Read more...

ဆလံု ( Salone ) လူမ်ိဳးမစ္ရွင္ သာသနာ ၿပဳ ဆရာမ ႀကီး ေနာ္ေဆးေဘ ႏွင္႔ ေနာ္ဖိုးေလ

Sunday, 05 July 2015 17:30
ဆလံု ( Salone ) လူမ်ိဳးမစ္ရွင္ သာသနာ ၿပဳ ဆရာမ ႀကီး ေနာ္ေဆးေဘ ႏွင္႔ ေနာ္ဖိုးေလဆလံု ( Salone ) လူမ်ိဳးမစ္ရွင္
ဆလံု တိုင္းရင္းမ်ား တြင္ ကိုယ္ပုိင္ စာေပ မရွိ ေခ်။ 1846 ခုႏွစ္ တြင္ ေဒါက္တာ ဘေရတန္ က လည္းေကာင္း ၊ 1900 ၿပည္႔ ႏွစ္ တြင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာၿပဳ ဆရာမ ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒစီ အဖြဲ႔ က လည္းေကာင္း ၊ 1988 ခုႏွစ္ တြင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာ...

Read more...

Indonesia, အမ္းေဘာင္ၿမိဳ႕ကိုအလည္တစ္ေခါက္ကိုယ္ေရာက္တယ္ မင္းေအာင္သက္လြင္ (ခရီးသြားေဆာင္းပါး)

Thursday, 15 December 2011 23:25
Indonesia, အမ္းေဘာင္ၿမိဳ႕ကိုအလည္တစ္ေခါက္ကိုယ္ေရာက္တယ္  မင္းေအာင္သက္လြင္ (ခရီးသြားေဆာင္းပါး)

(နိဒါန္း)

̏ေဟး- မစၥတာ မင္း၊ မနက္ျဖန္ ခရီးထြက္ရမယ္။ အင္စပက္ရွင္ စစ္ေဆးေရး သက္သက္ဘဲ။ အေရွ႕အင္ဒိုနီးရွားကို သြားရမွာ။ ဟိုမွာ ၂ရက္ဘဲေနၿပီး ျပန္လာခဲ့။ ေဟာဒီမွာ ေလယာဥ္ လက္မွတ္၊ လိုအပ္တာ ျပင္ဖို႕ ဒီေန႕ေစာေစာ အိ္မ္ျပန္။ ̋  လို႕ မန္ေနဂ်ာက က်ေနာ့္ကို လာေျပာပ...

Read more...